• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  13,480 13,040
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  3,439 3,384
  -5
  3,510,622
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  15,070 15,200
  4.97
  6,962,205
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  1,732 1,740
  1.46
  15,486,996
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  9,100 9,200
  0.66
  1,126,176
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  10,620 10,280
  -4.99
  67,889,608
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  4,633 4,621
  0.06
  1,771,076
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  18,880 18,970
  4.98
  2,307,192
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,981 4,038
  2.83
  8,432,264
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,737 3,706
  -1.72
  5,774,804
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  8,700 8,720
  0.35
  35,235,021
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  7,200 7,210
  4.95
  15,429,961
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  4,314 4,351
  5
  10,192,586
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,245 1,254
  1.87
  120,704,872
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  1,662 1,681
  5
  26,542,222
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  3,895 3,900
  3.15
  225,357,390
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  50,510 50,250
  -0.95
  60,345
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,294 2,294
  4.99
  179,095,571
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  12,380 11,770
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  23,280 23,400
  0.78
  3,542,988
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  17,780 18,130
  3.3
  481,250
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  11,560 11,300
  -2.75
  429,809
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  89,790 88,020
  -2.19
  97,596
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  36,140 36,300
  0.58
  621,193
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  14,180 14,180
  0
  957,166
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  3,917 3,951
  -1.67
  3,849,896
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  14,520 14,300
  -1.38
  1,021,584
 • فلزات اساسی
  فجر
  27,320 27,000
  -3.61
  5,336,053
 • فلزات اساسی
  فخاس
  21,780 21,780
  -0.32
  509,440
 • فلزات اساسی
  فخوز
  15,300 15,500
  3.13
  12,062,951
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  39,920 38,010
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  10,090 10,210
  2.92
  157,409,167
 • فلزات اساسی
  فروس
  5,280 5,260
  0
  5,654,003
 • فلزات اساسی
  فرآور
  25,190 25,100
  -2.98
  2,661,401
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,018 5,069
  2.12
  2,158,914
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  10,740 10,880
  4.92
  55,956,540
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,063 2,068
  4.97
  43,747,727
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  16,280 16,390
  2.76
  6,067,695
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,536 2,550
  1.27
  364,350,687
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  7,410 7,320
  -1.88
  717,734
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  6,010 6,070
  4.84
  13,278,399
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  5,570 5,740
  4.94
  4,667,651
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  7,800 7,800
  0.13
  455,069
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  3,511 3,392
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  176,020 167,220
  -5
  30
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  20,500 20,550
  0.15
  500,601
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,837 2,890
  4.82
  25,740,597
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  20,240 19,240
  -4.99
  6,692
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  14,520 14,690
  0.75
  4,308,847
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  22,930 21,810
  -4.97
  14,055
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  10,840 10,340
  -4.96
  103,258
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  8,020 8,090
  2.41
  19,334,372
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  12,110 12,120
  0.17
  5,361,447
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  6,270 6,240
  -4.88
  7,286,867
 • مخابرات
  اخابر
  6,820 6,830
  0
  6,351,932
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  51,210 51,780
  0.96
  372,006
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  19,020 19,170
  0.16
  776,019
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  4,029 4,084
  2.3
  1,578,592
 • فلزات اساسی
  فملی
  11,880 11,900
  -0.67
  89,434,294
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  9,630 9,780
  4.49
  6,727,775
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  12,850 13,000
  2.04
  1,562,100
 • فلزات اساسی
  فنوال
  23,300 23,270
  0.39
  467,779
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  11,380 11,520
  4.92
  6,614,672
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  8,380 8,450
  4.97
  12,515,941
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  2,220 2,170
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  31,510 31,810
  4.98
  397,174
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  3,372 3,350
  -3.51
  23,450,075
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,493 4,544
  4.99
  53,165,311
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  48,750 49,020
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  9,470 9,290
  -2.31
  1,910,769
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  19,970 20,250
  1.3
  149,394
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  26,890 27,260
  4.97
  5,774,891
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  12,740 12,850
  0.71
  892,866
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  318,040 318,290
  5
  1,026,791
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  43,500 43,730
  0.74
  868,060
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  12,650 12,890
  4.97
  201,743,432
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  28,250 28,360
  5
  19,682,540
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  52,060 51,300
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  17,570 16,720
  -5
  24,462
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  4,496 4,521
  1.1
  7,220,723
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  20,230 20,300
  4.96
  2,504,011
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,723 2,734
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  12,350 12,290
  -4.95
  8,457,780
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  52,350 52,520
  0.23
  1,542,115
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  14,630 14,680
  0.62
  400,517
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  13,040 13,430
  3.95
  4,759,518
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  11,870 11,800
  -2.32
  908,726
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  19,470 19,550
  1.19
  713,837
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  23,460 23,830
  4.98
  5,376,217
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  16,460 16,480
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  21,670 21,750
  1.73
  455,957
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  23,190 23,290
  4.96
  3,004,161
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  19,760 19,800
  -0.35
  1,040,652
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,510 8,500
  0
  873,321
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  8,820 8,380
  -4.99
  2,154
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  8,240 8,310
  0.61
  1,041,375
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  69,600 66,140
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  17,420 17,030
  -3.89
  653,077
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  13,590 13,460
  -1.46
  427,020
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  3,147 3,160
  1.09
  4,695,535
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  11,830 11,950
  1.79
  1,074,619
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  5,380 5,390
  -0.37
  9,822,284
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,157 2,187
  3.85
  7,887,588
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  6,350 6,390
  2.24
  4,317,927
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  26,660 25,330
  -4.99
  850
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  18,730 19,000
  2.48
  1,269,217
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  4,807 4,819
  1.97
  20,118,000
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  6,980 7,020
  2.63
  1,785,100
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  5,860 5,900
  0.51
  1,685,508
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  20,100 20,200
  1.41
  3,908,886
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  13,410 13,320
  0.83
  1,539,291
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  18,900 19,160
  4.99
  2,060,307
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  27,720 27,670
  -0.61
  895,603
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  24,600 24,410
  -4.98
  874,660
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  11,100 11,380
  4.98
  932,610
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  7,090 7,160
  1.7
  984,921
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  46,310 44,110
  -5
  16,903
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  41,510 41,960
  0
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  8,330 8,370
  0.97
  5,107,691
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  8,670 8,670
  1.29
  2,815,484
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  23,880 23,750
  -2.14
  879,636
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,181 2,221
  4.96
  36,548,998
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  9,140 9,250
  1.43
  569,665
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  5,400 5,430
  0.74
  1,784,699
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  17,210 17,180
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  13,770 13,750
  -0.15
  569,576
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  15,200 15,210
  0.2
  14,894,402
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  5,090 5,110
  0.59
  1,720,032
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  31,050 31,380
  1.26
  414,475
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  108,380 109,230
  5
  3,086,948
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  19,870 20,020
  3.3
  5,092,169
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  18,850 18,390
  -3.31
  1,643,819
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  1,220 1,220
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  4,305 4,308
  5
  42,944,270
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,562 2,566
  0.75
  5,121,954
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  10,750 10,310
  -4.98
  261,075
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  38,610 39,020
  2.52
  3,970,787
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  20,930 21,000
  0.91
  1,081,533
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  6,490 6,170
  -4.93
  3,200
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  12,100 12,050
  0.08
  2,567,874
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,150 5,250
  5
  2,641,436
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  23,480 24,220
  4.98
  19,567,581
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  24,520 24,570
  6.04
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  3,952 4,050
  1.12
  37,503,260
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,490 8,140
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  20,850 20,810
  -0.38
  532,156
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  15,380 15,300
  -0.97
  3,268,574
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  29,100 29,100
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  27,820 27,990
  -3.81
  15,194,268
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  53,780 51,200
  -4.99
  11,521
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  23,290 23,420
  0.99
  758,215
 • فلزات اساسی
  فایرا
  16,280 16,170
  -1.04
  945,470
 • فلزات اساسی
  فمراد
  71,040 71,000
  2.07
  178,191
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  19,520 19,550
  -2.45
  2,557,947
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  36,590 36,920
  4.98
  345,206
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  35,410 35,720
  -1.87
  1,417,731
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,637 2,639
  -2.37
  11,403,904
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  41,950 40,140
  -4.99
  69,490
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  23,910 23,720
  -0.67
  493,681
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  64,130 60,960
  -4.99
  2,411
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  21,490 20,420
  -4.98
  1,738
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,687 2,687
  0.41
  43,778,634
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  24,520 24,230
  1.76
  5,309,826
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,073 2,075
  4.96
  208,293,801
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  1,979 1,997
  3.74
  31,235,428
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  18,070 17,380
  -4.98
  200,719
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  7,380 7,030
  -4.87
  52,300
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  76,000 75,200
  -4.06
  719,929
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  27,700 27,710
  -0.18
  228,077
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  15,180 14,430
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  29,910 28,430
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  21,340 21,000
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  21,460 20,390
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  112,780 112,780
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  17,130 17,360
  4.96
  3,331,774
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  27,910 26,540
  -4.98
  8,055
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  24,950 24,300
  -25.89
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  28,630 27,360
  -4.97
  58,295
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  26,260 26,100
  -1.1
  216,671
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  18,020 18,300
  2.18
  967,275
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  5,840 5,840
  1.04
  2,866,646
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  25,640 26,150
  2.35
  316,822
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  10,120 10,120
  -4.98
  2,589,682
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  22,970 22,970
  0.39
  110,583
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,239 3,340
  0.75
  76,114,524
 • قند و شکر
  قصفها
  88,330 87,940
  -4.99
  466,668
 • قند و شکر
  قزوین
  39,140 37,370
  0
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  45,620 43,340
  0
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  20,390 19,380
  0
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  35,430 33,660
  0
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  136,540 134,820
  0
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  26,570 25,370
  -4.98
  54,273
 • قند و شکر
  قنیشا
  56,830 54,390
  -5.64
  937,205
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  2,710 2,730
  0
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  58,120 56,150
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  33,040 32,410
  -4.98
  276,887
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  53,910 51,220
  -4.99
  300
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  20,450 19,460
  -4.98
  24,431
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  16,350 15,650
  -4.98
  130,831
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  7,530 7,720
  3.9
  757,508
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,023 2,007
  -2.05
  563,270,598
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  17,450 17,100
  -31.6
  6,388,461
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  16,400 15,600
  -4.99
  21,826
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  9,550 9,080
  -4.92
  1,800
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  353,570 335,960
  -5
  172
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  57,000 54,150
  -5
  200
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  30,930 31,000
  1.11
  257,632
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  393,120 373,590
  -5
  260
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  4,357 4,392
  5
  8,077,559
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  7,620 7,610
  -4.99
  5,563,249
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  9,970 9,960
  -4.96
  4,937,649
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  18,550 17,650
  -4.95
  13,385
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  120,620 115,830
  -5
  26,313
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  2,455 2,427
  -3.5
  6,101,806
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  11,450 11,170
  -4.94
  655,227
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  13,810 13,860
  1.24
  13,170,022
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  12,570 11,950
  -4.93
  5,632
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  36,230 34,430
  -4.99
  2,464
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  146,890 139,550
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  12,600 12,000
  -4.99
  64,312
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  49,720 47,280
  -4.98
  5,056
 • فلزات اساسی
  فلوله
  15,660 15,640
  -4.75
  5,672,096
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  29,300 27,850
  -4.98
  4,662
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  9,400 8,940
  -4.99
  33,836
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  32,000 30,400
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,004 1,990
  0
  35,026,462
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  5,320 5,370
  4.88
  5,730,266
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,802 1,776
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  60,640 61,520
  1.82
  143,575
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  17,750 16,910
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  120,590 114,570
  -5
  240
 • منسوجات
  نمرینو
  76,750 76,140
  0
  914,099
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  18,300 18,490
  -1.7
  1,364,838
 • فلزات اساسی
  فنورد
  163,890 164,900
  0.7
  159,620
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  51,490 48,980
  -4.99
  6,861
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  13,320 13,380
  1.44
  5,106,962
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  3,214 3,231
  4.97
  4,340,903
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  12,410 11,320
  0
  150,307
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  8,660 8,240
  -4.96
  23,018
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  15,490 14,720
  -4.97
  2,724
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  31,670 31,620
  -0.5
  357,845
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  79,650 76,020
  -5
  17,368
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  54,070 51,370
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  17,800 16,920
  -5
  7,002
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,045 1,043
  -2.98
  349,477,521
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  6,700 6,410
  -4.9
  263,281
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  7,890 7,500
  -4.94
  10,685
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  36,470 34,660
  -4.99
  1,352
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  2,669 2,680
  3.16
  10,934,089
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  42,500 41,990
  -9.99
  286,586
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  35,980 34,260
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  9,350 9,370
  -4.49
  3,331,030
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  52,950 50,310
  -4.99
  200
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  53,680 54,000
  -2.1
  827,447
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  32,500 32,280
  -3.81
  388,396
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  8,250 8,300
  2.09
  2,640,482
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  62,750 56,000
  -15.52
  173,580
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  71,470 68,400
  -5
  30,448
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  10,800 10,260
  -5
  1,962
 • فلزات اساسی
  فسپا
  41,870 41,510
  3.49
  4,762,387
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  133,800 127,110
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  16,600 16,020
  -4.98
  278,428
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  44,060 44,680
  1.73
  81,510
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  22,700 21,570
  -4.98
  1,450
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  4,944 4,830
  -0.41
  4,124,833
 • قند و شکر
  قشکر
  3,359 3,192
  -5
  26,642
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  30,500 29,330
  -4.87
  121,220
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  125,130 119,000
  -5
  2,501
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  24,800 23,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,691 1,683
  -1.12
  372,775,280
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  31,750 30,170
  -4.98
  1,360
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  86,080 85,460
  -4.99
  143,676
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  6,720 6,400
  -4.9
  63,030
 • فلزات اساسی
  فسرب
  50,540 50,560
  0.74
  269,489
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  4,516 4,456
  -4.99
  2,523,033
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  356,990 359,900
  -0.65
  37,328
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  20,250 20,120
  -1.47
  461,416
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  216,850 207,240
  -5
  8,149
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  27,270 25,910
  -4.99
  523
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  58,850 57,050
  -5
  100,289
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  2,747 2,720
  -2.47
  24,337,354
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  30,370 30,920
  2.72
  1,018,242
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  77,840 72,890
  0
  71,943
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  49,070 49,000
  -1.41
  762,382
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  17,210 16,350
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  20,260 19,320
  -4.97
  49,555
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  47,720 45,350
  -4.99
  1,000
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,411 2,390
  -0.62
  21,467,054
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  26,100 24,800
  -4.98
  1,220
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  5,520 5,510
  -1.43
  29,809,169
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,493 4,277
  -5
  129,239
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  4,560 4,560
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  9,660 9,700
  2.97
  33,612,100
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  10,730 10,770
  4.97
  42,477,797
 • مخابرات
  همراه
  18,700 18,730
  -0.11
  1,589,681
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  15,770 15,910
  4.95
  5,926,806
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  5,480 5,400
  -4.09
  18,084,438
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  47,790 48,200
  1.05
  572,236
 • فلزات اساسی
  کاوه
  18,110 18,370
  1.94
  3,866,396
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  5,380 5,370
  -3.07
  4,748,977
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  14,870 15,160
  2.02
  1,652,310
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  8,360 8,410
  1.2
  2,136,432
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  8,100 8,090
  0.12
  636,246
 • محصولات شیمیایی
  جم
  37,130 37,130
  4.98
  5,069,217
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  21,630 21,640
  0
  231,514
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  14,460 14,250
  -1.86
  195,382
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  9,190 9,240
  5
  69,094,063
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  14,440 14,400
  -2.11
  2,558,222
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  8,680 8,780
  4.9
  101,432,015
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  31,320 30,750
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  6,610 6,380
  -4.92
  1,303,598
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  23,150 23,500
  1.12
  539,139
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  40,090 38,120
  -4.99
  8,133
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  3,900 3,930
  1.52
  4,178,901
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  28,050 28,680
  4.98
  1,351,422
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  114,240 119,950
  3.22
  204,585
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  149,800 150,000
  1.02
  975,588
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  74,190 74,190
  5
  3,358,934
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  7,000 6,900
  -1.43
  35,322,403
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  64,260 64,460
  0.3
  372,338
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  7,220 7,210
  -0.14
  1,378,691
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  60,770 61,400
  0.97
  295,881
 • فلزات اساسی
  فسازان
  29,130 29,270
  4.99
  2,674,134
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  70,020 72,300
  4.81
  364,792
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  9,370 9,590
  2.9
  6,148,809
 • فلزات اساسی
  کویر
  13,350 13,370
  -0.3
  23,936,163
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  30,180 29,980
  -1.32
  490,751
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  18,580 17,690
  -4.99
  44,542
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  4,648 4,653
  0.56
  3,873,343
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  23,510 23,390
  1.52
  3,859,385
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  193,790 193,790
  -5
  240,365
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  15,000 15,010
  0.07
  3,033,612
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  9,300 9,500
  1.17
  1,075,952
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  3,627 3,606
  -0.06
  20,188,069
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  1,813 1,858
  4.97
  38,517,512
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  7,120 7,120
  0
  1,814,629
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  922 878
  -4.98
  3,059,500
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  662 629
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  1,070 1,017
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  1,030 979
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  626 621
  -4.9
  86,070,196
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,420 1,349
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیستا
  617 587
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,410 1,340
  -4.96
  50,000
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  565 552
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  946 916
  -4.98
  26,403,527
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  1,260 1,197
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگلستا
  1,237 1,114
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  674 660
  -2.8
  10,700,860
 • سرمایه گذاریها
  وسلرستا
  571 586
  -0.85
  104,270,962
 • سرمایه گذاریها
  وسهرمز
  859 822
  -4.97
  5,287,602
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  724 695
  -4.92
  9,112,183
 • سرمایه گذاریها
  وسیزد
  1,280 1,216
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,584 1,598
  4.99
  46,768,483
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  45,170 45,380
  5
  3,486,408
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  61,610 61,880
  0
  1,268,661
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,007,724 1,007,724
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  971,001 971,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  998,000 998,000
  -0.13
  3,000
 • مخابرات
  صخابر102
  960,000 960,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,002 1,000,002
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  966,000 966,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  921,650 921,650
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,000 990,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  971,000 971,000
  -0.05
  6
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,148 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  924,000 924,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  997,000 997,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  960,000 960,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  968,000 968,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  994,700 994,700
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  999,500 999,500
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  1,006,273 1,049,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا311
  999,677 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0212
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت0312
  1,002,580 1,002,580
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صعبید312
  1,005,000 1,005,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ000618
  945,000 945,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ000419
  980,000 980,000
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  ومهان ت.ف0109
  1 1
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس ت.ف0103
  2,663 2,663
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگهرت.ف0203
  1 1
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  40,602 38,720
  -5
  27,961
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  21,908 21,818
  3
  3,194,044
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  18,491 17,629
  -5
  56,581
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  145,807 138,521
  -5
  50
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  12,901 12,266
  -5
  17,876
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  2,676 2,667
  0.57
  8,331,772
 • فلزات اساسی
  فولای
  35,745 35,150
  -5
  275,118
 • هتل و رستوران
  سمگا
  19,981 19,710
  -0.9
  7,053,257
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  10,313 10,202
  -1.58
  2,384,299
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  15,996 15,198
  -4.99
  800
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  215,953 217,999
  1.51
  333,701
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  28,886 27,444
  -5
  724
 • فلزات اساسی
  میدکو
  41,266 41,808
  1.51
  7,767,006
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,791 2,762
  -0.68
  4,434,601
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,446 3,480
  3.17
  62,005,450
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  142,534 147,000
  3.98
  163,573
 • قند و شکر
  قشیر
  16,113 15,865
  -4.81
  4,409,235
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  100,295 100,830
  0.76
  719,322
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  62,732 62,513
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  1,170 1,154
  -1.79
  280,990,442
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  93,507 94,210
  1.78
  161,390
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  14,268 13,680
  -2.67
  10,744,339
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  18,919 19,112
  5
  963,240
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  86,317 82,004
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  67,321 64,077
  -5
  8,466
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  60,347 60,200
  -0.28
  37,452
 • فلزات اساسی
  فزرین
  15,680 15,539
  -3.21
  5,382,929
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  74,456 74,520
  1.45
  180,414
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  7,646 7,264
  -5
  766
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  16,005 16,400
  3.76
  484,160
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  45,018 45,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  14,823 15,130
  2.08
  599,437
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  14,268 14,139
  -9.99
  4,182,749
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  57,229 58,400
  2.96
  123,601
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  44,741 42,506
  -5
  289
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  8,462 8,390
  -3.57
  2,799,411
 • فلزات اساسی
  هرمز
  15,542 15,723
  1.4
  2,150,111
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  21,229 21,531
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  80,836 81,790
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  6,084 6,080
  0.13
  1,821,347
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  20,412 19,841
  -4.83
  370,712
 • فلزات اساسی
  ارفع
  13,069 13,021
  -0.15
  3,505,150
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  9,806 9,316
  -5
  554
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  18,347 17,513
  -10
  440,232
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  22,202 21,092
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  6,368 6,402
  4.99
  6,488,561
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  9,694 9,636
  -1.06
  1,731,475
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  16,806 16,017
  -5
  57,309
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  18,054 17,170
  -5
  17,572
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  10,366 10,055
  -3.95
  435,649
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  26,670 27,490
  4.34
  214,980
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  46,502 47,000
  1.62
  327,448
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  13,393 13,300
  2.73
  7,632,770
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  33,654 32,010
  -5
  10,518
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  1,603 1,620
  0.62
  17,172,312
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  52,834 50,336
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  2,450 2,488
  0.48
  10,333,804
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  13,587 13,596
  5
  11,852,303
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  142,355 135,298
  -5
  928
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  26,041 26,644
  5
  309,930
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  28,003 27,550
  -2.09
  4,275,381
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,219 4,101
  -3.3
  518,205
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  3,372 3,371
  -4.99
  8,291,981
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  13,174 12,519
  -4.99
  4,925
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  11,772 11,765
  -10
  1,141,068
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  7,117 7,116
  0.13
  514,866
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  31,576 30,000
  -5
  649
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  4,002 3,980
  -4.62
  25,695,141
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  1,430 1,440
  0.42
  14,886,759
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  34,800 33,068
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات