• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  7,800 7,860
  0.9
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  2,380 2,409
  1.3
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  14,310 14,360
  0.63
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  1,691 1,672
  -0.24
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  9,460 9,510
  1.49
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,090 4,980
  -2.73
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,308 3,320
  0.67
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  27,340 27,140
  -1.38
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  1,811 1,814
  0.39
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,840 3,840
  2.13
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  7,110 7,170
  2.87
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  8,200 8,250
  1.98
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  4,538 4,597
  2.13
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  2,034 2,030
  4.59
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  1,404 1,418
  1.36
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  2,918 2,930
  2.63
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  1,809 1,809
  1.06
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  9,140 9,000
  2.51
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  27,210 27,640
  2.22
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  3,852 3,900
  3.45
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  14,110 14,400
  4.96
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  11,710 11,750
  0.43
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  34,800 34,400
  -1.15
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  12,970 12,900
  -0.39
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  2,651 2,660
  0.23
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  18,800 19,220
  2.73
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  23,600 23,950
  1.96
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  6,360 6,390
  0.47
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  10,650 10,700
  4.7
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  10,460 10,480
  2.14
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  6,190 6,200
  1.31
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  31,710 31,200
  -3.41
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,190 5,240
  1.95
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  15,000 15,090
  3.64
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,833 2,795
  2.72
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  22,130 21,990
  -1.87
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,553 2,557
  4.8
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  6,580 6,520
  -1.06
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  3,874 3,940
  3.2
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  3,544 3,570
  1.51
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  8,770 8,750
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  1,603 1,603
  0.56
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  129,080 130,880
  1.61
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  18,540 18,310
  -1.4
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,924 2,844
  -4.98
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,687 3,712
  3.51
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  16,430 16,530
  4.16
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  9,420 9,380
  0.86
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  3,748 3,760
  0.51
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  9,420 9,490
  1.28
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  15,170 15,210
  0.4
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  2,236 2,229
  0
  0
 • مخابرات
  اخابر
  6,960 6,990
  0.87
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  82,500 82,000
  2.42
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  3,699 3,766
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  6,610 6,640
  2.95
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,820 5,900
  4.42
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  13,610 13,600
  -0.8
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  20,260 20,400
  4.51
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  11,230 11,240
  0.72
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  9,410 9,490
  0.96
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  1,841 1,830
  -0.92
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  38,770 38,790
  4.98
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  3,730 3,701
  3.29
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  10,070 10,220
  2
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  13,270 13,300
  0.23
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  15,780 15,820
  0.19
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  44,950 44,890
  -0.16
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  10,830 10,880
  0.93
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  14,910 14,750
  -4.96
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  51,130 51,190
  0.12
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,990 6,000
  2.39
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  31,120 31,650
  3.36
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  79,310 79,000
  -0.6
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  14,630 14,900
  2.12
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  3,086 3,092
  4.99
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  22,320 22,670
  1.84
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,553 1,570
  4.46
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  10,090 10,100
  1
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  39,170 40,040
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  19,170 19,100
  -1.5
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  12,780 12,720
  -0.24
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  14,830 14,870
  -2.3
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  3,590 3,590
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  14,860 14,840
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  15,420 15,620
  1.89
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  24,330 24,390
  -0.25
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  15,390 15,310
  -4.79
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  1,090 1,089
  1.49
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  21,030 21,150
  -0.24
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  9,010 9,110
  1.45
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  5,280 5,200
  -1.7
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  7,690 7,600
  -1.94
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  38,970 39,110
  -0.74
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  17,470 17,340
  -1.48
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  13,510 13,650
  0.66
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  2,778 2,792
  1.2
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  13,610 13,700
  1.03
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  7,400 7,360
  4.1
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,030 2,021
  -0.35
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  8,020 7,950
  2.85
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  4,494 4,470
  -1.5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  29,510 29,860
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  18,590 18,600
  1.2
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  4,376 4,382
  4.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  6,950 7,000
  1.6
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  6,350 6,180
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  21,190 21,240
  0.38
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  13,980 14,150
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  20,150 20,070
  -0.74
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  41,400 41,410
  0.1
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  1,955 1,965
  -0.35
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  4,471 4,470
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  9,070 8,890
  -3.26
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  9,090 9,100
  4.96
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  3,892 3,900
  4.78
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  43,020 43,010
  0.12
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  8,030 8,140
  1.88
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  10,180 10,240
  3.43
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  21,850 21,920
  0.55
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,101 2,112
  2.13
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  7,000 7,070
  0.86
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  5,670 5,650
  -0.18
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  1,233 1,230
  1.07
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,368 2,397
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  16,180 16,300
  0.87
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  12,760 13,000
  2.04
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  5,840 5,850
  0.86
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  53,110 53,870
  1.74
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  175,560 175,370
  0.74
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  31,420 31,560
  1.41
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  5,550 5,700
  4.97
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  6,450 6,460
  3.53
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  1,162 1,157
  -0.34
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  4,340 4,372
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,999 3,040
  2.25
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  3,057 3,080
  0.36
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  19,040 19,100
  0.58
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  23,740 23,610
  -0.8
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  3,822 3,950
  4.94
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  5,710 5,660
  -2.41
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  5,860 5,910
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  3,888 3,888
  -4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,561 2,557
  -0.04
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  12,240 12,330
  4.94
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  12,240 12,240
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  5,010 4,950
  -1.39
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  18,580 18,470
  1.88
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  2,512 2,543
  3.92
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,480 8,480
  4.05
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  19,000 19,180
  0.89
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  23,350 23,310
  1.17
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  28,200 28,230
  4.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  23,010 23,280
  0.17
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  14,750 14,800
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  2,644 2,668
  0.34
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  45,730 44,290
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  19,400 19,720
  4.45
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  15,350 15,210
  -1.43
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  14,730 14,420
  -0.07
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  21,520 21,400
  0.09
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  10,410 10,620
  4.94
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  33,310 33,490
  -2.1
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  859 873
  4.93
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,813 2,848
  4.98
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  29,080 28,840
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  20,000 20,010
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  76,690 76,980
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  7,710 7,740
  4.17
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  42,650 42,580
  0.61
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  1,978 1,990
  1.12
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  17,730 17,880
  -1.7
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  1,699 1,697
  0.89
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  1,772 1,772
  1.43
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  12,000 12,140
  2.27
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  96,010 96,630
  4.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  22,930 22,570
  -1.74
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  8,850 8,800
  -1.9
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  23,440 23,500
  -0.3
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  13,380 13,300
  -0.67
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  21,210 21,380
  4.96
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  66,650 66,500
  -2.61
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  11,630 11,790
  -3.12
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  26,430 26,020
  -0.5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  30,730 30,460
  -1.23
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  17,900 18,280
  0.88
  2,393,045
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  35,760 35,210
  -1.51
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  20,410 20,600
  1.33
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  4,500 4,550
  1.36
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  42,810 42,980
  0.42
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  6,090 6,110
  0.83
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  23,520 22,600
  -4.16
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  27,150 27,000
  -0.7
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,209 3,219
  1.07
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  69,580 70,490
  -1.73
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  26,480 26,620
  0
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  4,456 4,344
  -2.95
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  13,950 14,100
  1.22
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  15,700 15,520
  -3.3
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  133,590 134,030
  1.58
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  22,020 21,480
  -3.81
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  38,670 38,680
  -0.82
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  2,032 2,030
  -1.74
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  7,640 7,780
  2.1
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  1,780 1,779
  -1.28
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  31,380 32,170
  0.63
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  23,670 23,720
  0.42
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  11,790 11,940
  2.05
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  9,710 9,540
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  6,770 6,820
  1.79
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,221 2,190
  6.47
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  24,690 24,720
  0.04
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  20,900 20,920
  1.01
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  3,925 3,966
  1.77
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  70,500 71,070
  4.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  20,060 20,130
  4.95
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  27,680 28,090
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  99,440 102,360
  2.27
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  7,200 7,290
  4.89
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  3,618 3,618
  0.17
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  12,390 12,530
  4.5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  11,370 11,400
  0.35
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  2,629 2,631
  0.96
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  7,400 7,400
  0.54
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  13,000 13,080
  1.4
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  7,720 7,730
  -0.9
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  18,690 19,230
  1.16
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  142,990 143,000
  2.65
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  6,050 5,950
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  66,090 67,400
  4.56
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  1,021 1,020
  1.29
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  13,420 13,200
  0.92
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  2,295 2,184
  -4.96
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  17,030 17,450
  2.77
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  1,478 1,487
  2.34
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  6,760 6,800
  4.45
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,997 1,988
  2.85
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  61,650 61,430
  -0.15
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  18,660 18,970
  0.21
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  9,320 9,260
  0
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  76,000 76,010
  0.12
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  15,200 15,200
  0.8
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  173,620 173,690
  3.04
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  14,370 14,380
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,067 3,040
  0.1
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  14,970 14,980
  0.6
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  2,863 2,870
  0.49
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  4,840 4,740
  1.28
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  7,350 7,450
  4.93
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  8,300 8,200
  -3.19
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  28,610 28,310
  -1.08
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  90,360 88,730
  -3.23
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  42,920 43,200
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  19,000 19,050
  -0.37
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  4,176 4,290
  3.97
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  4,067 4,127
  4.22
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  11,970 11,990
  0.33
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,098 3,149
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  26,040 26,500
  3.07
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  23,270 23,500
  0.51
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  5,720 5,840
  4.85
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  22,480 21,990
  -3.34
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  45,510 45,710
  1.74
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  35,020 35,000
  0.03
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  5,630 5,640
  -0.18
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  28,180 28,470
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  28,720 28,920
  1.26
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  7,040 6,700
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  17,790 17,440
  -2.57
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  56,250 56,300
  0.59
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  15,160 15,470
  3
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  43,370 43,080
  -1.42
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,170 8,830
  -4.64
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  4,331 4,425
  4.98
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  2,277 2,260
  -3.71
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  29,420 29,350
  -1.08
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  14,640 14,300
  -2.85
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,825 1,825
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  18,020 18,150
  4.97
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  87,080 87,900
  1.48
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  4,443 4,575
  3.72
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  1,840 1,860
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  444,730 450,150
  1.33
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  21,660 21,950
  4.97
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  31,030 30,920
  -4.98
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  14,700 14,460
  -3.21
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  73,960 74,800
  2.2
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  4,177 4,216
  3.28
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  34,920 35,400
  -2.67
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  48,190 48,730
  1.25
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  7,480 7,460
  -0.93
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  7,340 7,340
  -3.67
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  18,550 18,410
  -1.81
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  13,360 13,560
  2.11
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  7,200 7,190
  4.35
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,490 3,549
  1.87
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  10,160 10,300
  1.78
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  14,100 14,310
  3.55
  0
 • مخابرات
  همراه
  8,260 8,200
  -0.97
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  3,486 3,483
  0.32
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  6,040 6,030
  -0.17
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  18,610 18,790
  1.24
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  15,230 15,480
  2.79
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  5,820 5,790
  -0.52
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  24,730 24,940
  1.67
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  5,110 5,060
  -1.94
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  49,150 48,540
  -1.1
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  11,240 11,440
  2.14
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  14,490 14,740
  2.01
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  11,400 11,230
  2.18
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  4,191 4,215
  2.18
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  7,640 7,750
  1.84
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  12,450 12,450
  -1.19
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  16,650 16,390
  -1.5
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  3,255 3,319
  2.91
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  30,320 30,390
  0.2
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  189,460 191,150
  1.12
  0
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  108,820 109,240
  1.16
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  5,350 5,480
  3.98
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  42,400 42,810
  1.01
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  5,690 5,710
  0.35
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  112,690 112,050
  -0.66
  0
 • فلزات اساسی
  فسازان
  19,270 19,450
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  127,020 125,600
  -1.99
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  8,900 9,150
  3.16
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  5,980 6,060
  1.68
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  شستا
  10,750 10,750
  -0.09
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  10,550 10,500
  1.74
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  106,110 106,110
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  106,110 105,400
  1.06
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  9,140 9,180
  0.88
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  10,040 9,900
  -2.65
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  2,909 2,929
  0.86
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  1,576 1,571
  1.62
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  12,180 12,200
  0.25
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غکورش
  47,600 47,350
  -0.57
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  449 460
  4.78
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  435 448
  4.92
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  729 693
  -4.94
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,209 2,099
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  726 690
  -4.96
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,369 1,301
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  635 604
  -4.88
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,419 1,349
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,333 1,200
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  443 450
  4.9
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  451 457
  4.82
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  446 451
  4.88
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  434 450
  4.9
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,435 1,451
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سپید
  59,170 60,000
  2.46
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  اپال
  22,720 22,540
  -0.84
  0
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  73,100 73,730
  1.6
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولکار
  4,129 4,063
  -1.88
  0
 • سرمایه گذاریها
  ومدیر
  4,422 4,441
  4.84
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  97,830 98,050
  1.09
  0
 • فلزات اساسی
  فسبزوار
  34,780 34,800
  -0.49
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  45,750 45,780
  0.07
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  5,041 5,051
  4.99
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  970,000 970,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  971,001 971,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  999,997 999,997
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  985,000 985,000
  -0.62
  150,000
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  965,392 965,392
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,000 1,000,000
  0
  10,000
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  952,201 952,201
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  995,000 995,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  1,019,242 1,019,242
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  949,150 949,150
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران012
  980,000 980,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,000,001 1,000,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  900,000 900,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  959,000 959,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا038
  976,000 976,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  1,020,443 1,020,750
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صدف048
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صدف408
  947,284 947,284
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد212
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا311
  1,005,907 1,005,907
  0.59
  50,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0212
  971,000 971,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت312
  999,900 999,900
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صعبید312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود401
  940,000 940,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  990,000 990,000
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک404
  935,000 935,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن404
  997,880 997,880
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صملی404
  990,000 990,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ001254
  935,000 935,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  صمعاد407
  1,005,000 1,005,000
  1.01
  44
 • اوراق تامین مالی
  اگ010155
  919,516 919,800
  0.41
  11,510
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز304
  1,000,419 1,000,419
  0
  1,000
 • محصولات شیمیایی
  شگویات.ف0104
  1 1
  0
  10,000
 • محصولات شیمیایی
  همارون0209
  1 1
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  28,537 28,120
  -4.48
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  4,134 4,135
  4.98
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  5,315 5,398
  2.49
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  5,421 5,398
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  6,849 7,059
  3.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  1,958 1,957
  -3.07
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  16,628 16,729
  1.91
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  12,375 12,399
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  8,266 8,239
  -0.28
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  6,238 6,260
  1.25
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  248,728 252,700
  3.48
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  17,652 17,881
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  3,210 3,220
  2.22
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,495 3,528
  1.94
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,144 2,179
  1.49
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  174,847 172,000
  -1.75
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  42,481 43,000
  1.22
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  68,838 69,800
  1.91
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  936 939
  4.1
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  114,313 115,310
  1.29
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  9,246 8,948
  -0.47
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  21,381 21,440
  0.6
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  55,789 55,230
  -5
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  66,006 65,910
  0.34
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  5,116 5,116
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  11,388 11,443
  0.98
  0
 • قند و شکر
  قچار
  8,994 8,575
  -5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  134,470 135,120
  1.5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  3,923 3,896
  -1.42
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  15,676 15,670
  3.09
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  45,806 45,850
  0.19
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  24,851 25,461
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  8,303 8,270
  -0.14
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  40,849 41,355
  0.84
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  27,736 28,000
  -3.77
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  4,673 4,687
  2.9
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  16,200 16,301
  0.75
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  14,476 14,000
  -4.8
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  112,597 113,502
  0.84
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  3,587 3,679
  3.46
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  17,428 17,495
  5
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  14,539 14,674
  0.93
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,947 3,966
  4.98
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  5,922 5,947
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  23,186 22,980
  -1.05
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  7,051 7,148
  2.48
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  3,440 3,458
  4.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  5,670 5,700
  0.81
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  6,977 7,040
  1.37
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  10,726 10,900
  3.58
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  29,897 30,200
  2.09
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  53,701 53,800
  3.9
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  11,952 11,751
  -1.26
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  9,559 9,506
  0.24
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور