• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  5,090 5,130
  -2.06
  18,405,062
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  11,959 12,028
  4.99
  4,471,262
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  14,515 14,739
  4.99
  15,150,726
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  6,285 6,290
  4.99
  30,230,934
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,203 3,288
  1.8
  4,747,645
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  4,924 4,903
  -5
  7,458,434
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,350 2,367
  -1.58
  6,309,891
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  13,183 13,183
  4.99
  606,227
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,006 2,979
  -4.98
  42,127,425
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  2,777 2,758
  -1.57
  1,029,588
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  13,710 13,905
  -3.28
  1,169,540
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  3,927 3,987
  0.45
  9,142,823
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,958 1,934
  -2.32
  5,699,177
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  5,442 5,540
  -0.61
  4,476,236
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,787 5,733
  -1.33
  45,003,363
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  20,713 20,799
  -1.57
  307,972
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,121 3,099
  -4.29
  19,069,701
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  566 563
  -0.88
  183,686,508
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  481 479
  -0.83
  380,380,414
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,074 3,066
  -4.99
  1,466,309
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,221 5,220
  -1.57
  5,571,116
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  8,178 8,178
  -4.72
  654,419
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  11,685 11,611
  -5
  2,327,477
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  37,784 38,500
  0.89
  469,492
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  26,927 26,927
  5
  240,000
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  8,996 8,952
  -5
  2,305,785
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  7,208 7,200
  0.64
  1,833,580
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,356 6,370
  -0.17
  3,151,232
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,735 15,870
  1.03
  147,597
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,847 8,799
  -0.1
  3,626,538
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,573 4,550
  -2.02
  53,479,735
 • فلزات اساسی
  فروس
  11,923 11,922
  -5
  1,147,347
 • فلزات اساسی
  فرآور
  51,785 51,100
  -1.61
  125,755
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  2,608 2,600
  -3.67
  754,900
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,062 3,080
  -0.9
  11,049,248
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  4,860 4,804
  -4.98
  5,481,606
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,964 6,920
  -1.09
  3,851,552
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  9,167 9,100
  -1.59
  9,491,966
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  4,780 4,875
  1.58
  16,194,749
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  16,271 16,280
  -1.3
  887,912
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,833 2,879
  1.41
  2,450,685
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  14,256 14,433
  5
  2,455,390
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  38,519 38,327
  -5
  128,741
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  11,789 11,621
  -5
  736,034
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,161 3,196
  4.99
  3,948,143
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,204 3,254
  -2.34
  2,248,057
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  13,226 13,297
  -1.02
  1,105,208
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  3,488 3,466
  -4.99
  376,708
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  1,979 2,027
  0.55
  3,077,805
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  3,992 3,990
  -4.98
  6,271,393
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,584 4,590
  -1.21
  13,526,758
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  8,535 8,680
  0.36
  3,908,286
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  13,344 13,287
  -5
  2,187,392
 • مخابرات
  اخابر
  3,872 3,859
  -0.54
  7,153,916
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  16,663 17,200
  2.66
  516,726
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  8,482 8,386
  -5
  507,846
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,561 1,571
  -3.08
  16,571,549
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,367 5,360
  -1.05
  14,169,761
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,297 5,311
  4.98
  5,338,133
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  5,110 5,140
  -3.62
  2,062,315
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  22,067 22,255
  4.22
  3,271,280
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  6,019 6,018
  0.05
  685,487
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  16,198 16,130
  0.98
  216,392
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  14,865 15,030
  27.01
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  4,970 5,060
  -2.03
  2,381,644
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,105 3,094
  -4.98
  18,308,984
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  16,629 16,869
  -2.59
  1,232,314
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,552 6,506
  -2.37
  1,580,341
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  12,364 12,416
  5
  3,143,359
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  8,081 8,050
  -0.27
  2,826,045
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  6,279 6,347
  -3.76
  2,569,272
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  76,337 76,220
  1.67
  246,260
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  21,640 21,930
  -2.08
  1,442,695
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,636 5,667
  -0.91
  18,793,281
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  35,002 34,948
  -5
  3,606,328
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  9,908 9,929
  -1.79
  607,841
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,377 1,387
  -1.56
  11,311,481
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,242 7,350
  -0.07
  747,426
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,897 1,887
  -2.63
  30,731,598
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,085 2,088
  -3.96
  8,315,728
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  10,704 10,659
  -4.99
  964,873
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  6,926 6,931
  5
  813,891
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,898 3,948
  0.25
  6,983,300
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  4,062 3,981
  1.38
  1,297,558
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  6,776 6,650
  -3.19
  1,626,582
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  3,748 3,726
  -5
  2,025,145
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,147 4,145
  -4.56
  11,705,081
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  12,210 12,479
  1.03
  67,485
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  7,582 7,277
  -4.99
  40,183
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  7,518 7,488
  -5
  844,855
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  7,438 7,465
  -1.78
  3,390,283
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  8,810 8,785
  -5
  1,843,147
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  4,800 4,800
  -4.13
  2,548,708
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,129 4,188
  -2.06
  2,816,039
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,363 2,394
  -3.31
  1,966,325
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,080 3,080
  0.49
  3,396,546
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  1,854 1,838
  -4.96
  17,175,417
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,345 3,344
  -0.48
  1,172,322
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,506 5,555
  2.08
  1,507,420
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  1,970 2,035
  -0.63
  7,345,621
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,000 2,001
  -3.75
  6,841,495
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  11,755 11,888
  2.84
  7,475,393
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,082 3,120
  0.13
  876,096
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  12,527 12,500
  -1.08
  2,393,809
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  6,470 6,558
  5
  4,425,594
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  13,831 14,227
  5
  2,133,055
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,423 2,413
  -5
  7,257,502
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,277 3,299
  1.1
  1,791,485
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  8,816 9,000
  -2.35
  420,334
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  20,893 20,686
  -4.29
  1,132,702
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  4,476 4,599
  3.74
  20,000,270
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,234 4,244
  5
  2,408,497
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  10,545 10,952
  3.38
  1,047,929
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  7,097 7,099
  -2.11
  7,172,048
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,546 3,560
  0.91
  2,530,723
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  6,945 6,810
  -4.81
  461,686
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  7,694 7,599
  -4.99
  2,733,446
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  5,871 5,840
  -4.99
  3,212,622
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,184 2,192
  -0.63
  28,825,493
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  3,722 3,725
  -3.9
  6,085,158
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  9,693 9,575
  -2.92
  525,467
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  23,870 24,050
  1.21
  1,714,544
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,257 6,260
  -1.14
  6,589,088
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  5,159 5,230
  -0.93
  2,775,179
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,801 1,792
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,233 2,190
  -4.99
  2,319,052
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  19,746 19,770
  1.65
  3,414,347
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,460 4,540
  -1.09
  883,268
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  10,480 10,721
  1.51
  592,094
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  10,562 10,562
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  10,562 10,562
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  8,569 8,520
  -1.08
  142,226
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  10,726 10,590
  -3.6
  3,288,085
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  11,798 11,828
  5
  2,416,902
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  11,664 11,664
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  11,751 11,697
  0.28
  1,341,966
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  11,664 11,664
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  4,443 4,443
  -4.98
  197,397
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  34,355 34,794
  0.86
  351,491
 • فلزات اساسی
  فایرا
  6,183 6,200
  4.75
  9,482,257
 • فلزات اساسی
  فمراد
  21,891 21,701
  -4.76
  959,164
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  7,323 7,322
  -5
  889,005
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  34,446 34,233
  3.41
  223,864
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  19,321 19,173
  -5
  477,335
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  5,129 5,260
  8.9
  43,433,563
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,234 2,240
  -4.07
  12,963,617
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  72,468 72,611
  -0.69
  283,263
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,180 6,339
  2.34
  1,833,845
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,315 5,399
  4.17
  9,653,593
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  19,322 19,827
  5
  66,938
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  7,580 7,483
  -4.99
  1,286,964
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,039 4,020
  -4.67
  6,611,060
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,150 2,145
  -4.96
  3,152,831
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  36,069 36,069
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,482 2,455
  -4.99
  5,088,920
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  24,768 24,760
  -3.18
  1,527,093
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  27,188 26,753
  -4.97
  1,797,145
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  9,245 9,291
  -2.57
  4,733,917
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  17,354 17,138
  -5
  697,976
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  7,258 7,140
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  79,840 77,410
  -5
  8,626
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  54,310 52,750
  -3.81
  25,240
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  8,379 8,372
  -4.99
  4,512,674
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  13,925 13,837
  -5
  906,211
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  24,076 23,883
  -5
  754,949
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  27,452 27,430
  -5
  379,619
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  23,739 24,000
  0
  362,656
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  15,017 15,200
  1.08
  372,036
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  7,227 7,106
  -5
  6,070,489
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  35,157 35,161
  5
  3,357,903
 • فلزات اساسی
  فجر
  13,432 13,448
  0.21
  117,404
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,179 3,180
  -0.93
  1,976,755
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,120 3,095
  -4.97
  576,326
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  12,606 12,545
  -5
  464,429
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  41,379 41,110
  -5
  261,135
 • قند و شکر
  قصفها
  29,044 28,751
  0.04
  132,900
 • قند و شکر
  قزوین
  12,376 12,400
  -0.77
  417,018
 • قند و شکر
  قهکمت
  20,338 20,398
  1.2
  350,970
 • قند و شکر
  قشهد
  12,665 12,665
  5
  201,494
 • قند و شکر
  قلرست
  9,862 9,782
  -4.93
  1,446,322
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  61,038 58,790
  -4.97
  29,841
 • قند و شکر
  قمرو
  16,743 17,315
  1.65
  77,601
 • قند و شکر
  قنیشا
  12,329 12,690
  0.36
  304,686
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  26,287 26,000
  1.23
  1,065,788
 • قند و شکر
  قپیرا
  33,632 32,400
  -3.7
  6,631
 • قند و شکر
  قثابت
  19,893 20,000
  -2.84
  2,856,949
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  11,257 11,450
  -2.45
  1,533,471
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  14,635 14,799
  3.69
  2,265,198
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  24,446 24,434
  -5
  243,857
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  9,347 9,390
  -3.48
  2,794,575
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  4,954 4,940
  -5
  3,594,825
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  2,957 3,028
  -1.69
  10,651,447
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  6,984 7,000
  3.43
  30,095,914
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  4,589 4,556
  -4.59
  1,403,273
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  6,074 6,040
  -3.28
  5,331,513
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  15,841 16,198
  -1.85
  236,763
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  29,583 29,583
  5
  16,908
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  11,581 11,049
  -5
  10,661
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  25,238 25,550
  1.37
  50,206
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  32,477 32,890
  4.34
  40,929
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  11,240 11,296
  -1.53
  241,179
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  19,941 20,649
  0.97
  223,049
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  3,759 3,794
  -3.14
  3,170,396
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  10,495 10,349
  0.13
  2,354,490
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  16,178 16,200
  -4.37
  458,737
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  53,159 53,200
  -2.93
  287,759
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  7,187 7,087
  -4.97
  438,317
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  5,547 5,510
  -5.03
  2,360,968
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  10,894 10,868
  -5
  2,341,464
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  23,155 23,959
  0.83
  27,746
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  19,877 19,724
  -5
  194,372
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  11,268 11,163
  -5
  980,153
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  38,532 38,298
  -5
  291,677
 • فلزات اساسی
  فلوله
  10,949 10,810
  -4.7
  4,996,149
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  3,865 3,832
  -4.98
  2,207,041
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  11,689 11,676
  -5
  747,612
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,022 2,084
  6.06
  60,878,653
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  3,462 3,423
  -5
  7,020,360
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,917 1,907
  -4.94
  13,740,073
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  22,389 22,490
  0.53
  472,531
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  4,992 5,055
  2.1
  1,476,276
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  5,716 5,805
  1.79
  1,246,184
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  35,131 35,498
  -3.89
  140,031
 • منسوجات
  نمرینو
  25,988 25,819
  -5
  109,581
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,003 3,966
  -4.98
  3,781,204
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  17,570 17,425
  -4.79
  569,667
 • فلزات اساسی
  فنورد
  21,466 21,797
  4.12
  63,507
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  40,139 40,139
  5
  61,411
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  7,769 7,720
  -4.66
  4,028,346
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  31,809 31,710
  -5
  358,241
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  2,674 2,668
  -4.99
  4,900,394
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,201 2,239
  2.52
  2,074,836
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  10,156 10,700
  2.64
  4,280,217
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  29,402 29,680
  -1.92
  603,658
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  19,138 19,060
  -5
  136,551
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  14,312 14,416
  5
  1,141,770
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  10,701 10,595
  -9.35
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,377 1,383
  4.93
  191,887,464
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  2,775 2,768
  -4.98
  5,148,121
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  25,462 24,900
  0.14
  334,037
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  21,626 21,415
  -5
  86,130
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  8,033 8,018
  -4.99
  1,692,181
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,689 1,698
  -4.01
  39,341,745
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  4,617 4,589
  -3.71
  2,757,456
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  7,471 7,550
  3.34
  714,392
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  8,647 8,630
  -5
  821,416
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  12,268 12,480
  0.34
  187,970
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  18,188 18,198
  2.5
  295,085
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  10,361 10,432
  4.99
  185,648
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,264 2,247
  -4.99
  3,438,136
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  10,173 9,717
  -5
  50,685
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  23,281 22,474
  -5
  25,395
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  7,296 7,260
  -5
  181,492
 • فلزات اساسی
  فسپا
  11,769 11,867
  5
  764,416
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  21,220 22,278
  5
  210
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  16,726 16,473
  -7.4
  636,827
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  22,302 21,584
  -5
  36,709
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  6,824 6,807
  -5
  1,733,893
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  14,523 14,789
  0.93
  993,712
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  6,161 6,390
  3.31
  1,112,479
 • قند و شکر
  قشکر
  15,298 15,449
  -1.46
  355,430
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  6,889 6,890
  -4.21
  783,324
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  5,572 5,520
  -4.47
  1,973,525
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  52,711 53,187
  5
  112,966
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,131 6,940
  -3.37
  88,158
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,217 3,200
  0.28
  1,111,074
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,874 1,876
  -2.04
  77,653,681
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  5,309 5,294
  -4.99
  894,633
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  18,404 18,002
  -2.77
  14,183
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  28,330 29,000
  4.54
  136,776
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,267 3,250
  -5
  881,763
 • فلزات اساسی
  فسرب
  22,852 23,500
  -1.87
  1,129,806
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  20,670 20,971
  5
  2,052,123
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  30,762 30,510
  -4.07
  156,461
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  66,322 66,890
  0.73
  1,449
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  6,628 6,551
  -4.99
  603,269
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,379 1,395
  -1.48
  11,265,470
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  19,567 19,150
  -4.5
  135,741
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  20,876 20,416
  -2.34
  160,895
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  49,563 49,025
  -5
  50,851
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  14,957 15,200
  -3.19
  1,803,441
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  16,806 16,799
  -4.16
  1,328,994
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  9,820 9,714
  -5
  68,969
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  14,316 14,163
  -5
  317,273
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  16,836 16,819
  -5
  875,326
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  6,022 5,992
  -4.99
  382,452
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  6,655 6,890
  -0.43
  1,007,363
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,289 2,368
  1.81
  7,049,878
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  6,903 7,175
  4.99
  2,779,972
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,572 1,585
  -3.76
  75,887,015
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  2,677 2,668
  -4.99
  23,096,504
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  3,414 3,434
  -3.94
  6,197,636
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  19,110 18,896
  0.43
  10,575,410
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  7,146 7,090
  -0.18
  3,512,960
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,156 3,190
  0
  16,237,801
 • مخابرات
  همراه
  13,727 13,700
  -1.32
  756,071
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,083 2,084
  4.99
  8,899,783
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  9,066 9,070
  -3.51
  12,439,990
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  68,761 68,000
  0.91
  141,587
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  6,880 7,060
  2.27
  1,740,891
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,214 2,214
  -4.98
  1,621,673
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,881 5,850
  -1.48
  3,882,727
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  2,786 2,691
  -4.98
  2,250,106
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,820 9,900
  0.04
  2,667,430
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  6,383 6,410
  -3.46
  2,194,896
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,834 3,950
  2.44
  2,013,611
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,241 4,315
  0
  1,531,382
 • محصولات شیمیایی
  جم
  13,375 13,540
  -0.13
  1,149,329
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  9,526 9,430
  -2.43
  738,708
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  2,927 2,952
  4.9
  1,403,733
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  9,117 9,100
  3.7
  4,006,878
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,294 2,339
  0
  13,409,524
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  12,879 12,840
  -0.67
  275,403
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,663 5,605
  -3.79
  20,155,589
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  4,381 4,356
  -9.74
  4,154,287
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,865 1,920
  3.11
  238,300
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  16,842 16,949
  -0.18
  444,256
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  7,890 7,800
  -0.4
  9,772,420
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  9,967 10,090
  0.03
  417,858
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  11,239 11,141
  -3.41
  625,925
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  28,762 29,194
  3.91
  412,870
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  57,076 57,300
  1.88
  3,492,400
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,062 3,062
  4.04
  3,580,216
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  61,492 61,850
  2.87
  2,309,614
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  2,977 2,964
  -2.05
  1,399,555
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  10,595 10,599
  -3.98
  2,811,835
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  19,227 19,080
  -0.84
  659,059
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,111 27,000
  -2.23
  2,324,006
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,791 2,828
  0.28
  7,910,519
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,000,750 1,002,000
  0.16
  254
 • مخابرات
  صایتل902
  1,020,015 1,018,610
  -0.16
  11,131
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران812
  859,469 859,469
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  952,172 961,000
  -1.44
  2,234
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  979,000 979,000
  0
  5
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  985,150 985,150
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  935,000 935,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  922,052 939,000
  -0.11
  1,095
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  995,065 995,065
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  920,000 920,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  931,500 931,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  909,602 910,000
  1.23
  2,485
 • مخابرات
  صخابر102
  863,159 878,501
  -0.64
  2,006
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  916,726 911,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  907,000 907,000
  -9.3
  89,500
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  843,901 825,501
  -0.67
  1,600
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  780,500 780,500
  -4.05
  100
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  888,799 888,800
  1.45
  330
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  930,000 930,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  998,876 999,989
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  100
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  896,000 896,000
  -0.44
  4
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  10,006 9,909
  -5
  529,861
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  2,287 2,280
  -1.85
  7,671,802
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,325 3,446
  1.17
  2,788,177
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  15,378 15,319
  -5
  440,880
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  2,551 2,640
  -0.98
  11,498,587
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  5,349 5,300
  -2.45
  2,048,651
 • فلزات اساسی
  فولای
  5,844 5,900
  -1.21
  1,017,431
 • هتل و رستوران
  سمگا
  6,573 6,579
  -1.59
  17,555,175
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  3,659 3,702
  -3.27
  1,851,210
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,108 3,030
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  1,858 1,847
  -4.99
  1,166,661
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  65,968 65,500
  -1.88
  1,123,659
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  7,363 7,333
  -4.99
  175,089
 • فلزات اساسی
  میدکو
  4,748 4,770
  0.36
  1,433,405
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,159 2,157
  -4.98
  11,541,191
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,831 1,831
  -2.29
  118,074,138
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  1,668 1,661
  -4.04
  1,133,798
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  41,371 42,011
  3.57
  82,854
 • قند و شکر
  قشیر
  11,100 11,100
  4.99
  287,561
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  7,603 7,700
  4.34
  301,798
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  26,020 25,700
  -3.12
  103,114
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  35,418 35,649
  -4.03
  1,944,891
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  45,776 46,500
  -2.98
  570,754
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  7,788 7,862
  4.2
  3,345,871
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  4,554 4,664
  -0.13
  906,547
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  5,251 5,206
  -5
  262,391
 • فلزات اساسی
  زنگان
  18,023 18,899
  4.35
  924,775
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  45,669 44,800
  -2.21
  262,866
 • فلزات اساسی
  فزرین
  9,985 10,287
  -0.25
  9,852,847
 • قند و شکر
  قچار
  28,671 28,266
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  38,597 39,100
  1.19
  906,833
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  1,859 1,857
  -4.96
  3,677,888
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,457 8,500
  -0.04
  885,706
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  12,132 12,399
  -2.66
  6,734,093
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  7,726 7,674
  -4.99
  1,079,801
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  6,160 6,200
  -0.42
  6,280,909
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  17,860 17,902
  -4.63
  1,173,558
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  7,469 7,399
  -2.52
  1,200,588
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  7,065 7,130
  1.39
  1,962,166
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  14,499 14,808
  5
  1,510,419
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,939 5,818
  -4.89
  1,939,551
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  15,197 15,109
  -5
  481,625
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  17,033 17,033
  5
  9,121,852
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  3,832 3,906
  2.14
  2,261,763
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  14,753 14,651
  -5
  225,512
 • فلزات اساسی
  ارفع
  4,488 4,488
  1.06
  1,222,352
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,010 3,002
  -4.97
  1,652,940
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  4,161 4,071
  -4.99
  4,387,857
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  17,231 17,479
  5
  1,203,784
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  2,483 2,450
  -4.97
  727,333
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  44,625 44,800
  -1.69
  453,408
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  32,213 32,386
  5
  868,530
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  7,545 7,699
  3.97
  3,544,385
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,603 2,600
  -0.34
  1,661,205
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  12,694 12,606
  -5
  355,343
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,015,000 1,015,000
  -0.19
  15
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  6,489 6,652
  3.07
  1,268,168
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  14,919 15,277
  3.21
  575,419
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  18,063 18,000
  -0.8
  135,037
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  4,752 4,770
  -4.27
  4,059,182
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  17,483 17,500
  -0.04
  791,495
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  2,829 2,869
  2.5
  3,525,974
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  9,966 10,041
  4
  1,319,193
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  21,488 21,899
  1.6
  187,395
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  28,006 27,986
  -5
  714,124
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  47,712 47,990
  1.99
  70,808
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,727 3,792
  4.43
  968,383
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  17,498 17,498
  -5
  1,072,939
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  7,608 7,679
  -3.41
  25,250,392
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  13,497 13,512
  5
  515,338
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  6,158 6,150
  -0.32
  1,160,298
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,460 2,425
  -2.57
  2,187,373
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  3,650 3,640
  -4.51
  1,717,348
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  2,855 2,868
  -4.11
  13,653,829
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,000 991,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  10,803 10,890
  -3.58
  2,004,213
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,003,550 1,003,550
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  10,517 10,820
  -0.69
  604,064
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  12,514 12,584
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,019,978 1,019,978
  0.99
  913
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  18,744 18,256
  -5
  179,303
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  41,890 41,002
  -3.72
  521,630
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  30,337 30,397
  -0.34
  277,394
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  26,846 27,001
  -1.31
  201,575
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,000 1,000,000
  0
  4
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  976,110 976,110
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  4,962 5,000
  -2.82
  1,054,090
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  3,849 3,880
  -1.3
  5,287,533
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  40,965 40,001
  -1.65
  166,579
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  11,161 11,619
  0.37
  1,270,682
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,013,599 1,013,599
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  971,129 971,100
  -0.43
  1,006
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,000 1,000,000
  0.01
  125
 • اوراق تامین مالی
  اجاد26
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد27
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  984,938 984,938
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0