• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  19,728 19,989
  5
  20,925,707
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  19,630 19,870
  1
  3,617,735
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  31,935 32,809
  5
  773,143
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  21,537 21,066
  -4.6
  9,271,392
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  15,147 15,510
  5
  16,256,691
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  24,041 23,397
  -5
  898,028
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  7,845 7,985
  5
  11,254,209
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  44,167 43,800
  -3.99
  5,503,144
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  11,563 11,604
  4.99
  22,224,787
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  13,331 13,331
  4.99
  4,472,413
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  84,492 84,492
  5
  12,156,658
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  16,052 16,120
  5
  17,879,729
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  11,426 11,736
  2.79
  35,901,352
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  7,643 7,559
  -3.95
  11,062,685
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  18,454 18,398
  1.38
  85,258,610
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  53,861 54,170
  0.63
  405,460
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  1,984 1,940
  -3.15
  185,241,859
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  1,718 1,703
  -1.45
  439,682,597
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  1,840 1,840
  1.38
  853,966,553
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  12,874 12,817
  -5
  5,825,957
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  14,058 13,967
  -0.7
  11,748,738
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  34,940 33,680
  -2.33
  5,580,448
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  25,560 25,499
  0.02
  2,312,080
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  146,166 147,332
  5
  888,708
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  100,478 99,890
  1.54
  1,132,494
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  36,636 36,866
  5
  2,809,941
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  26,571 26,400
  -2.4
  3,913,498
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  22,375 22,758
  5
  2,639,776
 • فلزات اساسی
  فخاس
  29,690 28,905
  -2.66
  908,120
 • فلزات اساسی
  فخوز
  24,097 24,311
  5
  28,203,823
 • فلزات اساسی
  فولاد
  9,190 9,207
  1.77
  150,021,727
 • فلزات اساسی
  فروس
  27,094 27,160
  3.98
  4,748,620
 • فلزات اساسی
  فرآور
  24,135 24,003
  -1.51
  1,394,732
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  10,958 10,880
  -3.72
  12,571,075
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  9,780 9,789
  5
  61,472,859
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  4,812 4,812
  5
  29,443,022
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  13,857 13,999
  3.37
  21,505,535
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  3,903 3,903
  -4.99
  94,524,460
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  13,125 12,999
  -0.57
  19,026,506
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  33,838 33,755
  -0.16
  10,300,108
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  13,400 13,436
  4.99
  7,164,765
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  140,921 144,162
  5
  4,604,008
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  101,557 98,202
  -3.58
  48,577
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  27,202 27,001
  -1.25
  1,582,682
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  16,498 16,648
  4.99
  19,115,905
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  18,002 17,819
  -5
  2,956,821
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  40,451 40,545
  5
  6,584,463
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  9,000 8,740
  -4.99
  3,150,905
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  9,897 9,900
  -2.39
  10,943,911
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  21,053 21,357
  5
  6,126,346
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  11,267 11,100
  0
  59,320,678
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  24,388 24,000
  -0.86
  6,148,667
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  12,870 12,829
  -5
  73,025,556
 • مخابرات
  اخابر
  14,575 14,662
  5
  111,024,588
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  43,227 43,500
  -0.88
  1,599,226
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  50,334 50,334
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  7,787 7,850
  4.99
  41,961,092
 • فلزات اساسی
  فملی
  14,074 14,170
  3.99
  68,221,882
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  12,429 12,094
  -5
  1,868,079
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  14,967 15,007
  5
  14,756,735
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  60,205 59,850
  3.53
  4,287,257
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  21,843 22,790
  5
  357,036
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  57,106 59,566
  5
  123,311
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  40,281 39,800
  -2.09
  5,314,505
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  57,890 60,784
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,189 4,100
  -3.73
  134,672,030
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  43,188 43,202
  5
  2,699,809
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  23,525 24,193
  5
  19,802,421
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  38,403 38,428
  5
  3,569,308
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  25,828 26,200
  4.9
  5,348,521
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  19,392 19,381
  1.54
  3,209,736
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  190,511 192,501
  0.82
  505,439
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  36,937 37,580
  3.73
  1,688,937
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  12,839 12,839
  0
  17,059,154
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  24,609 24,949
  5
  23,758,120
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  35,642 35,642
  5
  3,988,858
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  8,138 8,138
  -5
  14,585,051
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  33,323 33,727
  5
  1,283,951
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  6,175 6,115
  -2.63
  67,092,759
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  13,982 13,982
  -4.99
  6,106,712
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  43,404 43,606
  5
  12,021,437
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  30,648 31,167
  5
  7,061,841
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  12,726 12,834
  5
  17,550,541
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  12,448 12,690
  1.38
  7,417,831
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  31,139 31,139
  5
  2,702,372
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  18,187 18,559
  5
  1,781,742
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  19,355 19,521
  5
  18,153,728
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  30,841 30,680
  -1.67
  1,344,683
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  24,652 25,369
  5
  900,364
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  29,177 29,402
  3.76
  1,366,329
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  35,609 35,752
  5
  3,723,070
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  43,038 44,235
  5
  511,787
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  20,516 20,994
  5
  3,328,110
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  17,963 17,830
  -1.48
  1,480,130
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  12,342 12,379
  5
  4,602,622
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  10,674 10,650
  1.96
  20,869,426
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  6,662 6,538
  -3.05
  44,595,788
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  11,512 11,513
  5
  33,992,353
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  16,915 17,001
  1.04
  2,365,260
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  11,136 11,051
  -4.27
  13,342,515
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  10,440 10,387
  1.76
  9,329,853
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  22,689 22,869
  5
  11,315,463
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  19,856 20,014
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  39,923 40,000
  -0.48
  5,160,757
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  25,854 25,854
  5
  2,761,497
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  18,820 18,500
  -4.32
  11,470,398
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  8,655 8,641
  -4.99
  10,448,177
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  12,839 13,100
  2.09
  19,474,898
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  25,317 26,374
  5
  333,615
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  44,973 44,998
  0.8
  1,301,374
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  18,493 18,629
  5
  16,076,883
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  12,782 12,700
  -4.71
  9,827,177
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  20,608 20,960
  0.05
  2,375,471
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  39,713 40,225
  5
  9,752,423
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  20,786 20,877
  5
  12,809,598
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  27,514 27,785
  5
  2,417,344
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  27,555 27,880
  5
  1,561,018
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  18,261 18,200
  -0.68
  2,430,315
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  9,049 9,060
  1.91
  46,443,468
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  13,004 12,991
  -2.38
  13,622,186
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  27,999 28,201
  5
  12,981,979
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  64,329 64,444
  5
  2,127,144
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  17,890 17,890
  4.99
  24,787,425
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  18,551 18,551
  5
  6,984,116
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  10,159 10,100
  -2.54
  90,223,596
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  12,007 11,830
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  59,025 60,050
  5
  3,910,626
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  20,499 21,287
  5
  573,536
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  102,977 100,501
  -1.51
  3,392,124
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  102,977 102,977
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  102,977 102,977
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  17,663 17,850
  1.84
  1,242,175
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  28,467 28,528
  5
  5,112,874
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  49,888 50,212
  5
  3,082,538
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  78,008 78,008
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  78,008 76,649
  -3.34
  3,694,898
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  78,008 78,008
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  20,476 21,165
  5
  823,844
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  58,399 58,934
  5
  1,882,827
 • فلزات اساسی
  فایرا
  21,891 22,485
  5
  1,132,303
 • فلزات اساسی
  فمراد
  58,069 56,181
  -4.98
  395,993
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  27,797 28,200
  -0.52
  3,565,852
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  86,346 87,612
  5
  479,334
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  42,144 41,342
  -3.26
  767,939
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  39,136 39,136
  -5
  1,710,859
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  7,956 7,934
  -4.99
  25,057,714
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  39,683 39,300
  -1.87
  2,707,077
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  32,017 31,711
  3.61
  4,035,386
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  8,107 8,036
  -4.99
  22,537,092
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  82,112 84,213
  5
  312,468
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  31,616 31,616
  5
  4,896,735
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  16,140 16,153
  5
  10,632,851
 • منسوجات
  نبروج
  5,906 6,201
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  7,467 7,350
  -2.44
  54,690,999
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  47,937 48,500
  2.62
  1,686,328
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  14,964 15,251
  5
  24,906,883
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  83,990 82,000
  -4.17
  1,184,335
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  41,588 41,300
  -0.22
  701,269
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  26,031 25,084
  -5
  517,591
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  43,730 46,000
  1.22
  1,233,387
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  21,349 22,230
  5
  409,052
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  273,111 273,111
  5
  226,535
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  24,905 25,019
  5
  2,489,078
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  26,884 27,002
  -0.33
  1,288,540
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  60,968 62,150
  4.19
  1,178,358
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  105,617 106,004
  5
  1,798,338
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  59,549 60,750
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  48,615 47,770
  -1.25
  1,162,591
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  22,511 22,379
  -3.46
  9,614,570
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  122,764 122,869
  5
  681,618
 • فلزات اساسی
  فجر
  38,702 39,023
  0
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  8,752 9,121
  5
  927,969
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  10,958 10,800
  -3.87
  5,865,665
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  28,518 29,179
  0.63
  1,130,297
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  7,432 7,420
  -3.55
  117,703,787
 • قند و شکر
  قصفها
  176,023 176,293
  5
  359,419
 • قند و شکر
  قزوین
  31,111 31,883
  2.13
  1,187,657
 • قند و شکر
  قهکمت
  45,333 44,564
  -1.71
  722,603
 • قند و شکر
  قشهد
  25,898 26,844
  5
  685,984
 • قند و شکر
  قلرست
  31,433 31,811
  5
  2,033,443
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  209,087 209,100
  5
  275,516
 • قند و شکر
  قمرو
  60,091 59,570
  -1.67
  236,070
 • قند و شکر
  قنیشا
  36,711 37,785
  5
  601,171
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  43,261 42,680
  -0.29
  2,132,343
 • قند و شکر
  قپیرا
  94,139 89,957
  -5
  65,369
 • قند و شکر
  قثابت
  93,993 93,993
  5
  1,726,051
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  46,379 46,680
  2.57
  1,339,887
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  35,973 36,268
  5
  1,831,182
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  34,999 34,200
  -3.1
  533,148
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  21,664 22,181
  5
  5,149,826
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  31,498 30,700
  -3
  6,378,609
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  6,786 6,796
  -0.31
  7,510,338
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  18,437 18,279
  -5
  3,621,615
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  21,819 21,548
  1.34
  4,487,306
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  44,587 44,600
  -0.3
  580,144
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  84,656 82,000
  -4.14
  142,341
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  27,911 27,448
  -5
  1,319,441
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  87,254 86,795
  -5
  995,550
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  114,831 109,197
  -5
  8,534
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  21,613 21,405
  -5
  3,019,825
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  15,874 15,441
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  19,985 19,985
  5
  11,605,867
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  20,116 20,310
  1.96
  2,090,416
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  68,512 70,103
  5
  418,987
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  24,875 24,789
  -2.68
  2,205,269
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  23,492 23,776
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  39,537 38,494
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  86,105 84,600
  -2.34
  171,358
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  56,528 56,756
  5
  1,665,854
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  35,100 34,783
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  84,605 87,616
  5
  503,409
 • فلزات اساسی
  فلوله
  25,628 25,756
  5
  2,974,665
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  12,525 13,037
  4.99
  711,257
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  47,716 48,244
  5
  1,909,426
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  13,298 13,343
  5
  44,115,105
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  11,153 11,026
  -5
  21,177,291
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  9,895 9,767
  -5
  17,471,909
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  65,565 66,213
  5
  1,266,514
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  18,351 18,750
  4.99
  1,537,783
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  23,797 23,746
  -5
  2,160,648
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  128,048 127,631
  0
  75,872
 • منسوجات
  نمرینو
  52,244 54,637
  5
  77,778
 • فلزات اساسی
  فنوال
  27,251 28,459
  5
  205,472
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  79,779 81,095
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  80,428 82,747
  5
  273,604
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  35,789 36,411
  5
  990,063
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  33,338 33,299
  -5
  5,717,034
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  248,373 249,494
  -47.66
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  9,778 9,831
  -3.82
  43,434,921
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  18,477 18,187
  -5
  32,158,658
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  25,117 25,716
  5
  2,950,991
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  99,445 103,000
  4.59
  259,509
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  115,972 116,061
  5
  890,021
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  48,632 49,203
  5
  1,300,063
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  38,578 38,925
  5
  4,546,073
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  6,115 6,097
  -4.99
  236,658,927
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  10,005 9,964
  -5
  8,689,464
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  142,018 139,571
  -4.06
  582,092
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  47,094 47,850
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  90,298 90,497
  3.8
  1,841,704
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  5,954 5,870
  -2.83
  18,603,173
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  48,594 48,595
  5
  1,487,985
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  17,883 18,000
  0.29
  924,933
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  23,284 23,106
  -5
  1,857,537
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  60,547 61,545
  4.25
  612,257
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  58,667 58,365
  -0.5
  120,403
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  34,917 35,585
  2.01
  762,040
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  10,197 10,169
  -5
  9,960,306
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  33,342 32,068
  -5
  361,842
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  87,748 88,220
  1.26
  235,152
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  11,540 11,181
  -5
  2,217,531
 • فلزات اساسی
  فسپا
  34,103 33,584
  -5
  1,000,765
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  97,174 96,890
  -1.09
  137,253
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  51,468 50,669
  -2.22
  1,182,390
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  52,436 52,708
  5
  1,218,443
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  16,264 17,097
  2.18
  2,678,560
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  14,924 14,856
  -4.99
  14,106,750
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  39,979 40,852
  5
  747,341
 • قند و شکر
  قشکر
  35,837 37,081
  5
  4,212,024
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  45,783 46,000
  -1.77
  1,271,739
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  32,937 32,937
  -5
  1,773,516
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  187,012 184,000
  2.8
  1,594,675
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  16,914 17,230
  5
  2,147,792
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  12,101 11,901
  -1.29
  1,995,774
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  25,776 26,187
  5
  1,632,362
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  77,771 79,109
  5
  539,250
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  11,421 11,326
  -5
  204,085,391
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  12,433 12,269
  -4.76
  12,285,175
 • فلزات اساسی
  فسرب
  101,691 102,370
  5
  1,010,827
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  98,443 97,250
  -2.15
  1,156,272
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  37,742 36,035
  -5
  137,862
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  193,722 188,474
  -3.53
  62,029
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  26,065 25,518
  -5
  1,341,218
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  9,836 9,584
  -5
  2,281,113
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  64,595 66,703
  5
  397,763
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  73,218 75,915
  5
  391,318
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  103,363 108,084
  5
  41,236
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  73,039 73,000
  7.02
  768,657
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  100,122 100,122
  -5
  1,694,979
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  119,805 119,805
  5
  526,266
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  36,260 35,754
  -5
  1,048,892
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  30,753 30,887
  5
  2,516,064
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  16,392 16,800
  4.43
  3,015,901
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  40,215 40,215
  5
  1,533,050
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  9,356 9,426
  4.99
  23,948,252
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  24,700 24,415
  -0.47
  2,104,922
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  10,242 10,191
  -5
  3,887,803
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  8,020 7,903
  -1.35
  19,509,440
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  14,401 14,406
  5
  3,838,997
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  17,212 17,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  15,068 15,170
  3.39
  15,364,239
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  9,401 9,498
  1.67
  105,238,869
 • مخابرات
  همراه
  31,345 31,462
  5
  9,443,458
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  6,417 6,500
  2.91
  59,350,964
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  22,294 22,622
  5
  14,567,003
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  43,992 44,085
  1.33
  1,574,131
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  25,209 25,210
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  7,781 7,774
  -2.98
  9,091,126
 • فلزات اساسی
  کاوه
  12,903 12,983
  5
  29,878,344
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  8,131 8,165
  4.99
  9,085,814
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  22,998 23,250
  0.72
  5,599,728
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  21,439 21,050
  5.99
  10,339,117
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  11,375 11,550
  1.74
  22,340,480
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  12,091 12,499
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  31,855 32,210
  4.97
  5,238,378
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  28,206 28,508
  5
  5,521,557
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  14,687 14,600
  -2.05
  4,442,771
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  22,693 22,648
  0.2
  2,563,473
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  7,722 7,700
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  29,243 28,899
  -2.7
  2,871,327
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  12,165 11,843
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  12,136 12,177
  0.4
  15,692,950
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  9,102 9,250
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  37,622 37,891
  1
  692,901
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  22,527 22,672
  5
  19,387,015
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  48,636 49,355
  1.9
  1,336,164
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  40,455 40,001
  -4.8
  4,221,877
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  68,501 70,444
  5
  308,807
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  128,924 127,712
  -1.49
  1,612,608
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  112,306 112,450
  5
  2,288,233
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  10,068 10,192
  0.95
  19,194,419
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  136,301 136,500
  3.41
  1,050,436
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  13,893 13,928
  5
  4,634,387
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  29,604 29,802
  -2.26
  13,998,829
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  59,015 61,121
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسازان
  29,638 29,680
  2
  2,247,610
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  60,678 60,699
  2.75
  819,272
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  12,764 12,700
  1.28
  9,920,347
 • فلزات اساسی
  کویر
  34,350 33,779
  -4.29
  8,568,572
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  63,798 64,115
  5
  5,416,694
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  991,033 990,000
  -0.21
  455
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  985,000 985,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  991,935 996,870
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  909,200 909,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,050,000 1,050,000
  0
  15
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  980,326 1,009,999
  2.46
  2,024
 • مخابرات
  صخابر102
  995,000 995,000
  0.01
  1,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  820,001 820,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,011,833 1,012,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  882,000 882,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  952,056 952,059
  -1.96
  166
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  310,646 310,000
  0.22
  104
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  997,500 997,500
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  965,000 965,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  995,271 995,292
  0
  848
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  995,000 995,000
  4.52
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  840,220 840,220
  1.16
  2
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  980,000 980,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  935,000 935,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,000,002 1,000,002
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  780,001 780,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  44,576 45,297
  5
  904,297
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  14,047 13,992
  -2.19
  7,308,329
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  22,037 21,916
  -5
  16,750,988
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  36,183 35,411
  -4.06
  734,636
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  9,892 9,862
  -5
  7,906,454
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  54,245 53,773
  -5
  9,038,832
 • فلزات اساسی
  فولای
  25,166 25,386
  -0.96
  3,089,234
 • هتل و رستوران
  سمگا
  17,692 17,710
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  9,388 9,320
  -3.25
  4,261,369
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  17,051 17,128
  5
  55,353,851
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  10,425 10,578
  4.99
  4,889,311
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  114,611 118,000
  2.98
  1,406,397
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  27,067 27,186
  5
  1,882,326
 • فلزات اساسی
  میدکو
  13,472 13,621
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  8,751 8,669
  -4.97
  15,043,045
 • فلزات اساسی
  ذوب
  5,686 5,668
  1.6
  217,632,284
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  6,198 6,240
  -3.93
  59,712,575
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  84,888 87,393
  5
  619,002
 • قند و شکر
  قشیر
  40,492 41,295
  2
  2,771,554
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  27,365 27,700
  2.24
  1,693,831
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  68,294 68,098
  -5
  749,290
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  76,533 77,100
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  84,100 86,104
  5
  327,738
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  23,392 23,574
  5
  11,089,995
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  10,566 11,052
  5
  364,925
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  18,189 18,000
  -2.21
  1,592,392
 • فلزات اساسی
  زنگان
  68,546 70,109
  5
  503,314
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  124,063 127,356
  5
  223,407
 • فلزات اساسی
  فزرین
  23,078 22,981
  -5
  16,729,614
 • قند و شکر
  قچار
  55,573 57,860
  4.97
  351,660
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  98,399 98,399
  14.08
  619,719
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  6,602 6,660
  -3.85
  17,601,774
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  22,976 23,207
  5
  1,929,685
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  29,333 29,435
  5
  4,567,107
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  59,967 60,013
  5
  941,575
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  48,283 48,907
  5
  11,849,306
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  47,532 47,534
  5
  1,529,804
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  43,769 43,886
  5
  1,118,152
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  39,504 39,504
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  23,580 23,319
  -5
  3,706,124
 • فلزات اساسی
  هرمز
  10,066 9,920
  -1.81
  12,347,790
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  30,005 30,782
  5
  965,120
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  76,117 76,765
  5
  831,440
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  13,315 13,584
  4.99
  2,532,248
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  36,002 37,040
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  12,339 12,558
  4.99
  12,631,026
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  14,818 14,758
  -5
  8,561,937
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  12,495 12,364
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  48,314 48,360
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  9,149 9,035
  -4.96
  4,927,224
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  69,273 70,785
  -0.6
  1,894,223
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  16,257 16,051
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  20,405 20,788
  5
  7,149,206
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  9,137 9,140
  1.1
  4,132,908
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  43,882 44,604
  5
  1,344,266
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  34,332 34,300
  3.39
  1,393,848
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  38,556 38,000
  0.11
  4,406,419
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  104,597 101,499
  -3.79
  632,755
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  29,160 29,091
  -5
  9,654,472
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  83,493 86,111
  5
  3,123,216
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  11,317 11,328
  -3.3
  17,234,018
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  26,056 26,024
  -5
  2,685,519
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  88,556 89,695
  5
  497,547
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  39,491 40,202
  5
  878,894
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  67,037 66,700
  -2.34
  6,330,146
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  6,452 6,380
  -1.63
  9,454,455
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  96,244 97,470
  5
  1,859,634
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  53,468 53,400
  -2.18
  1,654,211
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  20,827 20,830
  5
  6,707,171
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  9,903 9,950
  2.39
  6,218,226
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  11,659 11,529
  -1.34
  845,132
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  6,135 6,049
  -2.31
  32,135,450
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  54,931 53,895
  -1.29
  1,790,473
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  52,773 52,773
  5
  2,231,884
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  27,706 27,837
  5
  4,322,614
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,001,007 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  50,782 51,098
  5
  960,803
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  71,883 71,773
  -5
  868,593
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  94,681 90,267
  -5
  35,817
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  66,723 67,260
  3.51
  1,019,417
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,002,000 1,010,000
  0
  5
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  13,775 14,019
  0.24
  4,058,429
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  40,850 41,464
  5
  14,317,156
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  100,538 100,565
  5
  882,369
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  59,503 59,627
  5
  1,308,980
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,014,961 1,009,901
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,010,417 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,035,000 1,035,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,010 1,000,010
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,022,625 1,022,625
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  1,000,003 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,005,000 1,005,000
  0
  0