• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  3,250 3,280
  -0.03
  4,957,583
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  9,023 9,188
  4.99
  3,798,552
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  9,239 9,197
  -2.27
  8,282,066
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  3,850 3,800
  -4.38
  4,447,431
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  4,694 4,653
  -4.94
  5,666,597
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,987 3,018
  3
  27,955,956
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  9,619 9,678
  4.99
  7,635,490
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,430 2,380
  1.19
  258,312,079
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,303 3,343
  -0.45
  5,456,620
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  14,298 14,490
  0.42
  4,118,045
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  3,429 3,457
  -1.06
  18,153,003
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,277 6,260
  -2.81
  12,018,453
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,834 1,855
  -1.7
  9,404,104
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  5,598 5,630
  -3.23
  10,403,885
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  21,566 21,301
  -3.99
  807,449
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,836 2,831
  -4.97
  37,227,768
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,114 4,215
  0.79
  18,770,853
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  434 436
  1.16
  336,065,287
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  429 431
  2.13
  957,226,641
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,788 3,807
  -4.13
  7,888,819
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  4,997 5,000
  -1.96
  7,370,028
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  7,934 8,020
  0.21
  2,236,611
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  7,835 7,866
  0.28
  2,295,113
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  30,262 30,005
  -3.57
  1,001,008
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  20,381 20,639
  4.97
  4,300,086
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  7,294 7,277
  -2.9
  614,299
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  5,701 5,680
  -3.45
  2,345,744
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,028 6,097
  0.26
  4,835,094
 • فلزات اساسی
  فجر
  13,904 14,014
  1.1
  940,317
 • فلزات اساسی
  فخاس
  12,293 12,390
  0.67
  112,754
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,036 8,040
  0.65
  3,289,057
 • فلزات اساسی
  فولاد
  3,869 3,877
  0.18
  39,748,870
 • فلزات اساسی
  فروس
  13,961 14,451
  2.75
  5,187,533
 • فلزات اساسی
  فرآور
  37,591 37,854
  5
  1,256,185
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,015 2,976
  -2.14
  431,937
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  2,460 2,480
  1.85
  18,480,776
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  4,770 4,817
  4.99
  54,028,188
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,672 6,669
  -0.37
  6,722,889
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  6,168 6,137
  -4.99
  11,715,676
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  4,565 4,590
  -4.02
  55,867,290
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,306 5,268
  -4.41
  13,460,140
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  5,922 5,969
  -3.29
  70,841,318
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  14,180 14,350
  1.55
  1,163,661
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,531 2,490
  -4.38
  6,582,153
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  9,418 9,473
  -0.38
  2,658,476
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  36,175 36,700
  3.42
  172,822
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  8,705 8,878
  -1.77
  2,474,160
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,614 2,610
  -0.38
  5,611,450
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,250 3,285
  4.99
  18,069,566
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  11,570 11,640
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  2,876 2,978
  4.97
  5,559,115
 • فلزات اساسی
  فلوله
  14,585 14,500
  4.37
  1,976,268
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,019 2,019
  -0.39
  10,322,783
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  1,847 1,853
  4.99
  25,008,072
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,046 4,050
  -0.64
  12,269,079
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  8,139 8,250
  2.36
  4,752,252
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  7,489 7,508
  4.99
  5,058,140
 • مخابرات
  اخابر
  4,103 4,179
  1.46
  39,705,378
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  17,567 18,000
  -0.97
  1,128,985
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  7,506 7,661
  -2.27
  4,881,518
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,681 1,680
  -3.45
  38,649,313
 • فلزات اساسی
  فملی
  4,105 4,111
  -0.19
  27,982,944
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  3,585 3,605
  61.51
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  4,925 4,989
  -1.87
  4,435,867
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  18,389 18,500
  -0.61
  1,030,522
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  5,551 5,583
  4.98
  13,541,452
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  13,605 13,915
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  6,067 6,100
  -0.54
  5,389,863
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,329 4,266
  -4.99
  2,295,894
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  14,199 14,200
  0.17
  1,517,834
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  5,833 5,840
  0.4
  5,410,850
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  11,368 11,689
  3.3
  2,297,533
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,298 7,380
  0.12
  5,162,169
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  6,164 5,961
  -2.1
  15,028,764
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  67,062 67,893
  5
  729,290
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  12,102 12,200
  -0.07
  18,766,619
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  25,744 25,209
  -1.35
  1,245,591
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  9,305 9,500
  2.56
  3,023,170
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,376 1,380
  -1.78
  34,780,819
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  6,052 6,130
  4.39
  6,519,901
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,658 1,674
  4.95
  226,676,583
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,195 2,181
  1.25
  68,065,244
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  12,484 12,350
  -2.14
  2,112,409
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,864 8,037
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,088 3,106
  -0.29
  7,834,426
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,360 3,440
  -0.29
  712,119
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  7,994 8,050
  -4.04
  7,237,190
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  3,598 3,640
  1.93
  6,613,235
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,024 3,980
  -1.53
  33,405,989
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  10,557 10,570
  5
  2,879,282
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  5,382 5,440
  4.09
  1,656,170
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  6,482 6,490
  3.84
  1,305,348
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,184 3,185
  4.98
  31,828,667
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  8,175 8,401
  3
  2,794,659
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,569 1,569
  -3.51
  131,267,085
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  5,054 5,089
  4.99
  8,402,920
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,982 5,063
  3.5
  15,507,586
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  3,082 3,078
  -1.54
  9,439,993
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,756 2,775
  4.99
  30,292,695
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  1,619 1,630
  -3.83
  48,190,486
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  2,826 2,849
  0.11
  2,125,572
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  3,656 3,690
  4.98
  7,030,267
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,102 2,137
  4.96
  21,462,831
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,065 2,123
  5
  51,497,405
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,323 3,381
  5
  6,000,740
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  8,724 8,859
  0.5
  8,417,247
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  5,482 5,550
  2.76
  3,916,596
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  16,344 16,515
  5
  11,315,525
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  2,734 2,752
  -2.17
  3,930,705
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  7,300 7,278
  -5
  765,509
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  4,576 4,675
  4.56
  20,753,469
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,276 4,375
  1.93
  4,893,566
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  11,474 11,480
  4.99
  11,933,200
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  7,877 7,895
  -3.7
  19,200,305
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,801 3,877
  -2.34
  10,785,577
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  6,327 6,469
  -1.61
  2,409,707
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  7,720 7,684
  -5
  7,117,922
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,392 2,390
  -4.89
  46,695,151
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,357 1,355
  -1.02
  71,649,106
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,729 6,800
  2.52
  2,465,250
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  1,874 1,883
  0.27
  103,968,767
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  3,587 3,562
  -4.99
  21,306,922
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  8,856 8,911
  1.41
  1,701,065
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  21,973 21,947
  -0.32
  1,540,392
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  5,614 5,639
  0.53
  6,128,957
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  15,285 15,300
  -0.76
  1,466,459
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  4,230 4,236
  4.98
  49,788,168
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,662 1,680
  -2.78
  112,947,188
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,166 2,212
  4.24
  10,984,711
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  13,452 13,600
  11.51
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  12,632 12,813
  -3.25
  4,249,204
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  13,243 13,243
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  13,243 13,243
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  7,260 7,259
  2.12
  444,011
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  9,982 9,982
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  9,982 10,084
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  4,852 4,816
  -4.99
  3,535,251
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  31,854 31,749
  -1.61
  525,537
 • فلزات اساسی
  فایرا
  5,114 5,147
  0.16
  3,066,799
 • فلزات اساسی
  فمراد
  19,228 19,290
  4.07
  1,212,602
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  8,874 9,051
  5
  4,131,349
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  33,063 33,606
  -0.1
  296,998
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  23,656 23,299
  -4.06
  1,373,865
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,799 3,833
  4.98
  38,619,953
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,679 4,727
  -2.66
  9,297,559
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,135 2,146
  -2.1
  18,447,403
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  49,707 49,800
  -1.35
  175,018
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,126 6,300
  3.35
  2,370,930
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  15,736 15,870
  5
  1,177,755
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  9,621 9,603
  -5
  2,430,977
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  1,912 1,950
  -1.56
  16,114,249
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  42,003 42,298
  -2.16
  1,299,043
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,827 2,828
  4.94
  1,463,381
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  21,878 22,349
  -1.29
  4,153,118
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  20,097 20,246
  5
  1,762,552
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  7,624 7,710
  0.3
  5,041,739
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  12,324 12,310
  -4.14
  1,296,869
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  5,164 5,150
  -0.02
  3,093,498
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  59,578 61,950
  6.34
  155,076
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  50,087 49,889
  -4.82
  166,372
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  6,529 6,555
  5
  15,983,992
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  13,256 13,256
  5
  451,916
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  16,116 16,243
  5
  2,362,197
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  37,156 37,750
  -1.57
  750,297
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  18,498 18,855
  2.94
  699,031
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  15,973 16,140
  0.82
  129,461
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  4,382 4,475
  5
  22,886,590
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  28,964 29,960
  4.01
  1,145,592
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,318 3,350
  -2.42
  4,810,982
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  4,014 4,014
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  12,534 12,639
  -0.52
  304,664
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  43,403 44,255
  5
  950,927
 • قند و شکر
  قصفها
  25,699 26,000
  -2.38
  662,951
 • قند و شکر
  قزوین
  13,032 12,980
  -2.49
  1,419,705
 • قند و شکر
  قهکمت
  21,441 21,979
  5
  2,747,278
 • قند و شکر
  قشهد
  14,840 15,090
  -1.41
  1,021,195
 • قند و شکر
  قلرست
  9,904 10,020
  3.34
  1,232,631
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  67,544 69,299
  -1.98
  142,612
 • قند و شکر
  قمرو
  14,141 14,340
  3.87
  400,738
 • قند و شکر
  قنیشا
  13,050 13,060
  -0.72
  1,036,872
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  17,746 18,010
  3
  1,639,251
 • قند و شکر
  قپیرا
  28,761 29,010
  0.95
  10,878
 • قند و شکر
  قثابت
  21,358 21,343
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  14,223 13,900
  -2.06
  1,813,438
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  15,315 15,415
  5
  4,570,141
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  25,296 25,503
  5
  2,593,771
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  16,139 16,422
  5
  6,126,846
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,613 3,670
  -2.11
  12,836,091
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  4,372 4,411
  5
  6,175,495
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  5,829 5,855
  -2.29
  3,882,462
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  17,507 17,600
  -0.81
  252,475
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  27,041 27,025
  -2.44
  819,407
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  8,251 8,270
  -4.47
  4,509,647
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  34,205 34,315
  5
  2,553,854
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  39,106 39,971
  5
  489,141
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  11,041 11,034
  0.38
  2,046,294
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  21,777 22,158
  5
  742,959
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  3,915 3,900
  -3.27
  8,829,719
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  8,951 8,910
  0.46
  3,176,215
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  16,525 16,831
  10.24
  4,068,957
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  48,119 47,700
  -1.92
  598,082
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  8,650 8,687
  -3.36
  1,780,977
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,425 6,440
  -3.85
  17,663,484
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  8,736 8,890
  -1.83
  2,411,720
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  28,589 28,300
  1.27
  89,554
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  19,656 19,760
  -3.32
  749,161
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  6,760 6,800
  -2.55
  6,390,916
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  39,693 40,388
  5
  707,452
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  3,463 3,535
  1.2
  16,635,866
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  9,550 9,696
  -1.06
  2,114,341
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,100 2,089
  -4.52
  76,821,138
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  3,448 3,400
  3.34
  2,894,744
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,013 1,999
  -4.99
  27,092,675
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  23,939 23,934
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  6,191 6,430
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  6,123 6,300
  1.55
  5,914,867
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  26,697 26,935
  5
  284,123
 • منسوجات
  نمرینو
  24,753 24,753
  5
  269,787
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,310 4,310
  4.99
  997,993
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  18,862 18,862
  5
  509,564
 • فلزات اساسی
  فنورد
  22,671 22,687
  5
  73,108
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  15,345 15,640
  1.45
  2,578,229
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  10,052 10,052
  4.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  8,828 8,701
  -1.05
  4,100,192
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  28,849 29,500
  1.72
  550,756
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  1,934 1,910
  0.9
  12,661,273
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,146 2,220
  15.81
  10,494,894
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  11,629 11,635
  5
  6,050,010
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  28,622 29,300
  -0.26
  489,126
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  12,856 13,146
  5
  660,603
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  15,388 15,565
  5
  1,207,412
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  7,188 7,350
  -0.15
  1,338,575
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,297 1,292
  -4.93
  189,909,563
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  2,285 2,280
  -4.72
  9,923,237
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  28,441 28,638
  5
  2,197,086
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  27,088 27,026
  -5
  694,797
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  9,507 9,680
  1.36
  4,446,207
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,503 1,520
  1
  39,849,827
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  4,671 4,730
  -0.25
  6,227,361
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  5,158 5,247
  4.98
  2,350,348
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  16,273 16,216
  -5
  1,215,437
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  15,548 15,650
  -2.97
  975,868
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  17,919 17,954
  -2.93
  457,330
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  11,800 11,900
  -0.8
  1,453,459
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,491 2,530
  0.08
  13,731,154
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  7,970 8,027
  5
  676,238
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  22,739 22,739
  5
  1,510,210
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,769 8,850
  2.36
  489,947
 • فلزات اساسی
  فسپا
  11,392 11,700
  1.63
  2,320,508
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  17,899 18,779
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  13,191 13,164
  -4.83
  3,538,867
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  18,280 18,390
  -1.8
  263,952
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,090 9,069
  -4.27
  2,738,346
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  12,870 12,980
  -1.23
  1,322,212
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  5,660 5,670
  -3.21
  2,437,096
 • قند و شکر
  قشکر
  17,837 18,049
  -1.74
  680,181
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,095 8,136
  -3.82
  6,652,845
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  7,332 7,253
  -3.98
  2,436,044
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  4,671 4,753
  4.99
  6,977,907
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  49,742 49,801
  -1.78
  126,695
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  6,392 6,395
  0.25
  809,716
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  5,267 5,224
  -4.3
  3,485,815
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  22,114 22,626
  5
  216,556
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  21,679 21,858
  5
  99,316
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,164 3,204
  4.98
  12,296,114
 • فلزات اساسی
  فسرب
  25,791 26,899
  1.61
  6,878,162
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  20,804 20,724
  -5
  3,020,772
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  20,079 20,090
  -2.58
  305,279
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  65,616 67,600
  0.46
  27,448
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  7,763 7,721
  -5
  3,266,940
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,304 1,299
  -1.37
  37,432,389
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  11,463 11,370
  4.53
  5,452,184
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  25,171 24,750
  -2.19
  343,436
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  12,950 13,572
  5
  14,940
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  44,602 45,305
  5
  151,840
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  15,466 15,353
  -5
  2,342,431
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  19,915 20,130
  -0.61
  1,725,136
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  13,910 14,276
  4.99
  723,226
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  13,594 13,570
  -0.83
  1,923,374
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,720 2,736
  4.99
  40,471,821
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  13,413 13,700
  0.96
  3,550,202
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  4,954 4,990
  -3.71
  5,869,026
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  6,794 6,850
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  17,380 17,780
  5
  4,710,804
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  8,064 8,029
  -4.99
  3,580,170
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  3,879 3,865
  -4.92
  26,487,289
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  5,903 5,900
  -0.77
  8,231,411
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  2,681 2,649
  3.72
  50,071,083
 • مخابرات
  همراه
  13,086 13,110
  -1.8
  1,868,946
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  1,820 1,819
  -2.52
  15,970,194
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  56,266 55,801
  -0.76
  50,809
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,875 4,812
  -3.76
  6,202,983
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  6,771 6,830
  -0.5
  2,544,795
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,012 2,010
  -3.78
  14,587,717
 • فلزات اساسی
  کاوه
  4,215 4,282
  -0.05
  5,208,782
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  2,599 2,570
  -4.99
  3,765,632
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  8,755 8,780
  0.17
  5,965,693
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  6,652 6,701
  -2.52
  1,693,686
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,450 3,500
  1.77
  1,991,050
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  3,514 3,463
  1.58
  7,109,199
 • محصولات شیمیایی
  جم
  11,468 11,460
  -0.37
  1,789,814
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  9,712 9,800
  -3.51
  9,782,131
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  2,599 2,641
  4.97
  8,780,079
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  7,393 7,505
  -0.36
  4,169,417
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,543 2,520
  -1.6
  49,043,784
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  14,265 14,150
  -2.93
  902,178
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,115 5,124
  0
  9,410,155
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  2,942 2,998
  2.25
  7,511,975
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,819 1,845
  1.32
  6,872,750
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  17,732 17,833
  -0.76
  2,203,932
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  9,371 9,555
  -1.6
  3,523,889
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,260 9,270
  -4.01
  16,329,998
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  8,362 8,371
  4.99
  4,239,654
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  13,075 13,130
  -1.39
  754,417
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  11,553 11,490
  -1.82
  2,109,120
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  28,601 28,214
  0.92
  1,112,729
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  39,530 39,999
  2.1
  1,293,888
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  2,876 2,834
  -1.25
  32,764,331
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  59,993 60,072
  4.03
  998,118
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,087 3,196
  4.86
  34,092,767
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  11,685 11,759
  -0.82
  7,870,679
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  18,112 18,550
  4.12
  321,217
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,941 28,010
  0.66
  4,529,084
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,532 2,540
  7.63
  43,807,473
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,009,998 1,009,998
  0.99
  25
 • مخابرات
  صایتل902
  1,015,312 1,016,299
  0.06
  6,683
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  1,067,040 1,067,040
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  903,914 920,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  1,400
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  958,500 958,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  934,000 934,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  869,043 867,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  969,913 969,913
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  900,000 900,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  927,700 927,700
  0.18
  2,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  865,120 865,000
  0.46
  1,000
 • مخابرات
  صخابر102
  884,000 884,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  929,000 929,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  995,000 995,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  780,000 780,000
  1.8
  1,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  811,000 811,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  900,000 900,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  950,000 950,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  970,000 970,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  10,655 10,699
  0.78
  1,817,936
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  2,519 2,520
  -3.3
  23,687,466
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,539 3,559
  -1.9
  8,625,328
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  16,524 16,847
  5
  1,470,103
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,406 3,448
  -3.17
  12,822,067
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  6,005 6,044
  4.99
  5,165,826
 • فلزات اساسی
  فولای
  7,544 7,564
  2.66
  2,650,807
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,573 7,649
  -3.49
  33,448,064
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  5,179 5,240
  -3.03
  3,763,568
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,281 3,265
  -4.98
  89,462,108
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  1,942 1,979
  -2.32
  5,312,501
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  60,793 61,000
  0.08
  1,324,380
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  8,959 9,000
  4.99
  2,262,999
 • فلزات اساسی
  میدکو
  4,831 4,865
  0
  2,697,368
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,064 2,090
  -1.23
  20,533,865
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,609 1,615
  -1.04
  157,308,412
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  1,661 1,700
  3.79
  7,834,737
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  38,980 38,801
  -0.06
  76,527
 • قند و شکر
  قشیر
  7,644 7,660
  -0.85
  2,502,506
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  6,634 6,611
  -0.24
  6,572,722
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  26,384 26,346
  -5
  1,166,977
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  33,200 32,925
  -5
  4,723,926
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  38,719 39,001
  0.29
  329,731
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  7,554 7,690
  1.64
  19,309,730
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,487 5,499
  -4.37
  10,626,289
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  6,110 6,141
  4.99
  340,214
 • فلزات اساسی
  زنگان
  15,683 16,093
  0.13
  1,204,854
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  40,438 41,150
  2.57
  871,145
 • فلزات اساسی
  فزرین
  6,625 6,740
  -0.59
  3,287,329
 • قند و شکر
  قچار
  34,139 34,530
  -0.1
  53,631
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  33,798 33,500
  -4.07
  805,604
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  1,975 1,999
  -3.29
  15,426,483
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,098 8,240
  0.4
  1,853,974
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  11,585 11,601
  0.49
  953,594
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  12,958 12,972
  1.28
  2,258,683
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  4,377 4,450
  4.17
  10,654,873
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  24,400 24,400
  4.71
  29,097
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  6,892 6,901
  -4.48
  3,180,737
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  7,985 8,180
  0.94
  7,602,729
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  10,377 10,470
  -0.52
  2,705,739
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,559 5,579
  1.23
  1,334,263
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  18,671 18,838
  5
  2,122,021
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  16,713 17,200
  0.09
  351,598
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,749 5,960
  -0.55
  15,567,101
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  13,839 13,721
  -3.35
  604,203
 • فلزات اساسی
  ارفع
  5,912 5,902
  -0.89
  1,293,140
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,124 3,150
  -2.96
  7,076,639
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  2,762 2,840
  3.2
  7,881,661
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  15,507 16,142
  5
  1,364,906
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  2,558 2,600
  -0.95
  1,418,151
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  34,109 34,127
  5
  1,932,863
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  22,290 22,290
  5
  70,000
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  5,765 5,818
  2.41
  7,055,648
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,924 2,915
  -1.39
  4,425,069
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  25,204 25,110
  -2.47
  194,499
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,002,005 1,002,005
  0.06
  95
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  7,915 7,960
  -3.03
  2,976,912
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  13,555 13,767
  -1.48
  840,260
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  16,410 16,470
  -0.94
  805,426
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  5,135 5,139
  -4.62
  22,817,054
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  11,951 11,996
  -2.77
  1,653,766
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,336 3,346
  0.33
  5,754,937
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  9,286 9,249
  -4.99
  2,821,142
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  19,246 19,360
  0.95
  557,985
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  40,793 41,404
  5
  241,012
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  50,408 49,980
  -4.96
  191,869
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  2,430 2,392
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  10,382 10,550
  -0.9
  807,749
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  6,096 6,120
  -3.49
  27,652,042
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  10,452 10,450
  -1.67
  1,598,173
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  4,604 4,699
  2.44
  2,355,820
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  3,137 3,137
  4.99
  1,023,986
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  4,045 4,065
  -3.42
  5,501,804
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  2,899 2,917
  2.35
  52,947,369
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  988,000 988,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  11,174 11,270
  -3.72
  8,911,209
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,012,467 1,002,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  14,085 14,398
  2.16
  552,695
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,757 14,900
  1.57
  7,003,201
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,008,931 1,004,002
  -0.8
  306
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  15,661 15,800
  -3.39
  1,510,853
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  15,004 15,443
  1.27
  822,192
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  24,122 24,347
  5
  1,444,242
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  26,605 26,699
  -0.09
  412,983
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,001,000 1,001,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  971,254 971,254
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  4,962 4,962
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  4,382 4,358
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  28,201 29,106
  5
  1,152,992
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  10,750 11,100
  -0.78
  6,040,773
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,005,960 1,005,960
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  940,492 940,490
  0.54
  50
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  989,883 990,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,000,001 1,000,001
  -0.99
  5
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  951,180 951,101
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  925,117 925,000
  -5.61
  192,500
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  960,000 960,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  2,536 2,530
  -2.88
  49,062,406
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  5,253 5,306
  4.99
  31,513,429
 • هتل و رستوران
  گکوثر
  18,910 18,915
  5
  2,399,092
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا
  5,200 5,230
  5
  11,240,035
 • مواد و محصولات دارویی
  ریشمک
  15,963 15,990
  -1.38
  4,413,781
 • منسوجات
  نطرین
  18,139 18,300
  -1.25
  1,386,343
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولشرق
  2,255 2,280
  -2.52
  6,775,144