• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  17,670 17,320
  -1.98
  26,120
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  5,230 5,130
  -1.91
  22,767
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  20,830 20,440
  -1.97
  114,763
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  2,080 2,040
  -1.92
  745,309
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  10,400 10,090
  -4.18
  1,815,514
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  5,430 5,330
  -1.84
  15,416
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  26,320 25,980
  -2
  674,834
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,690 3,620
  -1.9
  790,894
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  5,800 5,690
  -1.9
  100,859
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  12,800 12,590
  -1.95
  655,607
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  8,330 8,270
  -1.66
  5,194,679
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,630 6,500
  -1.96
  96,009
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  2,800 2,750
  -1.79
  24,644
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  3,970 4,030
  2.28
  244,329,902
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  62,150 61,250
  -1.98
  219,545
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,580 2,600
  -1.14
  303,403,724
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  18,280 17,920
  -1.97
  330
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  22,990 23,060
  -0.9
  5,473,788
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  25,120 24,620
  -1.99
  212
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  15,170 14,880
  -1.98
  56,365
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  98,270 96,910
  -1.99
  155,794
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  65,860 64,730
  -2
  106,100
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  20,240 19,850
  -1.98
  31,859
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  20,640 20,290
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  19,390 19,010
  -1.96
  9,427
 • فلزات اساسی
  فجر
  57,690 56,840
  -1.98
  221,260
 • فلزات اساسی
  فخاس
  27,900 27,410
  -1.97
  392,329
 • فلزات اساسی
  فخوز
  14,470 14,870
  3.05
  16,480,522
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  47,580 46,630
  -2
  108
 • فلزات اساسی
  فولاد
  12,290 12,470
  0
  141,171,735
 • فلزات اساسی
  فروس
  5,270 5,170
  -1.9
  12,178
 • فلزات اساسی
  فرآور
  35,260 34,560
  -1.99
  275
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,650 5,540
  -1.95
  55,310
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  10,590 10,530
  -1.96
  8,011,358
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,560 2,510
  -1.95
  123,393
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  14,640 15,000
  1.28
  7,273,864
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,650 2,620
  -1.87
  6,253,310
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  10,300 10,100
  -1.94
  8,529
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  7,240 7,110
  -1.93
  260,808
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  7,340 7,280
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  10,340 10,140
  -1.93
  14,438
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  3,950 3,810
  0
  615,791
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  186,490 182,770
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  30,020 29,420
  -2
  170
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,520 2,470
  -1.98
  607,795
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  21,910 21,480
  -1.96
  3,250
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  16,720 16,450
  -1.97
  549,967
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  24,600 24,110
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  11,100 10,880
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  11,470 11,340
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  17,430 17,100
  -1.95
  158,111
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  6,360 6,240
  -1.89
  18,480
 • مخابرات
  اخابر
  10,320 10,100
  0
  5,348,870
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  56,760 55,720
  -7.51
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  31,450 30,830
  -1.97
  5,798
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  5,220 5,120
  -1.92
  189,142
 • فلزات اساسی
  فملی
  11,140 11,360
  1.79
  92,590,424
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  14,980 14,690
  -1.94
  1,000
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  15,240 15,060
  -1.95
  1,289,462
 • فلزات اساسی
  فنوال
  24,440 24,030
  -2
  321,481
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  13,270 13,070
  -1.95
  1,166,641
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  9,260 9,360
  -9.39
  11,072,219
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  15,090 14,790
  -1.99
  1,423
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  48,240 47,280
  -1.99
  1,461
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  4,600 4,510
  -1.96
  46,952
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,340 4,350
  -1.14
  43,744,205
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  49,200 48,800
  -1.67
  922,621
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  12,800 12,550
  -1.95
  69,724
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  27,920 27,380
  -1.97
  19,276
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  24,460 24,710
  0.82
  1,144,329
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  13,910 13,670
  -1.94
  432,800
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  323,320 324,500
  0.19
  90,686
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  44,740 44,290
  -1.27
  650,439
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  11,630 11,720
  -1.1
  169,833,952
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  28,600 28,410
  -1.97
  2,284,579
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  55,130 54,590
  -0.84
  226,701
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  19,660 19,270
  -1.98
  4,881
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  5,520 5,410
  -1.99
  119,225
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  28,690 28,120
  -1.99
  3,538
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  3,380 3,320
  -1.78
  127,282
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  17,670 17,320
  -1.98
  29,561
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  45,910 46,020
  -1.71
  2,015,551
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  18,610 18,280
  -1.98
  301,301
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  14,520 14,230
  -2
  111,961
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  14,920 14,630
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  25,900 25,900
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  19,800 20,140
  6
  11,557,091
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  18,270 17,920
  -1.97
  106,285
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  40,640 39,830
  -1.99
  5,162
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  37,130 36,390
  -1.99
  1,691
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  24,950 24,470
  -1.96
  35,577
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  10,170 9,970
  -1.97
  21,704
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  10,000 9,800
  -2
  2,037
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  10,780 10,630
  -1.94
  1,310,873
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  70,560 69,150
  -2
  147
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  30,470 29,910
  -2
  138,370
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  16,220 15,980
  -1.78
  534,202
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  4,360 4,280
  -1.83
  271,154
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  13,790 13,710
  -1.93
  2,538,049
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  6,040 6,100
  1.33
  7,732,386
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,700 2,650
  -1.85
  149,229
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  6,670 6,580
  -1.94
  2,110,789
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  28,000 27,440
  -2
  1,190
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  20,220 20,730
  5.02
  2,374,992
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  5,120 5,070
  -1.93
  4,706,003
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  8,550 8,590
  -1.04
  4,877,535
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  6,860 6,840
  -1.87
  6,396,197
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  24,110 24,060
  -2
  3,438,203
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  19,970 19,620
  -2
  304,569
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  23,520 23,080
  -2
  118,938
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  40,610 39,930
  -1.99
  200,126
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  27,750 27,270
  -1.98
  236,189
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  13,810 13,540
  -1.96
  1,908
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  8,700 8,570
  -1.95
  1,317,015
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  63,570 62,300
  -2
  100
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  45,800 44,890
  -1.99
  340
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  11,950 11,720
  -1.92
  2,863
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  12,380 12,170
  -1.93
  547,617
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  28,630 28,100
  -1.99
  120,186
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,910 2,860
  -1.72
  978,928
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  11,450 11,290
  -2
  1,295,875
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  21,990 21,610
  -2
  302,460
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  23,430 22,980
  -1.96
  45,141
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  19,400 19,190
  -1.99
  1,820,113
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  13,400 13,420
  0.15
  30,632,423
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  7,390 7,250
  -1.89
  4,529
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  35,320 35,900
  0.03
  1,242,261
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  91,580 93,430
  1.17
  1,146,486
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  19,940 19,730
  -1.99
  2,755,724
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  23,780 23,310
  -1.98
  500
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  15,610 15,300
  -1.99
  2,679
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  5,250 5,170
  -1.9
  1,991,862
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  5,050 4,970
  -1.97
  2,186,097
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  12,580 12,330
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  39,730 39,180
  -1.98
  527,752
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  22,880 23,080
  -0.17
  1,217,450
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  6,890 6,760
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  12,900 12,650
  -1.94
  58,927
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  8,180 8,020
  -1.96
  630
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  35,290 34,600
  -1.98
  21,859
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  35,300 35,300
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  25,870 25,380
  -1.97
  65,168
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  24,620 24,130
  -1.99
  9,766
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  10,510 10,300
  -2
  24,404
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  27,390 26,850
  -1.97
  5,191
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  18,270 17,910
  -1.97
  15,742
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  32,520 31,920
  -2
  120,000
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  32,560 31,920
  -2
  31,380
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  54,220 53,140
  -1.99
  105
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  22,800 23,000
  0.44
  713,726
 • فلزات اساسی
  فایرا
  17,630 17,780
  5.96
  6,359,838
 • فلزات اساسی
  فمراد
  143,910 141,040
  -1.99
  347
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  46,500 45,570
  -2
  120
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  50,220 49,220
  -1.99
  871
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  53,340 52,290
  -1.99
  12,456
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  23,700 23,240
  -1.98
  47,613
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,750 4,660
  -1.89
  26,000
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  50,040 49,050
  -2
  10,448
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  26,190 25,670
  -1.99
  8,903
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  71,580 70,150
  -2
  1,013
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  22,520 22,070
  -2
  2,046
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,520 2,560
  0.39
  150,719,772
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  22,360 21,920
  -1.97
  8,999
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,290 2,300
  -1.29
  271,083,574
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,500 2,450
  -2
  1,025,288
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  19,850 19,460
  -1.96
  16,012
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  7,990 7,840
  -1.88
  204,981
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  89,900 88,300
  -2
  60,423
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  39,130 38,350
  -1.99
  4,875
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  22,190 21,750
  -1.98
  717
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  30,830 30,220
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  25,900 25,390
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  288,640 282,880
  -2
  218
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  151,690 148,670
  -2
  1,579
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  27,770 27,280
  -1.98
  200,000
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  37,350 36,620
  -1.98
  20,686
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  34,030 33,350
  -2
  550
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  33,290 32,650
  -1.98
  36,585
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  23,870 23,400
  -1.97
  3,706
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  8,730 8,560
  -1.95
  28,082
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  36,120 35,400
  -1.99
  1,128
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  13,890 13,620
  -1.94
  2,900
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  26,340 25,820
  -1.97
  764
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,320 3,270
  -1.8
  1,461,649
 • قند و شکر
  قصفها
  157,470 154,340
  -1.99
  910
 • قند و شکر
  قزوین
  39,570 38,780
  -2
  1,928
 • قند و شکر
  قهکمت
  46,080 45,160
  -2
  115
 • قند و شکر
  قشهد
  20,430 19,630
  0
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  35,810 35,100
  -1.98
  145
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  175,050 171,970
  -1.99
  33,984
 • قند و شکر
  قمرو
  36,980 36,250
  0
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  66,800 65,480
  -1.99
  4,702
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  18,490 18,130
  -1.95
  20,780
 • قند و شکر
  قپیرا
  105,060 103,180
  -1.99
  50,398
 • قند و شکر
  قثابت
  67,920 66,570
  -1.99
  809
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  46,520 45,590
  -2
  300
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  53,910 53,060
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  30,660 30,080
  -1.99
  80,580
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  19,520 19,130
  -2
  1,074
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  8,490 8,360
  -1.99
  1,589,311
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,240 2,260
  -0.88
  275,315,500
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  27,130 26,590
  -1.99
  3,578
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  26,450 25,930
  -1.97
  5,707
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  10,330 10,130
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  360,470 353,270
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  59,080 57,930
  -2
  18,929
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  41,090 40,270
  -2
  5,914
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  394,670 386,780
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  8,660 8,490
  -1.96
  1,200
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  11,990 11,760
  -1.92
  8,865
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  14,950 14,660
  -1.94
  1,540
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  20,230 19,830
  -1.98
  2,334
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  155,040 151,950
  -2
  1,220
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  3,330 3,270
  -1.8
  709,769
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  21,370 20,950
  -1.97
  987
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  18,180 17,840
  -1.98
  422,017
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  18,420 18,060
  -1.95
  4,682
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  44,840 43,950
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  149,220 146,250
  -2
  1,500
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  21,920 21,490
  -1.96
  10,680
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  62,740 61,530
  -12.34
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  22,210 21,790
  -1.98
  112,421
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  31,010 30,580
  -1.99
  480,617
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  9,540 9,350
  -1.99
  543
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  32,490 31,850
  -1.97
  860
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,430 2,390
  -1.65
  551,187
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  8,020 7,860
  -2
  6,200
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,440 2,400
  -1.64
  16,941
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  88,550 86,810
  -2
  9,616
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  108,530 106,360
  -2
  350
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  121,980 119,550
  0
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  113,350 111,100
  -1.99
  1,265
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  47,410 46,470
  -1.98
  225
 • فلزات اساسی
  فنورد
  178,910 175,800
  -1.49
  449,148
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  57,130 55,990
  -2
  1,772
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  32,750 32,100
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  4,620 4,530
  -1.95
  22,216
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  13,010 12,760
  -2
  144,796
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  10,050 9,850
  -1.99
  15,559
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,600 16,270
  -1.99
  309
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  85,480 83,790
  -1.99
  2,525
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  93,200 91,480
  -1.99
  41,525
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  55,950 54,840
  -1.98
  100
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  19,420 19,040
  -1.96
  264
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  5,590 5,590
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  7,480 7,340
  -1.87
  2,042
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  8,330 8,170
  -1.92
  5,672
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  39,970 39,180
  -1.98
  830
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,240 3,220
  -1.83
  9,679,539
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  52,610 51,560
  -2
  517
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  35,540 35,230
  -1.98
  761,327
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  15,600 15,290
  -1.99
  33,000
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  55,780 54,670
  -1.99
  659
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  142,210 139,370
  -2
  109
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  59,440 58,260
  -1.99
  215
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  19,370 18,990
  -1.96
  500
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  67,260 70,890
  6
  71,631
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  126,990 124,610
  -2
  24,660
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  11,200 10,980
  -1.96
  544
 • فلزات اساسی
  فسپا
  37,810 37,250
  -2
  338,054
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  154,650 151,560
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  18,780 18,410
  -1.97
  275
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  72,220 70,780
  -1.99
  264
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  23,910 23,440
  -1.97
  250
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  7,270 7,130
  -1.93
  705
 • قند و شکر
  قشکر
  3,840 3,770
  -1.82
  5,702
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  41,430 40,610
  -1.98
  250
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  132,900 130,250
  -1.99
  528
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  24,960 24,470
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,170 2,140
  -1.83
  14,488,065
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  38,980 38,210
  -1.98
  5,214
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  155,900 152,790
  -1.99
  423
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  9,790 9,600
  -1.94
  1,550
 • فلزات اساسی
  فسرب
  79,200 77,630
  -1.99
  3,424
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  7,690 7,540
  -1.95
  5,000
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  407,730 399,760
  -2
  2,672
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  24,340 23,860
  -1.97
  667
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  249,500 244,510
  -2
  70
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  55,110 54,010
  -2
  772
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  60,320 59,120
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  3,690 3,620
  -1.9
  131,754
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  43,980 43,320
  -1.99
  288,807
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  84,980 83,300
  -1.99
  5,190
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  81,690 80,060
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  18,170 17,850
  -1.98
  300,000
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  22,100 21,680
  -1.99
  92,426
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  48,570 47,600
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  3,010 3,010
  -1.95
  31,972,374
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  26,680 26,150
  -1.99
  3,250
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  9,460 9,300
  -1.9
  627,031
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,850 4,760
  -1.86
  45,240
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  23,300 23,300
  -1.98
  10,027,684
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  9,360 9,390
  -1.57
  17,354,313
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  11,150 11,300
  -0.09
  16,887,364
 • مخابرات
  همراه
  25,850 25,550
  -1.99
  1,667,066
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  14,840 14,890
  2.9
  6,246,178
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  46,250 46,910
  0.06
  877,374
 • فلزات اساسی
  کاوه
  20,950 21,450
  4.99
  6,951,314
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  6,080 6,040
  -1.31
  2,734,560
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  16,230 16,000
  -1.96
  2,154,971
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  8,330 8,310
  -1.19
  3,819,754
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  7,260 7,120
  -1.93
  710
 • محصولات شیمیایی
  جم
  35,660 36,190
  0.14
  2,045,562
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  22,660 22,400
  -1.97
  1,110,911
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  21,800 21,760
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  9,040 9,040
  -1.95
  10,311,789
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  17,450 17,110
  -1.95
  2,138
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  9,410 9,430
  -1.77
  75,246,791
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  31,910 31,910
  -2
  10,701,884
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  7,760 7,610
  -1.93
  5,597
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  32,670 32,020
  -1.99
  1,182
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  46,560 45,630
  -2
  2,110
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  5,010 4,910
  -2
  64,959
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  21,640 21,500
  -1.24
  2,288,277
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  165,100 164,460
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  144,910 143,310
  -1.32
  113,380
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  60,410 60,700
  0.25
  3,042,219
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  7,160 7,200
  0.56
  1,285,278
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  69,420 68,090
  -1.99
  39,805
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  9,530 9,500
  -0.63
  829,464
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  72,050 72,960
  -0.33
  584,079
 • فلزات اساسی
  فسازان
  34,890 34,640
  -1.98
  917,965
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  78,920 78,930
  -0.67
  811,883
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  9,970 10,140
  3.26
  14,846,545
 • فلزات اساسی
  کویر
  20,980 20,640
  -1.99
  798,747
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  62,200 60,970
  -1.99
  4,621
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  21,650 21,220
  -1.99
  10,656
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  5,100 5,000
  -1.96
  168,247
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  26,470 25,960
  -1.96
  24,608
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  255,750 255,750
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  255,500 250,640
  0
  11,740
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  15,000 15,010
  0.07
  6,408,860
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  13,280 13,210
  -1.93
  2,693,362
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  5,210 5,110
  -1.92
  69,207
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  2,300 2,260
  -1.74
  247,272
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  7,240 7,100
  -1.93
  61,753
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  970 960
  -1.03
  21,057
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  770 760
  -1.3
  14,000
 • سرمایه گذاریها
  وساربیل
  1,280 1,260
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  1,070 1,050
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیلام
  1,240 1,220
  -1.61
  4,310
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,220 2,180
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  1,030 1,010
  -1.94
  16,672
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,370 1,350
  -1.46
  200
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  970 960
  -1.03
  175,156
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,420 1,400
  -1.41
  200
 • سرمایه گذاریها
  وسیستا
  760 750
  -1.32
  39,766
 • سرمایه گذاریها
  وسفارس
  1,030 1,010
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,410 1,390
  -1.42
  13,167
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  730 720
  -1.37
  323,703
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  1,030 1,010
  -1.94
  5,000
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  1,260 1,240
  -1.59
  10,000
 • سرمایه گذاریها
  وسکهبو
  1,130 1,110
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  770 760
  -1.3
  129,503
 • سرمایه گذاریها
  وسمازن
  970 960
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  890 880
  -1.12
  6,777
 • سرمایه گذاریها
  وسیزد
  1,280 1,260
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,580 1,550
  -1.9
  914,336
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  42,030 42,290
  -0.02
  1,978,228
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  978,113 970,010
  0
  37
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  971,001 971,001
  -2.9
  10
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  999,000 999,000
  0.02
  5,000
 • مخابرات
  صخابر102
  980,000 980,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  965,390 965,390
  1
  100
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  983,371 983,371
  0
  10,000
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  975,000 975,000
  1.04
  300
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  970,000 970,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  970,115 945,241
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  979,000 979,000
  -0.51
  200
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  1,015,091 996,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران012
  980,000 980,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  922,351 922,351
  1.1
  200
 • محصولات شیمیایی
  صفارس147
  1,044,733 1,045,300
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  943,500 943,500
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,045,000 1,045,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  995,000 995,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل309
  1,100,000 1,100,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  صنفت311
  980,500 981,000
  0.1
  2
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت312
  973,550 973,550
  -1
  22
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت0312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صعبید312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود401
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ000419
  948,083 948,083
  -5.19
  10,000
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  57,795 56,641
  -2
  1,045
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  21,478 21,056
  -2
  36,305
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  19,290 18,905
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  146,951 144,012
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  13,051 12,790
  -2
  1,150
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  3,486 3,418
  -1.98
  211,798
 • فلزات اساسی
  فولای
  51,150 50,127
  0
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  30,697 30,090
  -2
  19,104
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  16,330 16,157
  -2
  1,601,236
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  16,137 15,815
  -2
  1,096
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  205,971 207,000
  -1.47
  876,342
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  34,315 33,630
  -2
  2,546
 • فلزات اساسی
  میدکو
  32,307 32,338
  0.08
  1,903,724
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,656 3,656
  -1.98
  27,618,561
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  156,333 155,892
  -0.33
  23,800
 • قند و شکر
  قشیر
  25,689 25,177
  -2
  2,308
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  87,967 88,000
  -0.02
  2,154,164
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  92,097 90,256
  -2
  60
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  1,251 1,276
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  113,089 110,831
  -2
  626
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  25,173 24,670
  -2
  680
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  23,159 22,703
  -2
  30,975
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  89,428 87,645
  -2
  1,536
 • فلزات اساسی
  زنگان
  104,494 102,406
  -2
  169
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  71,386 69,965
  -2
  2,925
 • فلزات اساسی
  فزرین
  27,088 26,548
  -2
  5,028
 • قند و شکر
  قچار
  89,607 87,834
  -2
  6,012
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  87,390 85,660
  -2
  5,725
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  7,962 7,803
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  21,692 21,287
  -2
  150,250
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  37,909 38,300
  1.23
  386,857
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  32,402 31,754
  -2
  715
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  26,779 26,244
  -2
  585
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  66,241 65,616
  -2
  397,214
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  66,765 65,430
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  69,122 68,917
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  11,432 11,204
  -1.99
  460
 • فلزات اساسی
  هرمز
  14,644 15,000
  3.05
  3,896,251
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  28,761 28,186
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  69,419 70,740
  -0.12
  1,138,421
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  8,252 8,243
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  27,670 27,119
  -2
  7,278
 • فلزات اساسی
  ارفع
  14,881 15,150
  2.14
  4,061,057
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  10,160 9,957
  -2
  4,498
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  21,195 20,773
  -2
  3,224
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  26,110 25,588
  -2
  397
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  7,835 7,679
  -1.99
  1,660
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  13,070 12,809
  -2
  3,750
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  18,342 17,984
  -2
  65,826
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  20,829 20,413
  -2
  2,306
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  17,485 17,230
  -2
  759,574
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  37,035 36,349
  -2
  100,700
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  39,438 38,651
  -2
  1,778
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  17,738 17,384
  -2
  1,748
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  39,017 38,237
  -2
  250
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  2,209 2,166
  -1.99
  315,620
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  65,739 64,425
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,088 3,040
  -2
  3,533,671
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  14,696 14,404
  -1.99
  9,068
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  153,960 150,983
  -2
  11,494
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  54,240 53,156
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  46,196 46,500
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,842 4,758
  -2
  1,416,165
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  4,361 4,275
  -1.99
  110,894
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس