• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  7,604 7,575
  1.57
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  10,489 10,547
  5
  477,502
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  19,666 20,000
  0.95
  8,142,253
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  8,368 8,200
  1.03
  12,907,665
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  5,589 5,679
  4.16
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,941 6,038
  1.94
  10,693,293
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,134 3,164
  4.98
  17,757,841
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  20,060 20,089
  5
  8,825,577
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  4,718 4,753
  4.99
  56,161,006
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,930 3,930
  -0.78
  3,544,099
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  20,816 21,017
  5
  2,516,326
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  5,981 6,005
  0.81
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  3,107 3,114
  4.99
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  4,293 4,293
  4.99
  8,023,402
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  6,618 6,583
  3.98
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  33,325 34,204
  5
  1,339,995
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,009 3,009
  4.99
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  596 599
  -0.17
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  488 489
  0.2
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  7,086 7,116
  4.99
  10,771,811
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  6,661 6,735
  -0.21
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  12,470 12,700
  -1.3
  695,399
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  14,336 14,320
  1.12
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  48,173 49,288
  3.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  38,383 39,001
  5
  3,374,843
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  12,686 12,717
  5
  4,204,548
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  13,425 13,459
  -3.24
  5,319,914
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  8,421 8,480
  2.45
  1,780,140
 • فلزات اساسی
  فخاس
  16,519 16,678
  -0.01
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  11,418 11,306
  0.19
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  3,926 3,920
  -1.36
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  18,896 19,000
  1.23
  3,769,402
 • فلزات اساسی
  فرآور
  11,266 11,173
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,447 5,454
  1.56
  14,254,449
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,863 3,845
  0.05
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  8,063 8,097
  3.16
  12,683,969
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  7,912 7,919
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  13,196 13,278
  5
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,875 5,910
  0.27
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  18,432 18,380
  0.52
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  6,010 6,014
  4.99
  16,537,185
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  21,185 21,185
  5
  286,635
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  63,206 63,346
  5
  242,562
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  13,134 13,190
  -0.65
  1,225,044
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,338 3,344
  0.78
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  7,159 7,190
  4.99
  5,125,064
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  16,400 16,542
  5
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,613 4,650
  -1.65
  7,807,448
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  3,042 3,050
  -2.4
  12,299,826
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  8,965 9,003
  4.99
  10,835,419
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  5,396 5,420
  0.22
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  11,707 11,750
  1.61
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  15,634 15,818
  1.5
  5,126,514
 • مخابرات
  اخابر
  5,358 5,358
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  25,648 25,732
  5
  2,607,873
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  11,154 11,355
  4.72
  3,210,428
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  2,397 2,415
  5
  41,917,399
 • فلزات اساسی
  فملی
  7,673 7,600
  1.25
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  7,057 7,045
  0.83
  4,990,621
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  8,586 8,600
  -0.14
  3,166,834
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  26,947 27,210
  3.03
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  7,619 7,776
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  26,580 26,602
  -1.07
  689,904
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  18,028 18,100
  -1.34
  1,895,201
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  9,792 9,799
  0.84
  3,281,228
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,372 3,446
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  21,992 22,200
  -0.05
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  8,462 8,504
  0.79
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  17,071 17,126
  5
  3,448,774
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  8,964 9,000
  -0.04
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  9,100 9,208
  4.99
  11,162,321
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  96,707 97,000
  0.36
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  23,131 23,255
  -1
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  6,329 6,352
  -0.08
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  39,803 39,999
  0.3
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  13,600 13,855
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  2,250 2,265
  4.43
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  9,956 9,999
  5
  6,557,336
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,445 2,440
  -1.49
  157,961,918
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,773 2,795
  -0.14
  20,009,291
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  16,964 17,121
  5
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  11,224 11,440
  0.62
  913,307
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  4,932 4,873
  -0.06
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  6,385 6,385
  5
  2,746,854
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  10,420 10,499
  4.97
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  6,334 6,320
  3.64
  14,995,780
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  6,988 7,099
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  23,860 23,993
  5
  1,617,636
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  10,769 10,900
  3.13
  1,986,317
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  15,160 15,297
  -3.9
  5,676,538
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  11,548 11,735
  -2.27
  9,782,378
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  13,583 13,679
  0.45
  1,529,308
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  8,498 8,420
  -2.69
  2,130,061
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  8,319 8,330
  -1.46
  8,507,557
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  3,920 3,950
  -1.86
  7,527,970
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,520 3,523
  2.44
  20,837,705
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,467 2,495
  0.4
  62,702,054
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  4,357 4,420
  0.71
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  7,009 7,000
  -2.63
  4,607,585
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  3,373 3,385
  -1.57
  14,148,713
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  3,351 3,380
  -1.11
  21,878,641
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  12,744 12,798
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  5,121 5,237
  2.01
  4,735,020
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  21,308 20,930
  -1.9
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  9,758 9,750
  -0.43
  1,791,546
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  10,462 10,500
  1.69
  11,087,000
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  4,157 4,187
  4.99
  12,797,783
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  4,905 4,924
  0.06
  9,867,079
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  13,393 13,500
  2.9
  694,280
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  25,232 25,101
  -0.01
  990,555
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  6,079 6,180
  3.26
  14,024,049
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  5,417 5,451
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  9,543 9,560
  -3.49
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  10,970 11,006
  -0.62
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  5,535 5,535
  4.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  12,887 12,953
  4.99
  3,496,317
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  7,929 8,111
  4.83
  5,329,403
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  8,123 8,040
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,609 2,617
  4.97
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,722 4,790
  1.25
  8,895,156
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  11,560 11,700
  3.92
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  23,780 24,050
  0.27
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  7,347 7,355
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  7,213 7,350
  2.13
  7,016,235
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  2,397 2,406
  1.73
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  4,617 4,576
  -3.76
  22,780,051
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  26,216 26,276
  0.23
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  7,460 7,505
  0.21
  4,514,817
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  21,805 21,964
  5
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  14,108 14,000
  3.6
  4,618,101
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  9,696 9,770
  -0.84
  6,819,226
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  16,694 16,988
  3.03
  2,482,379
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  21,808 21,808
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  21,808 22,143
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  21,808 21,808
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  7,510 7,451
  0.53
  4,034,468
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  37,800 37,778
  -2
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  8,868 8,950
  2.02
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  30,323 30,851
  5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  10,486 10,500
  -0.4
  2,830,854
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  42,959 43,150
  -1.02
  119,314
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  26,655 27,140
  -0.25
  2,232,969
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  9,659 9,870
  2.6
  19,441,986
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,422 4,474
  5
  21,561,486
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  108,536 109,098
  5
  2,179,579
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  8,588 8,657
  5
  7,125,356
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,730 6,764
  2.47
  10,693,616
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  24,198 24,220
  -0.86
  209,802
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  12,441 12,640
  3.58
  3,053,692
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  5,649 5,795
  2.82
  16,918,691
 • منسوجات
  نبروج
  5,087 5,341
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,481 2,490
  4.97
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  41,747 42,600
  3.94
  1,774,328
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  4,323 4,320
  1.29
  5,302,289
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  35,217 35,217
  5
  1,308,303
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  32,708 32,821
  2.87
  692,133
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  16,969 17,191
  4.99
  4,907,082
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  21,948 22,195
  0.73
  1,276,161
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  8,476 8,476
  4.99
  678,826
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  118,350 115,960
  -5
  125,181
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  75,466 76,890
  4.21
  308,366
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  10,147 10,340
  3.34
  2,599,118
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  26,554 26,633
  5
  2,123,797
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  35,622 35,950
  2.04
  400,698
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  28,568 28,740
  -1.73
  626,866
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  18,441 18,478
  4.99
  4,948,307
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  10,918 11,051
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  49,015 49,500
  -1
  577,247
 • فلزات اساسی
  فجر
  22,604 22,813
  5
  7,638,928
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  4,107 4,110
  -2.38
  8,887,399
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  5,965 6,000
  -1.9
  11,720,157
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  14,704 14,680
  0.22
  592,129
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  62,396 62,396
  5
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  48,438 48,560
  5
  1,026,907
 • قند و شکر
  قزوین
  17,477 17,753
  2.62
  821,472
 • قند و شکر
  قهکمت
  18,811 18,811
  0
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  18,178 18,340
  -2.07
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  16,907 16,980
  2.92
  1,172,084
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  86,344 88,390
  4.51
  66,038
 • قند و شکر
  قمرو
  30,885 31,098
  2.22
  491,158
 • قند و شکر
  قنیشا
  13,875 13,940
  -1.92
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  25,437 25,300
  -0.52
  1,206,816
 • قند و شکر
  قپیرا
  45,797 46,212
  1.43
  19,910
 • قند و شکر
  قثابت
  22,981 22,991
  -1.34
  9,003,646
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  31,350 31,350
  5
  588,934
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  18,597 18,782
  0.99
  4,036,470
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  21,902 22,360
  1.33
  1,032,445
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  13,627 13,651
  0.32
  3,398,419
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  7,620 7,737
  0.52
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,409 3,420
  2.76
  8,636,888
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  9,925 10,003
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  7,705 7,689
  -2.58
  3,808,411
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  8,369 8,393
  0.04
  4,049,270
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  28,456 29,000
  0.64
  1,202,521
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  55,961 56,900
  -2.38
  474,569
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  14,044 14,146
  -1.39
  1,396,536
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  33,255 33,113
  -0.83
  176,543
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  46,305 46,004
  -1.89
  172,664
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  23,397 23,489
  5
  1,052,205
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  43,006 43,370
  5
  317,327
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  6,940 7,025
  4.99
  5,030,924
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  11,377 11,450
  -2.91
  6,923,416
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  33,284 33,000
  -1.17
  1,965,970
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  56,653 56,998
  5
  2,403,820
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  13,637 13,642
  4.99
  3,133,610
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  7,075 7,190
  1.71
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  18,977 19,096
  5
  1,748,582
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  47,362 47,000
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  43,582 44,113
  5
  567,648
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  15,067 15,201
  0.88
  2,244,681
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  52,909 52,765
  -0.04
  266,808
 • فلزات اساسی
  فلوله
  15,102 15,346
  1.76
  8,071,180
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  6,421 6,452
  5
  3,562,959
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  16,717 16,511
  -4.13
  1,133,676
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  4,241 4,291
  0.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  4,482 4,440
  -0.25
  17,105,919
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  3,798 3,935
  4.99
  198,846
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  44,082 44,100
  -1.69
  1,002,912
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  8,049 8,100
  -2.37
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  12,723 12,800
  -1.39
  2,850,265
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  46,486 46,899
  -0.17
  65,072
 • منسوجات
  نمرینو
  32,180 32,725
  5
  235,806
 • فلزات اساسی
  فنوال
  5,819 5,841
  5
  7,628,561
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  24,587 25,000
  0.66
  1,454,411
 • فلزات اساسی
  فنورد
  49,539 49,539
  5
  62,959
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  77,161 77,161
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  15,118 15,490
  3.53
  3,216,411
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  37,220 37,281
  5
  1,330,532
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,611 3,619
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  3,005 3,040
  -1.65
  32,137,513
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  13,903 14,109
  0.69
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  35,556 36,100
  2.53
  816,078
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  26,646 27,120
  3.06
  673,612
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  21,908 22,590
  5
  2,346,088
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  14,258 14,161
  0.79
  1,270,731
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,806 1,820
  4.96
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  4,274 4,344
  4.98
  7,208,148
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  56,946 56,600
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  27,103 27,113
  -0.32
  467,994
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  24,005 24,136
  5
  106,286
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,066 3,066
  5
  14,600,907
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  8,625 8,631
  -0.14
  3,610,098
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  9,705 9,722
  -3.02
  484,292
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  13,835 13,871
  0.4
  802,139
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  21,598 21,695
  0.24
  703,544
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  43,893 44,789
  5.28
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  14,320 14,410
  5
  2,850,997
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  4,386 4,390
  -1.53
  9,497,474
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  18,629 19,320
  5
  117,700
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  53,992 53,994
  5
  587,949
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  11,628 11,628
  4.99
  1,915,542
 • فلزات اساسی
  فسپا
  18,581 18,904
  5
  3,977,835
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  104,278 105,543
  -2.19
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  28,442 27,800
  -3.39
  1,443,065
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  30,880 31,035
  -1.47
  849,883
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,477 9,367
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  21,527 21,584
  1.97
  1,346,470
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  8,261 8,253
  -0.76
  1,675,524
 • قند و شکر
  قشکر
  20,838 21,051
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  12,033 12,366
  4.97
  2,083,319
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  9,185 9,180
  -1.79
  2,939,509
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  127,162 127,599
  5
  303,351
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  10,131 10,110
  -4.78
  2,290,480
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  6,320 6,438
  4.99
  22,814,684
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,548 2,557
  4.97
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  9,517 9,830
  3.54
  3,647,662
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  34,877 34,200
  -4.2
  550,389
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  61,679 61,750
  -4.62
  2,341,257
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  6,353 6,271
  -0.14
  2,886,668
 • فلزات اساسی
  فسرب
  30,129 30,493
  5
  6,758,219
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  22,363 23,170
  2.16
  1,451,236
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  55,885 55,971
  5
  381,790
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  144,857 145,700
  -3.48
  75,971
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  12,132 12,136
  4.99
  1,384,675
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  2,259 2,298
  4.98
  69,363,237
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  55,545 55,618
  5
  358,527
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  33,728 34,365
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  78,056 77,376
  -1.43
  321,276
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  21,859 21,800
  -0.55
  1,370,813
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  27,056 27,401
  4.92
  2,856,603
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  19,807 19,850
  4.94
  2,113,256
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  18,110 18,200
  1.9
  1,763,698
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  22,177 22,100
  -2.61
  4,342,546
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  7,744 8,045
  4.3
  4,827,291
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  9,535 9,750
  -2.13
  21,079,348
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  3,457 3,459
  4.98
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  6,324 6,324
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  2,191 2,220
  4.96
  59,137,557
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,315 3,320
  -0.98
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  5,160 5,319
  4.99
  19,445,530
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  11,951 12,018
  -2.62
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  9,930 10,058
  1.59
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  4,225 4,235
  1.49
  0
 • مخابرات
  همراه
  16,560 16,700
  0.83
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,805 2,814
  5
  46,563,429
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  11,834 11,904
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  82,833 82,200
  -0.48
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  9,943 10,076
  4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  3,107 3,125
  1.73
  13,513,277
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,490 5,499
  0.57
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,892 3,904
  -0.71
  12,942,690
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  11,783 11,687
  1.94
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  11,407 11,455
  -0.1
  2,908,880
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  4,760 4,750
  -0.48
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  6,160 6,144
  -0.39
  2,278,454
 • محصولات شیمیایی
  جم
  14,186 14,210
  0.13
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  12,523 12,605
  0.38
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,223 5,200
  -3.72
  6,652,443
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  11,821 11,821
  4.99
  1,806,180
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  3,194 3,210
  2.33
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  18,280 18,378
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  6,103 6,115
  -0.92
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  5,650 5,680
  1.88
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  2,626 2,655
  4.98
  2,156,714
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  21,307 21,850
  2.6
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,193 9,120
  0.65
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  16,102 16,020
  -0.76
  4,359,583
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  13,965 14,127
  2.01
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  38,031 37,745
  -1.88
  848,704
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  62,989 63,551
  1.27
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  4,346 4,450
  3.56
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  67,821 67,872
  -1.12
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  4,489 4,550
  4.98
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  16,606 16,860
  4.97
  8,354,004
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  25,582 25,700
  -1.11
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  33,074 33,514
  3.44
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  3,985 4,010
  1.98
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,012,524 1,011,602
  0.07
  5,667
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  963,673 943,099
  -2.18
  435
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  950,000 950,000
  -5
  10,000
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  975,000 975,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  922,863 925,000
  1.65
  24
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  926,550 926,550
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  986,000 986,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  970,001 970,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  -3.17
  400
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  907,902 907,902
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  910,001 910,001
  -0.93
  3
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  888,726 898,000
  -0.07
  45
 • مخابرات
  صخابر102
  799,283 833,650
  1.42
  13,203
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  873,880 871,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  787,357 796,000
  -0.78
  6,940
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  999,997 990,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  792,688 780,000
  -1.4
  1,510
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  721,999 721,999
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  886,054 886,666
  0.08
  301
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  904,002 904,002
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  1,001,950 1,001,950
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  945,000 945,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  887,835 887,915
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  995,000 995,000
  -0.5
  20
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  804,407 804,407
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  19,200 19,450
  5
  1,118,766
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  4,788 4,818
  4.99
  14,999,674
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  6,199 6,218
  5
  7,241,571
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  25,053 24,800
  3.67
  1,349,345
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,644 3,750
  1.96
  14,316,711
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  7,456 7,440
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  16,408 16,554
  5
  3,000,201
 • هتل و رستوران
  سمگا
  8,454 8,368
  0.38
  45,605,742
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  5,136 5,124
  -1.37
  2,298,303
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,573 3,602
  4.98
  45,362,948
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  3,684 3,746
  4.99
  6,094,848
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  71,792 73,001
  1.15
  1,735,427
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  18,621 18,621
  5
  146,439
 • فلزات اساسی
  میدکو
  5,068 5,200
  3.69
  6,577,527
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  3,076 3,090
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  2,245 2,225
  0
  188,702,203
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,898 2,968
  4.99
  13,383,468
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  52,866 53,500
  -2.89
  547,062
 • قند و شکر
  قشیر
  21,445 21,475
  5
  1,904,343
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  9,122 9,320
  2.47
  2,820,429
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  52,632 52,746
  5
  516,817
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  47,840 47,840
  8.55
  975,464
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  50,725 51,136
  0.64
  427,688
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  14,505 14,622
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  6,202 6,205
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  13,546 13,564
  4.99
  1,007,831
 • فلزات اساسی
  زنگان
  33,417 33,472
  5
  1,541,088
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  51,166 51,725
  5
  1,310,690
 • فلزات اساسی
  فزرین
  11,793 12,030
  4.99
  9,689,397
 • قند و شکر
  قچار
  43,247 43,503
  5
  318,127
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  43,320 43,497
  -0.98
  562,888
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  3,663 3,666
  -1.29
  14,070,013
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  13,746 13,746
  5
  1,551,953
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  15,308 15,200
  -1.71
  1,152,081
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  11,308 11,400
  -1.04
  1,967,558
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  9,691 9,650
  0.51
  3,904,311
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  23,942 23,722
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  15,069 15,189
  1.06
  1,090,892
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  13,167 13,393
  4.99
  4,114,246
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  35,355 35,355
  5
  184,855
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,385 5,370
  1.11
  14,008,712
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  16,137 16,100
  -1.12
  510,083
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  23,411 23,690
  -0.11
  1,608,532
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,058 5,079
  -2.31
  4,100,836
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  25,857 25,655
  -1.65
  418,825
 • فلزات اساسی
  ارفع
  6,403 6,413
  4.98
  17,736,798
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  5,734 5,734
  5
  3,038,567
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  5,742 5,800
  2.53
  4,536,275
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  25,874 26,089
  5
  785,313
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  5,098 5,120
  2.58
  6,517,616
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  55,080 54,720
  -1.79
  3,460,136
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  37,003 36,998
  -2.1
  193,251
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  14,224 14,550
  4.57
  2,678,288
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  3,732 3,760
  1.43
  3,809,957
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  16,281 16,312
  -1.16
  1,704,191
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,003,498 1,001,502
  -0.05
  25
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  10,871 10,983
  5
  5,504,026
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  25,613 25,873
  5
  1,771,746
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  25,230 25,900
  2.47
  576,507
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  9,056 9,292
  4.99
  11,974,655
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  31,250 31,330
  -3.5
  1,240,277
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,868 3,908
  5
  10,313,896
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  15,373 15,550
  -0.33
  1,431,327
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  30,539 30,200
  -1.09
  524,284
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  31,666 31,500
  -0.63
  1,021,773
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  49,911 49,419
  0.01
  213,249
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,016 4,017
  2.66
  4,723,394
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,872 1,005,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  25,152 25,416
  0.02
  883,091
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  13,527 13,456
  3.09
  65,359,556
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  21,946 22,200
  -2.41
  1,311,936
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  8,588 8,633
  2.36
  1,570,841
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  3,299 3,302
  0
  4,771,784
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  7,375 7,375
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  4,097 4,124
  4.99
  28,041,394
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,002 991,000
  0
  269
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  19,312 19,280
  -4.4
  3,290,946
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,008,616 1,007,000
  0.59
  247
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  19,105 19,341
  5
  5,301,317
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,435 14,792
  2.81
  3,152,556
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,001,200 1,001,500
  0
  45
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  29,421 29,421
  5
  369,006
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  76,266 76,487
  5
  382,671
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  46,602 46,938
  5
  470,669
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  29,220 29,410
  -1.36
  1,513,350
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,005,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  990,000 990,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  7,523 7,650
  2.81
  3,419,616
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  6,766 6,766
  5
  16,223,085
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  52,141 52,816
  -1.1
  127,928
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  14,932 14,979
  -1.27
  2,297,790
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  962,640 950,000
  -3.09
  890
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  943,947 960,000
  -0.31
  8,652
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  990,000 990,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت5
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  3,604 3,613
  5
  49,055,609
 • اوراق تامین مالی
  کرانه99