• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  8,900 8,910
  0
  2,196,677
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  3,623 3,633
  1.88
  5,222,418
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  16,840 16,680
  -3.02
  4,223,282
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  1,933 1,925
  -2.63
  14,819,625
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  11,200 11,300
  0.8
  832,144
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  8,620 8,430
  0.48
  8,817,046
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  5,630 5,620
  1.63
  2,325,167
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  27,100 26,810
  0.56
  1,326,073
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,643 2,645
  -2.47
  11,700,856
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  4,357 4,299
  -1.62
  2,866,660
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  10,340 10,240
  -4.92
  30,294,270
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  8,400 8,350
  -0.36
  5,007,848
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,550 5,490
  -0.18
  6,917,997
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,693 1,712
  4.97
  227,526,273
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  1,809 1,800
  -0.77
  4,614,017
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  3,684 3,678
  -1.5
  101,568,809
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  56,290 55,440
  0.25
  305,330
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,110 2,094
  -1.46
  89,722,857
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  11,970 12,180
  3.84
  1,843,900
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  27,080 26,860
  -0.81
  1,810,882
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  18,090 17,920
  -2.77
  497,287
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  15,580 15,670
  0.06
  480,125
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  31,080 32,000
  4.78
  707,341
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  17,690 17,450
  -2.51
  590,812
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  13,310 13,300
  0.15
  1,070,966
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  4,559 4,564
  -0.33
  1,817,021
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  20,660 20,690
  0.24
  2,753,121
 • فلزات اساسی
  فجر
  27,310 27,150
  -0.37
  1,918,024
 • فلزات اساسی
  فخاس
  27,330 26,490
  -3.53
  482,532
 • فلزات اساسی
  فخوز
  16,100 15,980
  -2.62
  12,804,670
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  19,590 19,500
  -4.97
  612,946
 • فلزات اساسی
  فولاد
  10,440 10,490
  -0.1
  43,601,832
 • فلزات اساسی
  فروس
  6,740 6,970
  4.97
  769,086
 • فلزات اساسی
  فرآور
  31,110 30,950
  -3.01
  1,002,625
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  6,900 6,860
  -1.86
  2,727,925
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  15,260 15,180
  1.4
  21,257,364
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,334 2,295
  -3.49
  18,356,332
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  21,950 21,940
  0.05
  4,192,755
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,372 2,360
  -4.07
  219,969,022
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  7,660 7,600
  -1.3
  1,081,726
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,950 5,880
  -2.81
  6,546,194
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  5,030 5,070
  2.84
  22,199,735
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  10,810 10,780
  -4.26
  2,705,405
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  2,541 2,530
  -1.94
  10,393,955
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  153,800 153,900
  0.07
  170,209
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  24,530 24,540
  0
  362,800
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,428 2,455
  1.2
  7,535,781
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  15,280 15,200
  -1.3
  3,661,363
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  16,590 16,450
  -0.78
  6,668,958
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  13,770 13,950
  4.97
  7,014,265
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  6,660 6,720
  0.9
  6,268,394
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  10,130 10,200
  0.69
  13,899,499
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  18,250 18,320
  -1.87
  16,645,700
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  4,506 4,498
  -1.29
  9,633,006
 • مخابرات
  اخابر
  8,510 8,390
  -2.1
  7,040,046
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  79,960 79,600
  -1.23
  438,614
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  26,550 26,500
  -0.53
  682,287
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  4,490 4,557
  -1.6
  7,201,083
 • فلزات اساسی
  فملی
  12,930 13,000
  1.17
  42,895,955
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  13,440 13,660
  4.75
  10,948,170
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  16,060 15,750
  -3.73
  3,018,642
 • فلزات اساسی
  فنوال
  27,690 27,650
  0.18
  628,607
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  12,530 12,400
  -1.27
  2,346,043
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  10,600 10,440
  -2.52
  3,250,555
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  2,273 2,198
  -4.72
  4,272,615
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  33,710 33,730
  -3.27
  775,838
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  4,045 4,090
  1.77
  13,556,033
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,120 4,120
  -1.69
  19,536,034
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  12,280 12,330
  0.41
  612,193
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  20,410 20,600
  1.28
  411,887
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  47,340 46,700
  0.06
  5,985,079
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  13,020 13,250
  3.11
  1,495,325
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  388,340 385,510
  -0.75
  142,725
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  52,650 53,250
  3.04
  2,222,810
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  13,160 13,010
  0.23
  90,438,154
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  41,320 40,720
  -0.27
  5,516,930
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  84,710 84,990
  4.99
  2,768,148
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  21,590 21,550
  -4.98
  3,038,612
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  4,773 4,820
  1.67
  14,908,503
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  25,480 25,200
  -3.3
  1,110,974
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,690 2,700
  0
  15,005,639
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  15,140 15,420
  -0.52
  7,997,595
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  46,050 45,570
  -4.02
  670,873
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  19,150 19,390
  1.95
  1,270,376
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  17,920 17,900
  1.94
  3,550,533
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  15,670 15,520
  -4.49
  843,359
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  26,350 25,800
  -3.95
  1,090,552
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  18,580 18,540
  -3.03
  844,070
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  21,480 21,310
  0.05
  3,165,950
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  24,410 24,600
  1.4
  302,492
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  25,680 25,560
  3.9
  3,614,289
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  1,784 1,765
  -3.45
  31,476,661
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  23,980 23,960
  0.46
  226,395
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  10,460 10,400
  -2.07
  1,994,513
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  6,410 6,460
  4.87
  2,944,247
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  9,550 9,680
  1.04
  825,474
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  61,250 59,150
  0.24
  1,821,435
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  26,710 26,890
  -2.04
  653,748
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  16,460 16,460
  -0.06
  320,753
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  3,148 3,135
  -1.32
  8,589,594
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  14,810 14,610
  -1.95
  1,475,688
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  6,780 6,700
  -1.76
  6,460,352
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,699 2,700
  1.35
  14,820,411
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  8,160 8,090
  -1.34
  1,347,172
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  30,600 30,960
  4.98
  399,890
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  24,340 24,110
  -0.37
  264,758
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  4,715 4,745
  0.08
  9,455,167
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  9,120 9,040
  0.22
  3,757,051
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  8,970 8,870
  -1.11
  8,442,728
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  24,640 24,300
  -2.13
  2,229,220
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  17,740 17,380
  -2.47
  1,412,102
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  24,860 24,710
  -3.55
  1,511,624
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  41,040 40,370
  -2.51
  784,581
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  21,860 21,870
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  14,450 14,330
  -4.97
  3,380,843
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  7,970 7,980
  1.66
  1,539,820
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  3,652 3,600
  -3.33
  28,678,931
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  46,930 46,960
  -0.04
  301,097
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  9,510 9,600
  -1.64
  2,856,868
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  9,490 9,450
  -2.38
  5,227,121
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  27,690 28,290
  4.97
  1,784,915
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,494 2,450
  -0.81
  36,592,688
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  13,130 13,080
  0.08
  1,467,499
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  6,640 6,560
  -1.94
  1,395,021
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  1,554 1,531
  -2.98
  36,691,556
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  15,850 15,690
  -0.95
  923,112
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  14,720 14,720
  -0.07
  42,095,063
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,030 6,090
  1.16
  2,913,466
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  47,470 47,460
  0.25
  914,345
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  167,820 166,990
  1.21
  1,261,887
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  32,900 32,910
  3.98
  13,744,174
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  6,820 6,710
  -2.89
  1,272,490
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  1,229 1,220
  -2.71
  62,436,067
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  5,427 5,410
  1.75
  43,424,454
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,994 2,979
  -0.23
  6,749,537
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  4,990 5,070
  -0.78
  11,383,529
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  20,970 21,250
  1.67
  991,829
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  25,390 25,050
  3.04
  2,150,487
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  5,430 5,400
  -1.28
  2,672,611
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  13,550 13,480
  0.3
  976,491
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,990 5,820
  -3.48
  4,161,169
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  4,103 4,028
  0.42
  27,023,815
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,440 8,400
  0.36
  11,913,774
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  22,730 22,680
  -1.35
  707,799
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  20,430 20,150
  -2.7
  1,579,712
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  38,990 38,670
  -4.99
  1,688,921
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  40,700 40,700
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  47,970 47,500
  -4.45
  770,925
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  24,410 23,810
  -4.76
  1,137,627
 • فلزات اساسی
  فایرا
  19,030 19,300
  3.76
  4,656,954
 • فلزات اساسی
  فمراد
  20,430 21,090
  -0.75
  3,283,708
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  23,060 23,400
  -0.81
  3,498,637
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  35,510 34,850
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  40,680 39,550
  0.3
  2,585,067
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  1,192 1,193
  -1.81
  91,329,837
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,967 2,970
  -3.73
  12,130,748
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  38,490 38,020
  -4.35
  1,203,969
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  23,980 24,040
  -0.99
  1,162,645
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  65,830 65,390
  -5
  1,053,477
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  11,690 11,550
  -3.27
  2,144,906
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,672 2,700
  0.19
  55,424,130
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  22,870 22,730
  -4.97
  1,452,641
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,076 2,049
  -2.84
  70,210,664
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,270 2,255
  -1.61
  23,571,725
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  15,610 15,610
  -0.38
  2,777,329
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  5,990 6,000
  4.9
  5,602,815
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  128,640 127,800
  -1.04
  381,943
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  27,670 27,880
  0.94
  172,753
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  14,660 14,470
  -1.09
  1,012,346
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  28,710 28,360
  -4.96
  937,566
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  34,830 34,780
  -5
  1,578,812
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  135,290 135,290
  -5
  422,217
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  22,100 22,050
  1.43
  1,008,723
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  29,950 29,370
  -1.58
  450,733
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  31,780 31,730
  0
  968,978
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  30,010 31,090
  5
  5,711,203
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  43,030 42,980
  -0.21
  177,662
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  20,910 20,500
  -1.3
  759,756
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  6,080 6,030
  -0.82
  2,859,790
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  47,340 47,710
  5
  1,837,102
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  7,020 6,970
  -1.27
  3,960,701
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  29,660 28,850
  -3.93
  170,846
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,780 3,730
  0.32
  40,087,440
 • قند و شکر
  قصفها
  91,630 92,620
  0.4
  146,260
 • قند و شکر
  قزوین
  29,860 30,000
  1.25
  210,760
 • قند و شکر
  قشهد
  14,770 14,490
  -3.01
  439,910
 • قند و شکر
  قلرست
  20,760 20,270
  -3.8
  936,618
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  257,890 265,600
  5
  3,443,139
 • قند و شکر
  قمرو
  28,490 28,190
  -1.09
  768,860
 • قند و شکر
  قنیشا
  38,800 38,430
  -4.99
  2,382,064
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  2,781 2,796
  4.99
  13,888,388
 • قند و شکر
  قپیرا
  8,470 8,400
  -1.98
  1,447,572
 • قند و شکر
  قثابت
  2,936 2,977
  -3.03
  69,742,234
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  31,360 32,780
  4.06
  2,848,078
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  29,720 29,800
  4.97
  1,603,991
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  17,450 17,120
  -4.99
  2,883,897
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  14,680 14,370
  -3.88
  2,530,642
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  8,260 8,270
  4.95
  3,120,263
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  1,833 1,815
  -2.52
  204,119,422
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  18,690 18,600
  -4.22
  1,824,248
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  26,940 27,500
  -0.15
  8,032,860
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  7,190 7,230
  4.93
  9,743,164
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  233,050 243,680
  5
  2,899,638
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  27,820 28,050
  4.98
  823,647
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  31,940 32,500
  2.07
  232,723
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  195,030 193,570
  -5
  545,703
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  8,470 8,860
  1.84
  18,159,949
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  3,974 3,952
  0.74
  3,334,430
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  15,290 15,580
  4.99
  6,537,126
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  12,350 12,300
  -3.38
  3,343,591
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  125,920 124,290
  -4.61
  200,515
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  3,170 3,155
  -5
  16,217,406
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  11,980 12,210
  4.54
  1,902,515
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  15,040 15,060
  -0.53
  7,047,411
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  15,440 15,460
  4.81
  4,548,836
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  21,860 22,060
  1.43
  629,912
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  133,090 131,530
  -5
  239,758
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  8,260 8,300
  2.34
  4,562,491
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  107,300 107,620
  5
  349,121
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  17,110 17,130
  -1.04
  2,640,327
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  2,036 2,125
  4.99
  909,951
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  23,080 22,940
  -4.97
  1,026,810
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  1,802 1,783
  -4.14
  40,763,579
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  9,180 9,220
  1.99
  4,706,963
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,068 2,075
  -1.19
  12,204,890
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  75,850 76,100
  0
  152,403
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  21,850 21,940
  4.98
  26,062,077
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  53,300 53,560
  5
  270,387
 • منسوجات
  نمرینو
  91,800 90,210
  -4.02
  172,215
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  22,440 22,400
  0.04
  314,520
 • فلزات اساسی
  فنورد
  197,980 197,600
  1.36
  224,438
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  37,540 37,310
  -4.99
  4,878,729
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  16,070 16,110
  4.95
  3,549,672
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  3,967 4,122
  3.08
  36,591,769
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  7,270 7,330
  -1.21
  15,420,737
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  10,190 10,200
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  12,530 12,500
  -3.03
  1,806,741
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  35,680 35,340
  -3.02
  269,443
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  153,140 155,060
  5
  1,841,276
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  25,440 25,220
  -4.97
  938,424
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  20,000 19,550
  -3.65
  2,652,082
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,110 1,110
  -2.2
  150,254,706
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  7,000 7,040
  4.92
  7,189,559
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  5,610 5,580
  -4.94
  13,928,484
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  18,300 18,280
  -4.99
  2,179,265
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  4,180 4,250
  4.09
  20,173,555
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  36,490 37,580
  0.51
  1,841,743
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  28,850 28,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  12,800 12,990
  1.88
  1,890,245
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  37,790 38,210
  3.41
  874,009
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  59,470 59,000
  -0.19
  327,781
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  40,400 40,440
  -0.64
  142,856
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  8,150 8,130
  -1.45
  2,926,808
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  48,060 46,050
  -4.99
  86,321
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  47,240 47,100
  -4.98
  1,211,094
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,580 8,550
  -5
  3,781,065
 • فلزات اساسی
  فسپا
  21,500 21,190
  0.43
  1,840,362
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  80,120 79,200
  -1.25
  150,992
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  21,680 21,940
  0
  921,959
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  60,630 60,400
  -2.15
  149,435
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  12,920 12,860
  -0.46
  971,521
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  5,310 5,230
  -1.69
  2,317,507
 • قند و شکر
  قشکر
  3,218 3,299
  -1.73
  14,096,382
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  30,700 30,680
  0.85
  431,268
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  100,560 102,330
  5
  622,564
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  17,890 18,110
  1.23
  141,710
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,700 1,712
  -0.87
  252,191,684
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  25,990 25,000
  -4.98
  131,057
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  121,570 120,600
  -3.18
  169,943
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  6,210 6,200
  0
  1,350,667
 • فلزات اساسی
  فسرب
  70,000 69,610
  -1.56
  252,641
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  4,983 5,030
  3.69
  3,521,177
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  511,400 518,000
  0.69
  34,170
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  22,430 22,120
  -4.82
  854,688
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  112,580 112,560
  -5
  225,185
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  20,370 20,600
  -0.87
  858,392
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  81,090 81,240
  4.99
  964,749
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  2,549 2,556
  -0.62
  20,422,071
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  6,330 6,390
  -3.18
  39,213,071
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  60,840 61,060
  -2.52
  4,181,828
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  61,200 61,000
  -0.6
  172,327
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  12,380 12,380
  4.74
  4,074,976
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  11,330 11,310
  -4.96
  2,018,840
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  25,060 25,300
  1.04
  2,252,112
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,490 2,501
  -2.34
  15,181,962
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  19,570 19,710
  4.9
  4,269,250
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  6,960 7,030
  1.88
  14,316,010
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,093 4,053
  -4.99
  10,390,801
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  6,700 6,580
  2.17
  333,551,369
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  12,480 12,440
  -0.72
  14,902,372
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  13,420 13,330
  -1.77
  11,296,160
 • مخابرات
  همراه
  9,940 9,900
  -0.4
  1,298,729
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  3,360 3,328
  -1.57
  26,822,757
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  5,710 5,760
  1.41
  5,795,901
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  17,300 17,300
  0.41
  1,500,623
 • فلزات اساسی
  کاوه
  18,160 18,170
  -0.66
  6,737,073
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  6,630 6,630
  0
  472,377
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  22,870 22,870
  0.13
  1,498,999
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  5,930 6,040
  3.25
  11,468,878
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  7,730 7,690
  -2.41
  1,592,411
 • محصولات شیمیایی
  جم
  47,700 47,610
  -0.21
  492,589
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  30,800 30,800
  0.23
  607,716
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  18,540 18,210
  -2.15
  485,754
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  3,640 3,620
  -1.63
  33,500,002
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  11,390 11,710
  3.54
  80,971,016
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  11,230 11,090
  0.82
  83,359,101
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  31,870 31,580
  -4.99
  17,852,709
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  6,480 6,490
  4.85
  7,733,944
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  17,270 17,600
  4.95
  1,317,431
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  39,600 39,130
  -0.05
  265,615
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  5,034 5,034
  4.98
  6,791,800
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  34,940 35,020
  1.86
  1,061,599
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  102,230 100,840
  -1.74
  109,558
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  195,230 197,490
  0.39
  565,572
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  104,590 104,000
  -0.38
  3,059,990
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  6,660 6,630
  -0.3
  11,858,364
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  53,940 53,910
  -0.44
  537,719
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  8,890 8,760
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  88,400 88,990
  2.09
  924,135
 • فلزات اساسی
  فسازان
  31,530 30,850
  -2.44
  939,964
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  111,380 112,800
  1.98
  438,070
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  9,620 9,490
  -1.66
  2,769,186
 • فلزات اساسی
  کویر
  13,230 13,530
  0.45
  13,484,899
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  27,850 28,250
  -2.25
  1,996,523
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  18,270 18,120
  -1.89
  1,600,794
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  4,566 4,503
  -4.58
  7,944,451
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  شستا
  12,530 12,430
  -1.27
  49,817,707
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  28,110 28,400
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  12,060 11,910
  -3.48
  6,046,695
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  14,010 13,880
  -5
  10,366,878
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  3,435 3,421
  -3.99
  37,352,765
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  1,898 1,875
  -3.5
  29,436,528
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  9,900 10,000
  1.63
  3,924,691
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غکورش
  45,310 44,570
  -2.94
  1,791,005
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  542 525
  -4.89
  30,014,295
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  523 512
  -4.66
  41,025,318
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  731 695
  -4.92
  24,993
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,419 1,349
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,350 1,283
  -4.96
  28,232
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  522 520
  -2.26
  208,717,641
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  506 502
  -4.56
  233,544,801
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  529 520
  -3.7
  29,103,934
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  524 515
  -4.1
  26,588,085
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,561 1,563
  -0.06
  33,570,750
 • زراعت و خدمات وابسته
  سپید
  58,450 58,950
  2.79
  2,425,236
 • استخراج کانه های فلزی
  اپال
  19,980 20,010
  0.25
  3,151,285
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  68,260 67,680
  -1.15
  1,977,127
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولکار
  4,257 4,230
  -0.47
  5,233,851
 • سرمایه گذاریها
  ومدیر
  4,833 4,850
  0.39
  11,148,719
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  101,990 102,690
  5
  3,733,213
 • فلزات اساسی
  میدکو
  47,330 47,330
  0.06
  6,167,890
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,842 3,778
  -3.79
  2,428,692
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  970,000 970,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  971,001 971,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  986,450 986,450
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  994,067 995,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  976,892 978,500
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,001 1,000,001
  0
  10
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  952,200 952,200
  0
  10
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  960,050 960,050
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,014,998 1,014,998
  3.57
  5
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,050,000 1,050,000
  5
  18
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  970,200 970,200
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  1,009,242 1,009,242
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  958,000 958,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  900,000 900,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  993,000 993,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  1,000,000 1,000,000
  2.04
  5
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  999,000 999,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل309
  1,120,000 1,120,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا311
  999,999 999,999
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0212
  990,001 990,001
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت312
  990,000 990,000
  0
  1,000
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت1312
  1,035,100 1,035,100
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صعبید312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود401
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک404
  944,300 944,300
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما034
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما304
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن404
  975,000 975,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ001254
  907,113 909,000
  0.06
  31
 • محصولات شیمیایی
  شگویات.ف0104
  1 1
  0
  900
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  43,136 43,834
  5
  1,594,063
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  7,653 7,950
  -0.98
  15,392,753
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  10,445 10,500
  2.85
  7,072,842
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  79,316 79,057
  -5
  834,761
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  9,808 9,722
  -1.85
  1,721,678
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  3,943 3,900
  0.7
  18,591,279
 • فلزات اساسی
  فولای
  21,691 21,300
  -4.79
  2,877,669
 • هتل و رستوران
  سمگا
  13,107 13,195
  5
  26,855,447
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  10,905 10,809
  -4.99
  2,823,837
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  1,066 1,058
  -2.49
  498,590,856
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  10,809 10,905
  5
  1,279,760
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  265,013 266,001
  3.08
  499,740
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  25,544 24,871
  0
  1,520,059
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  3,709 3,761
  5
  20,131,760
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,961 3,931
  -2.67
  42,814,126
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,875 2,895
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  184,279 184,000
  -0.2
  96,469
 • قند و شکر
  قشیر
  20,650 20,704
  5
  4,154,528
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  64,634 61,917
  -5
  300,964
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  81,220 82,000
  0.75
  467,571
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  1,165 1,156
  -2.12
  185,430,481
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  125,013 123,000
  -1.4
  115,302
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  16,493 16,195
  -5
  5,494,850
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  24,281 23,799
  -3.25
  310,537
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  35,799 35,799
  5
  469,869
 • فلزات اساسی
  زنگان
  65,857 64,701
  -4.85
  1,031,809
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  7,054 7,054
  4.36
  20,842,315
 • فلزات اساسی
  فزرین
  16,716 16,716
  -5
  2,065,248
 • قند و شکر
  قچار
  14,552 14,357
  -5
  2,689,645
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  119,921 119,400
  2.81
  803,147
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  5,623 5,612
  -4.99
  5,031,964
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  19,335 19,337
  0
  448,518
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  45,333 44,600
  -1
  971,387
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  26,555 26,000
  -2.42
  361,864
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  13,182 13,011
  -1.15
  3,399,164
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  50,971 49,719
  -3.23
  255,372
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  49,585 48,000
  -4.75
  544,516
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  9,240 9,260
  -4.52
  19,104,359
 • فلزات اساسی
  هرمز
  16,771 16,705
  -0.38
  2,911,663
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  20,693 20,153
  -2.84
  238,385
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  102,607 102,880
  2.41
  548,342
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  7,245 7,163
  -4.91
  4,119,488
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  23,896 23,841
  -4.93
  1,500,045
 • فلزات اساسی
  ارفع
  15,168 15,298
  1.53
  2,074,730
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  6,700 6,850
  2.78
  8,877,375
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  10,421 10,370
  -4.99
  4,675,461
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  25,868 26,095
  5
  541,522
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  7,506 7,312
  -3.32
  1,092,327
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  7,372 7,290
  -4.47
  7,057,586
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  10,558 10,624
  4.99
  4,384,788
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  11,301 11,260
  -4.87
  4,351,980
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  10,948 10,650
  0.62
  49,798,829
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  36,800 36,700
  -2.33
  538,395
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  50,127 50,484
  -0.01
  224,615
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  15,179 15,150
  -2.06
  1,824,798
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  18,631 18,597
  -5
  3,326,168
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  1,660 1,683
  4.47
  23,765,285
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  42,877 42,760
  0.46
  226,695
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,494 3,446
  -1.77
  8,641,943
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  12,032 12,100
  0.17
  4,138,830
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  136,585 134,944
  -5
  85,809
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  38,591 36,837
  -5
  35,054
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  25,095 25,360
  1.42