• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  17,770 18,190
  4.96
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  14,180 14,300
  4.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  24,780 24,860
  4.98
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  29,390 29,590
  4.97
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  13,410 13,340
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  37,910 37,670
  3.4
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  7,020 7,070
  1.29
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  50,970 51,000
  -0.51
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  6,430 6,400
  -1.39
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  185,070 187,190
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  9,370 9,350
  -1.06
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,080 6,110
  0.83
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  26,150 26,190
  4.97
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  3,120 3,110
  -2.81
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,580 5,660
  2.35
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  64,150 65,950
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  3,790 3,830
  4.93
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  19,280 19,280
  -4.98
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  19,800 19,900
  -1.14
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  21,210 21,600
  4.96
  1,823,375
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  20,910 21,060
  1.2
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  128,590 131,900
  4.2
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  62,070 63,070
  2.87
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  34,250 34,100
  -0.67
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  20,980 21,240
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  18,050 18,210
  4.96
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  60,800 61,280
  4.2
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  29,530 29,000
  -2.72
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  36,210 36,430
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  19,480 19,770
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  13,120 13,270
  4.98
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  19,360 19,300
  -2.18
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  13,590 13,810
  4.94
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  12,560 12,550
  0.48
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  3,230 3,300
  2.8
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  18,930 18,950
  -0.47
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  3,810 3,760
  -2.34
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  24,110 24,410
  4.99
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  13,720 13,690
  4.19
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  35,630 35,980
  2.77
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  13,660 13,730
  4.97
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  4,200 4,220
  4.98
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  210,840 200,350
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  24,150 25,410
  15.5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,750 3,710
  -1.59
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  29,190 27,780
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  14,780 14,940
  1.63
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  19,430 19,530
  5
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  8,290 8,400
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  13,780 13,690
  -2.28
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  18,750 18,600
  -0.85
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  6,540 6,610
  4.92
  0
 • مخابرات
  اخابر
  13,590 13,600
  0.74
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  42,940 44,700
  17.84
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  32,050 32,700
  4.98
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  5,980 6,100
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  27,080 27,380
  4.98
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  10,210 10,420
  4.93
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  13,790 14,140
  3.29
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  33,770 32,200
  -4.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  61,530 62,090
  0.21
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  15,070 15,070
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  46,980 47,270
  -3.79
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  51,220 51,750
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  6,120 6,300
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  5,150 5,150
  0.19
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  60,140 59,160
  -4.72
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  37,490 37,150
  -0.83
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  29,390 29,430
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  20,090 20,270
  0.05
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  16,900 17,020
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  279,580 276,010
  -4.44
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  41,110 41,740
  1.71
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  17,790 18,150
  4.97
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  28,920 29,030
  -2.35
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  52,730 54,000
  2.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  40,210 39,990
  -4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  9,170 9,210
  4.9
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  29,100 30,150
  4.83
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  4,040 4,120
  4.83
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  23,790 24,090
  4.97
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  70,720 71,990
  4.94
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  25,910 26,400
  3.33
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  16,440 16,250
  -4.69
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  17,390 17,390
  4.95
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  23,900 24,190
  -0.86
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  11,620 12,010
  4.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  18,050 17,890
  -0.39
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  29,220 29,520
  4.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  17,870 17,550
  -2.82
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  48,000 49,220
  1.44
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  22,630 22,100
  -4.91
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  11,850 12,040
  4.97
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  18,710 18,860
  4.95
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  8,210 8,210
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  73,590 73,750
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  24,160 25,200
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  13,930 13,770
  -0.72
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  4,480 4,580
  4.81
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  10,310 10,370
  4.96
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  7,820 7,860
  -0.76
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  4,190 4,230
  0.95
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  13,890 13,900
  -0.86
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  29,750 29,550
  -4.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  13,790 13,810
  -1.85
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  9,050 9,100
  4.96
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  8,520 8,530
  4.92
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  6,340 6,350
  4.96
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  32,900 33,000
  -0.96
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  13,460 14,040
  4.93
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  34,920 35,040
  4.97
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  24,830 25,270
  0.68
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  19,990 20,180
  4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  26,880 26,790
  -5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  12,330 12,260
  -1.29
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  64,200 64,220
  -0.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  50,990 50,430
  -3.58
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  10,210 10,550
  4.98
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  12,870 12,870
  4.98
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  27,020 27,670
  4.97
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  34,310 34,480
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  16,490 16,600
  1.47
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  22,230 22,000
  -0.68
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  19,750 19,510
  -4.92
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  22,720 23,000
  2
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  11,270 11,360
  3.37
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,430 6,560
  3.14
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  39,840 40,060
  1.47
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  104,250 106,080
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  20,460 20,670
  -1.1
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  16,050 16,220
  1.57
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  14,320 14,470
  4.93
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  9,010 9,060
  -1.41
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  6,490 6,550
  1.71
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  9,800 9,850
  4.9
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  59,710 59,000
  -2.48
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  21,920 22,050
  -0.63
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  5,190 5,210
  4.83
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  16,980 17,140
  -1.49
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  10,130 10,150
  0.4
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  51,140 50,700
  -1.46
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  51,140 51,140
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  30,050 30,260
  5
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  30,210 30,240
  5
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  24,930 25,060
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  39,730 40,340
  5
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  15,710 16,320
  4.95
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  37,850 37,700
  -0.87
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  31,600 30,020
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  28,240 28,500
  1.53
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  23,720 23,980
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  110,890 112,240
  5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  23,150 23,210
  1.84
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  60,880 58,870
  -3.54
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  32,840 33,830
  5
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  29,320 28,400
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  5,590 5,570
  -2.11
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  34,840 35,270
  -0.73
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  30,920 30,600
  -5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  73,620 76,720
  9.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  14,540 14,580
  4.97
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  4,060 4,090
  4.87
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  15,450 15,480
  4.95
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  3,760 3,800
  4.97
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  3,960 3,990
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  43,850 43,010
  -4.63
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  9,960 9,900
  -3.51
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  79,160 77,830
  -4.95
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  47,710 48,290
  1.81
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  12,710 13,210
  4.92
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  61,190 60,970
  -4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  29,290 28,610
  -3.12
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  261,220 262,250
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  217,390 217,390
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  21,900 21,630
  -2.04
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  26,160 27,000
  3.65
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  55,530 56,400
  2.29
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  223,930 212,750
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  40,320 40,570
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  26,790 27,380
  4.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  11,650 11,720
  4.92
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  114,230 116,150
  5
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  6,670 6,860
  4.89
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  24,250 24,000
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  4,600 4,720
  8.01
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  228,110 230,300
  10
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  45,080 45,700
  2.9
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  52,260 52,260
  4.98
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  28,820 29,300
  1.88
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  24,000 24,080
  -1.07
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  313,350 305,330
  -5
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  26,740 27,470
  4.97
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  74,340 74,090
  -4.95
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  32,310 32,360
  5
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  87,580 85,980
  -2.08
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  69,100 67,990
  -4.88
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  69,930 68,270
  -5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  25,720 26,770
  4.98
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  18,840 19,260
  4.96
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  21,770 21,990
  4.96
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  5,100 5,130
  4.91
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  4,030 3,960
  -2.46
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  52,390 50,130
  -4.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  23,090 23,380
  4.98
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  9,370 8,970
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  256,760 257,420
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  22,120 22,680
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  41,100 41,500
  -1.31
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  309,130 316,080
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  18,090 17,910
  0.11
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  20,650 20,340
  -4.24
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  17,830 18,030
  4.95
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  12,700 12,940
  4.95
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  143,910 142,650
  -4.99
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  3,470 3,560
  4.09
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  35,140 36,280
  4.98
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  27,370 27,550
  4.99
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  29,600 29,840
  5
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  36,250 37,680
  4.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  66,120 62,870
  -4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  7,530 7,740
  4.88
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  78,650 75,620
  -4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  20,910 20,980
  4.95
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  15,480 15,580
  4.99
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  8,310 8,330
  2.97
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  39,240 39,240
  9.98
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  6,680 6,880
  4.88
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  7,140 7,280
  4.9
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  6,530 6,610
  4.92
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  90,460 89,750
  -1.43
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  47,590 45,240
  -5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  51,250 51,350
  0.73
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  57,130 58,770
  4.98
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  50,400 50,100
  -0.06
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  172,070 173,580
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  69,130 70,000
  -2.97
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  20,410 20,610
  4.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  9,070 8,650
  -4.95
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  9,470 9,550
  4.95
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  7,290 7,420
  4.95
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  22,850 21,790
  -4.97
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  107,790 105,000
  -3.26
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  140,460 140,460
  4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  83,590 83,640
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  35,650 33,870
  -4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  7,990 7,830
  -4.98
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  8,420 8,010
  -4.98
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  7,190 7,370
  4.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  16,620 16,740
  2.14
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,850 3,840
  -3.52
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  57,860 57,860
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  16,370 16,000
  -2.74
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  9,950 10,200
  7.03
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  61,640 58,660
  -4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  52,380 53,000
  1.34
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  31,540 32,740
  4.84
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  8,830 9,010
  4.4
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  38,050 38,340
  0.74
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  195,850 196,610
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  10,320 9,820
  -4.94
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  43,280 43,200
  -2.61
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  83,700 79,990
  -5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  23,280 23,400
  0.13
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  39,750 39,550
  -0.48
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  21,830 20,760
  -4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  6,720 6,890
  4.87
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  43,350 43,530
  4.99
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  37,440 37,350
  -4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  17,360 17,750
  4.97
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,960 2,920
  -0.68
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  26,390 26,750
  4.98
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  83,810 86,000
  3.59
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  8,350 8,110
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  130,600 129,500
  -5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  8,220 8,140
  -3.33
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  313,610 320,000
  3.36
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  29,150 29,900
  -0.86
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  95,110 95,790
  5
  544,540
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  42,460 40,370
  -4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  38,610 36,770
  -4.99
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  149,840 155,740
  9.99
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  46,290 46,550
  4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  125,150 128,900
  3.21
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  54,530 54,660
  4.99
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  16,740 16,800
  -0.41
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  14,800 14,370
  -4.96
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  35,650 35,750
  4.99
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  11,350 11,470
  4.94
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  25,690 25,600
  2.28
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  13,150 13,020
  -4.82
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,090 4,130
  4.82
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  27,940 27,630
  -3.66
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  11,960 12,270
  2.16
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  13,460 13,830
  1.39
  0
 • مخابرات
  همراه
  33,380 33,780
  0.33
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  22,420 22,900
  3.48
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  89,210 89,700
  0.85
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  42,120 42,400
  1.44
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  18,770 18,880
  4.95
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  7,450 7,690
  4.91
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  21,860 21,730
  -0.59
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  10,300 10,510
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  7,730 7,740
  4.88
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  42,630 43,610
  4.98
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  28,390 28,550
  0.14
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  19,740 20,270
  4.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  12,290 12,430
  -1.97
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  17,460 17,580
  4.96
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  14,210 14,460
  4.93
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  17,130 17,260
  4.99
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  10,220 10,550
  4.98
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  44,160 44,780
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  54,560 53,900
  -1.73
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  5,660 5,820
  4.86
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  15,790 16,040
  4.97
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  66,620 69,170
  23.1
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  149,970 151,540
  2.83
  0
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  180,630 180,890
  2.09
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  6,710 6,750
  4.98
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  76,500 76,500
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  16,180 16,300
  3.76
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  68,730 70,090
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فسازان
  25,780 25,970
  4.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  82,370 82,050
  -0.8
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  10,090 10,090
  0.1
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  16,760 16,500
  -0.9
  0
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  52,720 53,000
  -1.61
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  20,470 20,640
  4.98
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  8,470 8,570
  4.9
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  52,000 52,270
  4.98
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  252,730 252,730
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  252,730 252,730
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  252,730 251,100
  -4.84
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  17,150 17,310
  0.23
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  17,170 17,020
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  6,630 6,720
  11.63
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  2,770 2,800
  0.36
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  11,670 11,970
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  900 860
  -4.44
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساربیل
  1,280 1,220
  -4.69
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  990 1,030
  4.04
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیلام
  1,240 1,180
  -4.84
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبوشهر
  1,260 1,200
  -4.76
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,230 2,120
  -4.93
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,370 1,310
  -4.38
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  980 940
  -4.08
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,420 1,350
  -4.93
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیستا
  900 860
  -4.44
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,410 1,340
  -4.96
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  900 860
  -4.44
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  990 1,030
  4.04
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  1,300 1,240
  -4.62
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکهبو
  1,130 1,080
  -4.42
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگلستا
  1,240 1,180
  -4.84
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  900 860
  -4.44
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسلرستا
  880 850
  -4.49
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسمازن
  980 940
  -4.08
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسمرکز
  1,400 1,330
  -5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  900 890
  -1.11
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیزد
  1,280 1,220
  -4.69
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,006,512 1,020,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  990,000 990,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  976,000 976,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  950,010 950,010
  -3.53
  15
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  987,000 987,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  941,299 941,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  868,025 868,025
  -5
  85
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,004,652 1,005,000
  2.51
  1,008
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  990,215 1,000,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  66,873 66,873
  -5
  149
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  989,000 989,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  964,000 964,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  970,000 970,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,000,002 1,000,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  900,000 900,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران412
  954,500 954,500
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد412
  980,800 980,800
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  859,951 859,951
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  926,000 926,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس147
  1,050,000 1,050,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  950,500 950,500
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,060,000 1,060,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا038
  930,000 930,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  967,200 967,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صدف048
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صدف408
  950,000 950,000
  -5
  1,100
 • فلزات اساسی
  ذوب تبعی9912
  2,270 2,270
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل تبعی9912
  1,100 1,100
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  51,195 52,319
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  24,820 24,990
  0.68
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  22,079 22,589
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  62,810 62,350
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  14,238 14,487
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  6,183 6,149
  -4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  35,761 34,271
  -5
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  19,509 19,216
  -5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  26,507 26,662
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  42,909 42,598
  -5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  12,037 12,359
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  172,499 174,354
  5
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  51,001 48,542
  -5
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  26,285 26,620
  3.32
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  4,676 4,844
  4.98
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  4,667 4,722
  4.98
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  5,937 5,831
  -4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  126,368 125,995
  -0.56
  0
 • قند و شکر
  قشیر
  39,288 39,708
  10
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  75,384 76,255
  5
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  69,783 70,450
  2.02
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  74,310 75,637
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  92,649 93,493
  5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  20,253 19,997
  -2.11
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  26,569 26,778
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  33,054 33,475
  5
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  94,400 93,334
  -5
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  88,981 91,437
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  22,247 22,357
  5
  0
 • قند و شکر
  قچار
  50,309 47,805
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  100,654 101,929
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  12,469 12,192
  -4.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  18,460 18,395
  -0.72
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  33,287 33,569
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  39,682 39,692
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  29,337 29,900
  1.41
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  73,158 74,104
  10
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  38,962 39,881
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  52,400 52,851
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  10,512 10,708
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  12,283 12,370
  5
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  24,778 24,220
  -4.71
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  93,927 93,400
  3.42
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  8,022 8,125
  1.58
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  28,788 29,025
  5
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  13,594 13,731
  4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  10,995 11,321
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  11,763 11,478
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  25,028 25,839
  5
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  8,502 8,591
  5
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  11,379 11,643
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  9,214 9,403
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  15,599 16,024
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  13,230 13,667
  4.99
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  42,112 42,737
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  50,081 50,608
  5
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  25,959 26,080
  1.27
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  110,554 110,554
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  40,253 40,450
  -1.46
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  50,230 50,953
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان