• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  6,843 6,789
  -4.1
  38,891,556
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  13,212 13,475
  0.55
  2,536,385
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  18,440 18,300
  -0.51
  7,334,476
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  7,241 7,337
  4.99
  17,458,919
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  4,851 4,862
  4.99
  19,324,873
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,506 5,515
  0.6
  10,190,779
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,980 3,037
  1.1
  15,520,007
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  17,617 17,648
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,590 3,656
  5
  60,720,028
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,761 3,761
  5
  9,609,993
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  17,825 17,798
  2.33
  2,923,357
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  4,995 4,970
  0.73
  7,755,516
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  2,328 2,360
  1.42
  16,555,761
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  6,517 6,569
  -1.32
  8,417,740
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  6,194 6,200
  4.91
  154,954,196
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  23,460 23,749
  1.47
  1,024,286
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,857 2,846
  2.19
  42,042,122
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  571 573
  3.62
  309,949,555
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  460 463
  3.35
  783,528,857
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  4,298 4,270
  1.72
  6,853,804
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,329 5,355
  4.2
  33,142,728
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  11,883 11,892
  5
  4,082,267
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  13,848 14,050
  0.69
  3,726,277
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  43,115 43,050
  -2.42
  329,418
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  32,172 32,200
  -1.22
  866,418
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  11,112 11,000
  -2.8
  3,332,067
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  9,689 9,699
  4.99
  4,714,887
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  7,783 7,824
  -0.92
  2,675,181
 • فلزات اساسی
  فخاس
  16,154 16,235
  4.99
  3,287,236
 • فلزات اساسی
  فخوز
  9,434 9,290
  1.32
  6,905,565
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,903 4,920
  2.5
  87,229,341
 • فلزات اساسی
  فروس
  14,968 14,770
  -1.36
  2,262,569
 • فلزات اساسی
  فرآور
  61,289 61,135
  -3.63
  909,340
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  7,125 7,205
  10.24
  49,969,413
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,083 3,050
  0.03
  29,986,309
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  7,494 7,564
  5
  7,680,000
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,999 7,010
  3.73
  28,062,922
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  9,934 9,961
  5
  16,927,869
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,314 5,290
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  16,027 15,950
  -1.37
  1,220,176
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  4,630 4,688
  4.99
  9,730,071
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  17,897 17,890
  -1.18
  1,599,908
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  53,679 53,735
  5
  393,992
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  12,788 13,000
  2.5
  1,944,784
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,311 3,322
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  4,557 4,570
  -2.41
  11,201,688
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  12,916 13,050
  -0.08
  6,767,837
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,536 4,650
  4
  5,736,236
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,886 2,909
  1.71
  13,573,783
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  8,390 8,500
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,628 4,649
  2.4
  24,405,028
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  11,338 11,321
  -0.92
  19,898,484
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  15,240 14,995
  -2.17
  5,773,211
 • مخابرات
  اخابر
  4,026 4,033
  1.89
  29,792,096
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  19,090 19,315
  5
  5,655,376
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  10,280 10,322
  0.9
  3,469,300
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,867 1,908
  4.95
  29,812,007
 • فلزات اساسی
  فملی
  6,178 6,140
  1.2
  30,307,782
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  6,184 6,220
  4.5
  5,642,227
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  8,638 8,599
  -1.1
  6,824,435
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  24,922 24,700
  -1.65
  1,937,312
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  6,885 6,922
  2.72
  1,778,063
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  21,367 21,382
  5
  1,301,926
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  16,350 16,612
  5
  1,657,291
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  8,726 8,760
  3.62
  2,002,437
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,185 3,189
  1.14
  96,166,277
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  20,658 21,120
  -0.68
  8,591,913
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,841 6,800
  2.07
  7,627,055
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  15,712 15,734
  5
  6,983,151
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  8,021 8,068
  0.12
  8,752,742
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  8,732 8,696
  -0.36
  8,392,211
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  74,064 74,369
  0.53
  204,254
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  21,107 21,380
  -0.07
  2,489,332
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,334 5,330
  1.39
  35,596,662
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  32,588 32,400
  1.49
  1,239,967
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  10,420 10,435
  4.99
  12,431,537
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,668 1,654
  0.55
  23,370,451
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,742 7,766
  1.07
  1,062,074
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,495 2,485
  1.39
  62,126,012
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,476 2,486
  4.98
  19,579,200
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  15,059 14,999
  0.61
  2,327,897
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  9,145 9,151
  4.99
  3,227,191
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  4,006 3,999
  3.71
  17,481,569
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  4,681 4,740
  0.3
  710,942
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  8,627 8,400
  0.9
  8,815,996
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,731 4,783
  4.98
  7,903,321
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  5,220 5,255
  5
  15,164,422
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  18,138 18,343
  2.57
  1,452,514
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  11,952 12,154
  2.76
  5,160,285
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  9,500 9,550
  0.39
  2,984,291
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,981 8,981
  -0.14
  7,443,757
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  11,532 11,522
  0.31
  2,610,167
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  7,133 7,000
  -1.46
  3,546,056
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  5,542 5,680
  4.22
  4,652,414
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  3,066 3,057
  0
  4,745,604
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,888 2,915
  0.8
  12,345,809
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,478 2,478
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,711 3,723
  4.96
  4,346,453
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,692 5,715
  0.56
  2,768,406
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,678 2,717
  4.98
  30,761,772
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,490 2,503
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  14,631 14,730
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,802 3,782
  0.45
  2,376,648
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  18,436 18,514
  5
  4,002,239
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  8,134 8,171
  5
  3,024,743
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  11,897 11,897
  5
  3,050,138
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  3,269 3,309
  -0.81
  15,631,430
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,926 4,010
  4.84
  2,804,791
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  11,577 11,643
  5
  956,246
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  23,711 23,999
  -0.89
  1,883,229
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,328 5,334
  0.24
  13,936,213
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,899 4,870
  1.39
  3,362,759
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  7,356 7,356
  5
  690,550
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  8,881 8,820
  -0.84
  12,645,392
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  4,275 4,290
  4.99
  66,626,551
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  9,167 9,169
  4.93
  3,239,271
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,818 8,810
  -0.89
  2,548,933
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,692 6,702
  5
  17,992,187
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,385 2,369
  2.38
  66,956,058
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,617 4,600
  3.07
  8,592,529
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  9,513 9,560
  2.41
  2,025,052
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  22,900 22,948
  4.57
  2,653,556
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,373 6,392
  2.37
  13,456,018
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  6,619 6,625
  4.99
  17,634,831
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,993 2,000
  4.82
  118,176,564
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  3,335 3,335
  4.97
  427,863
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  22,365 22,678
  0.98
  1,592,020
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  5,125 5,202
  4.98
  4,682,642
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  16,436 16,409
  -2.05
  3,741,465
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  16,752 16,752
  -4.79
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  9,232 9,373
  1.97
  180,205
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  13,609 13,645
  -0.73
  2,672,036
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  14,216 14,300
  3.53
  3,806,870
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  15,984 15,984
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  15,803 15,750
  -1.46
  3,690,088
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  15,984 15,984
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  6,367 6,422
  4.99
  2,944,195
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  37,812 37,720
  -2.27
  850,638
 • فلزات اساسی
  فایرا
  7,245 7,366
  4.99
  6,913,595
 • فلزات اساسی
  فمراد
  26,441 26,550
  0.69
  805,693
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  9,967 9,898
  -3.29
  4,035,506
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  41,394 41,777
  -2.26
  497,618
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  25,512 25,660
  5
  1,194,137
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  9,107 8,951
  1.06
  9,333,099
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,747 2,751
  2.08
  10,354,005
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  88,364 88,795
  3.26
  255,231
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  8,542 8,520
  1.77
  2,975,589
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,851 5,959
  4.99
  16,001,690
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  26,759 26,550
  -4.11
  743,911
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  10,075 10,000
  0.86
  1,587,693
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,905 4,898
  1.18
  8,870,362
 • منسوجات
  نبروج
  4,731 4,731
  4.99
  11
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,310 2,311
  4.81
  37,372,905
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  40,126 40,275
  5
  1,275,387
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  3,600 3,591
  -1.18
  7,258,947
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  29,945 30,352
  2.72
  1,812,986
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  31,999 32,200
  0.96
  1,043,920
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  20,182 20,185
  5
  13,318,897
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  24,145 24,037
  -5
  2,838,254
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  7,998 8,067
  -1.18
  2,249,075
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  87,194 87,194
  5
  56,535
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  63,873 62,400
  -0.54
  210,213
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  10,130 10,131
  4.34
  4,835,538
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  17,273 17,353
  5
  2,953,276
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  26,270 26,065
  -1.71
  982,117
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  35,497 35,400
  2.68
  616,663
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  31,550 31,500
  1.72
  705,234
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  17,429 17,500
  -2.13
  713,760
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  10,633 10,600
  1.18
  3,308,901
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  41,887 41,500
  -2.32
  286,979
 • فلزات اساسی
  فجر
  16,415 16,399
  -0.15
  1,230,239
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,448 3,459
  0.73
  5,908,878
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  4,404 4,421
  4.99
  5,773,221
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  14,053 14,140
  -0.99
  749,933
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  48,747 48,500
  0.14
  725,655
 • قند و شکر
  قصفها
  40,859 40,953
  3.09
  526,700
 • قند و شکر
  قزوین
  17,522 17,600
  3.15
  938,921
 • قند و شکر
  قهکمت
  28,011 28,545
  4
  486,411
 • قند و شکر
  قشهد
  16,982 17,249
  5
  1,132,948
 • قند و شکر
  قلرست
  15,196 15,196
  5
  366,704
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  89,991 87,293
  -5
  189,579
 • قند و شکر
  قمرو
  25,844 25,975
  5
  236,914
 • قند و شکر
  قنیشا
  15,160 15,240
  1.98
  1,785,411
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  28,624 29,140
  2.28
  1,421,058
 • قند و شکر
  قپیرا
  43,461 44,485
  5
  346,540
 • قند و شکر
  قثابت
  25,189 25,148
  4.88
  4,048,611
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  18,808 18,808
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  17,352 17,501
  0.41
  3,500,837
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  21,951 22,080
  0.59
  1,963,289
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  13,719 13,853
  4.99
  2,789,674
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  6,927 6,900
  -1.23
  13,605,718
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,342 3,404
  1.86
  13,699,796
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  8,594 8,610
  3.51
  29,454,661
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  6,880 6,857
  4.24
  12,390,043
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  8,165 8,435
  4.99
  12,430,185
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  20,909 20,943
  5
  780,920
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  43,691 43,846
  5
  243,282
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  11,132 11,305
  0.51
  2,467,011
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  33,500 33,590
  -0.38
  480,183
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  41,042 41,042
  5
  24,600
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  18,244 18,244
  5
  87,354
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  26,408 26,452
  5
  714,680
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,803 4,733
  0.94
  5,850,432
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  13,513 13,513
  5
  822,498
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  25,591 26,315
  5
  2,281,507
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  51,661 51,400
  -2.78
  1,691,201
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  9,674 9,720
  4.46
  976,435
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,999 6,925
  -1.2
  13,771,615
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  19,656 19,700
  1.17
  3,916,316
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  30,794 30,900
  3.32
  970,547
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  27,666 27,678
  5
  942,163
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  14,163 13,800
  -1.98
  3,481,416
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  42,348 43,046
  5
  378,002
 • فلزات اساسی
  فلوله
  13,080 12,950
  -0.26
  3,374,765
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,950 5,001
  5
  9,104,452
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  16,229 16,353
  5
  2,924,290
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  3,053 3,035
  1
  52,972,106
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  4,471 4,507
  4.98
  14,224,071
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,286 2,294
  2.59
  13,069,432
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  29,022 29,421
  3.89
  3,912,226
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  7,936 7,650
  -0.01
  29,621,794
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  15,858 15,930
  10.24
  963,668
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  50,359 50,390
  5
  321,654
 • منسوجات
  نمرینو
  32,418 32,475
  5
  488,356
 • فلزات اساسی
  فنوال
  5,391 5,398
  5
  11,402,703
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  22,007 22,380
  1.07
  898,420
 • فلزات اساسی
  فنورد
  32,184 33,000
  3.11
  66,656
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  52,734 52,600
  -3.49
  2,951,595
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  12,904 13,070
  5
  4,103,726
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  35,088 35,116
  5
  728,056
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,300 3,456
  4.98
  77,861,752
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,541 2,620
  3.43
  11,713,644
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  13,046 13,119
  -0.79
  1,447,196
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  31,752 31,900
  -1.21
  703,370
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  25,065 25,187
  5
  1,276,165
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  22,246 22,246
  5
  1,533,917
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  11,524 11,400
  -0.18
  1,345,560
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,591 1,583
  -0.06
  117,475,866
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,717 3,713
  1.31
  8,412,318
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  37,283 37,283
  5
  216,891
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  26,375 25,994
  -1.66
  499,052
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  14,971 15,040
  4.61
  2,231,708
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,953 1,923
  -0.47
  52,147,874
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  6,867 6,927
  4.99
  3,847,796
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  9,496 9,499
  -2.67
  742,511
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  11,291 11,348
  2.57
  1,796,048
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  18,332 18,320
  3.75
  2,152,280
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  24,431 24,431
  5
  263,867
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  12,030 12,073
  4.99
  6,313,693
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  3,121 3,122
  4.98
  9,902,482
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  9,942 9,960
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  45,217 45,474
  1.69
  311,196
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,400 8,415
  0.86
  1,007,904
 • فلزات اساسی
  فسپا
  12,980 13,114
  5
  883,369
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  61,284 64,257
  5
  2,622
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  22,558 22,550
  2
  1,603,781
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  27,599 27,729
  3.51
  813,829
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,208 9,339
  3.64
  4,179,003
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  21,351 20,991
  2.67
  6,381,127
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  8,082 8,060
  1.88
  1,360,329
 • قند و شکر
  قشکر
  19,872 19,600
  0.04
  2,507,463
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  11,763 11,763
  5
  501,071
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  8,355 8,366
  4.99
  5,307,330
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  84,513 84,513
  5
  43,845
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,955 8,020
  0.4
  1,155,493
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,802 3,825
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,196 2,179
  0.46
  110,962,191
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  10,601 10,011
  -0.25
  16,627,229
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  24,559 24,855
  5
  493,621
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  38,299 38,301
  -0.34
  157,199
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  4,693 4,755
  4.99
  6,172,354
 • فلزات اساسی
  فسرب
  29,184 28,400
  -0.32
  2,372,810
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  22,142 22,000
  1.34
  1,295,783
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  42,656 42,850
  -4.41
  1,087,461
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  88,109 88,109
  5
  21,669
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  9,033 8,995
  -0.18
  1,559,009
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,712 1,715
  1.06
  29,268,175
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  24,046 24,137
  5
  401,011
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  22,598 23,567
  5
  54,429
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  67,752 67,380
  -5
  402,558
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  22,155 22,155
  5
  440,386
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  26,498 26,500
  6.2
  10,425,437
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  15,166 15,193
  5
  1,374,554
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  19,782 19,701
  0.01
  2,658,431
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  23,890 23,838
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  8,649 8,620
  -0.94
  4,343,823
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  8,852 8,822
  -0.95
  1,959,803
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,619 2,570
  -1.53
  6,225,898
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  8,805 8,899
  -1.89
  4,496,350
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,794 1,780
  0.85
  64,971,428
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,296 3,343
  4.05
  25,432,807
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,472 4,488
  5.01
  12,291,197
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  17,723 17,898
  2.8
  6,387,229
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  6,833 6,887
  0.15
  5,159,205
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,167 3,175
  3.12
  31,762,527
 • مخابرات
  همراه
  14,049 14,011
  -0.21
  1,104,614
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,023 2,022
  -0.39
  8,834,207
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  9,761 9,795
  -0.77
  12,732,138
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  80,999 81,999
  2.64
  89,633
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  7,755 7,802
  4.99
  8,519,430
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,623 2,610
  1.91
  14,414,788
 • فلزات اساسی
  کاوه
  4,859 4,900
  -0.77
  8,711,863
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,376 3,400
  2.44
  1,887,755
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,907 9,922
  0.91
  3,307,530
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  11,797 11,700
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  4,054 4,065
  0.69
  5,447,738
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  5,782 5,833
  4.99
  6,331,481
 • محصولات شیمیایی
  جم
  13,024 13,145
  1.38
  1,555,727
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  10,671 10,580
  -2.31
  3,289,530
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,310 5,310
  4.98
  1,700,039
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  11,186 11,280
  -0.6
  3,599,099
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,573 2,600
  7.84
  85,111,307
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  16,824 16,800
  -0.13
  6,980,191
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,433 5,498
  2.61
  24,680,718
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  5,837 5,755
  -4.64
  18,766,178
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  2,211 2,218
  -3.14
  6,131,997
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  20,767 20,799
  2.7
  711,729
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,089 8,999
  -1.15
  17,594,802
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  13,861 13,590
  -5
  5,660,524
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  13,509 13,664
  4.99
  2,308,486
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  39,412 39,749
  4.31
  3,465,770
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  54,250 54,555
  0.84
  474,144
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,466 3,492
  2.77
  18,180,383
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  66,579 67,077
  5
  2,535,035
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,828 3,835
  4.98
  9,359,109
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  12,487 12,754
  5
  4,334,511
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  20,176 20,177
  4.51
  2,563,117
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,502 27,700
  2.15
  2,214,126
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  3,166 3,210
  1.78
  31,519,520
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,000,001 1,000,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,004,385 1,008,898
  0.46
  12,332
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران811
  1,045,000 1,045,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران812
  928,226 928,226
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  932,010 930,001
  3.4
  776
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  970,000 970,000
  0
  2
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  946,667 944,000
  -1.09
  12
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  926,464 920,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  970,001 970,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  969,902 969,902
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  940,010 940,010
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  915,274 928,986
  0.36
  102
 • مخابرات
  صخابر102
  873,701 873,701
  -0.73
  45
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  913,010 913,010
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  790,001 790,001
  -2.62
  119
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  789,000 789,000
  3.34
  130
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  754,414 750,500
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  886,000 886,000
  0
  2
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  905,000 905,000
  -1.63
  5
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  992,400 992,400
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  888,066 890,000
  -0.08
  377
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  842,355 865,753
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  15,401 15,600
  3.71
  2,748,631
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  3,272 3,282
  4.99
  19,549,455
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  5,128 5,148
  5
  5,464,116
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  20,674 20,709
  5
  772,659
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,044 3,110
  4.08
  15,719,796
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  6,937 6,965
  4.99
  4,686,381
 • فلزات اساسی
  فولای
  10,475 10,475
  4.99
  110,757
 • هتل و رستوران
  سمگا
  6,991 6,980
  0.01
  28,984,734
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  4,750 4,850
  4.17
  1,735,064
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,399 3,430
  4.99
  45,204,730
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,964 2,941
  7.14
  11,553,465
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  66,371 66,475
  1.78
  1,172,471
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  10,918 11,071
  5
  4,231,868
 • فلزات اساسی
  میدکو
  4,624 4,643
  5
  9,312,148
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,643 2,656
  4.98
  9,178,334
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,941 1,949
  1.4
  183,012,828
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,212 2,223
  2.11
  7,409,608
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  41,517 41,805
  1.25
  690,988
 • قند و شکر
  قشیر
  25,620 25,516
  -5
  12,561,664
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  8,800 8,850
  0.76
  508,775
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  40,030 40,030
  4.99
  15,403
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  38,282 39,069
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  46,955 47,338
  5
  1,501,549
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  9,529 9,624
  5
  13,126,639
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  6,379 6,400
  0.44
  7,054,404
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  7,813 7,813
  5
  1,314,711
 • فلزات اساسی
  زنگان
  26,442 26,200
  -0.7
  888,937
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  48,499 47,702
  -1.77
  232,632
 • فلزات اساسی
  فزرین
  12,088 11,822
  -1.89
  8,103,716
 • قند و شکر
  قچار
  40,966 40,966
  5
  1,006,164
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  38,658 39,250
  3.29
  1,876,921
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  2,477 2,493
  4.97
  7,669,858
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  9,173 9,356
  4.99
  3,275,967
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  14,445 14,532
  -0.1
  1,317,290
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  9,332 9,332
  2.13
  1,464,734
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  8,925 9,090
  0.92
  8,182,669
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  23,634 23,640
  -0.31
  1,789,527
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  13,201 13,203
  4.99
  1,674,587
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  8,318 8,469
  5
  5,879,410
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  21,810 21,999
  5
  2,393,261
 • فلزات اساسی
  هرمز
  6,273 6,370
  1.97
  2,559,899
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  17,486 17,683
  5
  856,025
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  23,528 23,500
  -1.73
  1,113,144
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  4,748 4,782
  4.98
  3,987,088
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  24,789 25,001
  -1.56
  1,356,865
 • فلزات اساسی
  ارفع
  4,947 4,987
  4.99
  7,573,996
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,545 3,601
  1.12
  4,228,816
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  6,473 6,547
  -1
  7,669,670
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  20,429 20,322
  -0.48
  705,460
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  6,587 6,449
  -0.4
  27,261,428
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  43,615 43,890
  -2.03
  1,639,844
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  39,429 38,850
  -4.58
  451,750
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  10,844 11,144
  4.99
  6,813,000
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  3,358 3,421
  4.97
  11,263,788
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  15,123 15,195
  -1.18
  2,311,092
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,000,014 1,000,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  8,423 8,550
  3.02
  7,478,922
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  17,962 18,399
  4.42
  2,630,035
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  24,330 23,815
  0.36
  423,796
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  6,783 6,827
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  26,275 26,275
  5
  1,137,378
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,603 3,603
  4.98
  1,413,094
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  16,838 16,704
  -0.3
  2,013,430
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  27,142 27,324
  5
  1,065,128
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  33,118 33,350
  5
  2,295,427
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  50,384 50,457
  0.29
  166,305
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,969 4,001
  0.08
  1,694,690
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  27,146 27,188
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  13,273 13,445
  2.47
  37,507,830
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  17,085 17,085
  5
  1,256,269
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  8,176 8,229
  0.66
  2,553,714
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,868 2,868
  4.98
  823,981
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  5,072 5,115
  4.99
  5,346,153
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,434 3,451
  -0.92
  15,883,693
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,000 991,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  16,718 16,718
  5
  1,185,854
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  14,924 14,890
  3.42
  2,662,993
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  13,279 13,362
  1.27
  659,071
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,000,000 1,000,000
  0.12
  2
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  22,311 22,384
  5
  3,217,930
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  63,116 62,519
  -5
  752,391
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  37,056 36,720
  -4.5
  3,106,084
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  30,407 31,170
  3.2
  2,300,116
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  980,100 980,100
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  6,948 6,948
  4.99
  5,688,548
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  5,537 5,539
  4.98
  32,276,261
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  52,114 52,500
  2.24
  250,331
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  17,080 16,877
  2.68
  5,366,494
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,024,000 1,024,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  970,001 970,001
  0.94
  100
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  994,000 994,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  999,999 999,999
  0
  0