• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  14,467 14,168
  3.24
  23,002,538
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  16,119 16,285
  5
  5,444,878
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  35,385 35,514
  5
  4,994,844
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  11,332 11,407
  5
  6,895,495
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  7,689 7,789
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  8,954 9,252
  4.99
  2,011,694
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  4,140 4,248
  4.99
  6,464,538
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  26,933 27,800
  4.32
  5,013,191
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  7,276 7,240
  0.61
  39,188,335
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  6,545 6,545
  4.99
  9,190,337
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  34,995 35,382
  5
  1,308,051
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  9,283 9,319
  4.99
  10,866,200
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  5,029 5,033
  4.99
  34,814,170
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  5,105 5,133
  4.99
  9,705,694
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  9,681 9,650
  1.02
  95,695,874
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  44,749 45,101
  0.55
  668,891
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  961 954
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  913 919
  3.84
  543,856,244
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  940 947
  4.99
  1,217,609,406
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  9,775 9,999
  2.28
  11,077,412
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  7,375 7,350
  -0.64
  15,288,352
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  21,324 21,350
  5
  2,921,639
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  23,737 23,899
  4.45
  4,086,554
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  93,605 93,000
  -1.94
  660,972
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  62,351 62,723
  5
  1,680,532
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  22,079 22,150
  5
  3,852,635
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  19,815 19,950
  1.68
  4,281,431
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  16,165 16,240
  2.54
  2,674,550
 • فلزات اساسی
  فخاس
  25,129 24,890
  -1.12
  421,277
 • فلزات اساسی
  فخوز
  13,940 14,000
  4.13
  14,160,027
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,841 4,898
  4.99
  242,271,587
 • فلزات اساسی
  فروس
  19,777 20,350
  5
  6,589,750
 • فلزات اساسی
  فرآور
  19,496 19,910
  3.58
  5,533,798
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  7,046 7,122
  5
  9,696,380
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  5,021 5,106
  3.49
  64,138,420
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  13,508 13,551
  5
  56,307,712
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  10,586 10,700
  3.67
  30,040,671
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  1,308 1,318
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  11,016 10,700
  1.28
  62,479,558
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  22,086 22,150
  0.7
  1,753,718
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  9,033 8,700
  0.4
  14,328,861
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  80,168 84,176
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  21,330 21,834
  5
  1,248,575
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  6,407 6,541
  4.99
  4,886,853
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  10,526 10,520
  1.14
  6,815,794
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  24,345 24,384
  5
  5,603,360
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  7,031 7,259
  4.99
  2,649,976
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  6,495 6,521
  4.99
  17,510,820
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  28,571 28,967
  5
  8,259,271
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  6,741 6,836
  4.99
  53,521,123
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  18,662 18,736
  5
  32,954,721
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  45,117 44,750
  -4.53
  20,581,101
 • مخابرات
  اخابر
  8,067 8,095
  4.99
  14,947,744
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  41,653 41,681
  5
  2,499,037
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  15,921 16,571
  5
  568,580
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  5,786 5,951
  4.99
  32,238,210
 • فلزات اساسی
  فملی
  7,423 7,469
  4.98
  157,967,887
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  8,482 8,500
  0.65
  5,388,838
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  10,605 10,693
  5
  4,778,842
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  35,244 35,488
  5
  7,615,888
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  12,273 12,770
  5
  766,564
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  31,972 33,100
  5
  596,155
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  39,899 39,500
  3.53
  16,209,011
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  21,065 21,773
  5
  803,543
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  5,961 6,029
  5
  182,639,047
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  22,997 23,670
  5
  4,015,692
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  12,521 12,521
  5
  12,104,107
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  36,189 35,467
  -4
  10,451,952
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  14,375 14,800
  3.75
  23,555,210
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  13,398 13,538
  4.99
  6,530,898
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  100,913 102,970
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  25,509 25,650
  -1.28
  2,827,355
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,491 5,520
  1.12
  145,544,327
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  14,714 14,703
  0.26
  5,287,873
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  24,658 25,320
  4.97
  2,987,072
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  3,950 3,967
  4.97
  22,910,363
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  21,781 21,781
  5
  3,167,888
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  4,858 4,800
  -0.12
  81,064,672
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  5,934 5,985
  4.96
  16,052,860
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  24,994 24,832
  -2.68
  11,241,668
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  16,385 16,252
  -0.62
  1,644,481
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  6,675 6,756
  2.36
  18,345,886
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  6,297 6,448
  2.68
  2,839,411
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  21,801 21,600
  -1.72
  13,038,632
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  10,151 10,493
  4.99
  1,677,894
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  10,623 10,696
  5
  23,824,134
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  28,541 28,565
  5
  2,626,893
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  16,459 17,081
  5
  759,749
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  20,838 20,838
  5
  2,952,711
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  27,161 27,801
  5
  3,901,779
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  24,783 24,876
  5
  2,207,525
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  13,520 13,701
  4.98
  4,051,492
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  14,031 14,000
  1.25
  4,156,791
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  7,224 7,407
  4.99
  3,745,844
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  6,710 6,620
  0.7
  74,701,296
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  3,761 0
  20.45
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  6,445 6,517
  4.99
  28,957,810
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  12,219 12,470
  4.99
  2,819,284
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  7,248 7,431
  4.99
  3,821,342
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  8,626 8,626
  4.99
  7,099,336
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  16,813 16,399
  -3.39
  30,101,489
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  8,453 8,743
  5
  1,906,418
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  42,368 42,098
  2.94
  4,152,681
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  22,617 22,617
  5
  3,394,151
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  15,234 15,317
  5
  8,421,578
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  6,559 6,627
  4.99
  10,009,178
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  5,925 5,979
  2.14
  5,280,624
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  15,865 16,347
  5
  1,260,773
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  39,604 39,861
  5
  1,907,872
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  10,735 10,827
  4.99
  11,430,721
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  7,774 7,770
  0.18
  3,149,213
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  13,647 14,144
  5
  1,034,073
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  28,316 28,646
  5
  19,807,578
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  11,436 11,436
  4.99
  5,188,366
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  18,178 17,700
  -3
  1,701,371
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  18,314 18,280
  3.58
  21,554,917
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  12,053 12,190
  1.53
  5,605,807
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  4,436 4,390
  2.16
  58,551,384
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  9,274 9,296
  4.99
  5,561,094
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  16,524 17,257
  5
  342,164
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  36,952 37,879
  4.99
  8,806,817
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  8,338 8,368
  3.96
  21,208,230
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  9,793 9,793
  5
  8,914,881
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  6,668 6,740
  0.69
  315,406,400
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  10,582 10,973
  4.99
  1,311,528
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  55,850 56,811
  2.31
  2,121,914
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  11,767 12,106
  5
  2,020,329
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  92,666 90,119
  -3.67
  13,927,370
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  93,549 93,549
  4.99
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  15,200 15,080
  -0.48
  1,641,454
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  15,152 15,657
  5
  1,079,177
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  45,674 45,674
  -5
  1,207,784
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  80,477 80,477
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  78,859 76,800
  -4.57
  13,076,445
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  80,477 80,477
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  14,566 14,738
  4.99
  3,235,910
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  45,393 45,920
  2.75
  1,258,374
 • فلزات اساسی
  فایرا
  12,880 12,880
  5
  6,739,475
 • فلزات اساسی
  فمراد
  64,635 63,993
  -1.61
  534,682
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  26,558 26,558
  5
  2,303,470
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  72,402 73,000
  2.42
  397,170
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  36,487 37,146
  5
  1,705,151
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  25,974 25,500
  1.43
  6,780,813
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  5,788 5,817
  5
  10,632,669
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  31,746 31,820
  -2.85
  7,874,070
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  19,731 19,782
  5
  5,093,701
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,451 6,459
  4.99
  19,136,009
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  46,267 47,502
  5
  539,992
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  25,307 25,565
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  8,634 8,680
  3.91
  9,450,818
 • منسوجات
  نبروج
  5,906 6,201
  4.99
  647
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  6,276 6,304
  5
  109,362,626
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  41,267 41,301
  0.52
  2,232,657
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  7,116 7,379
  4.99
  1,880,145
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  57,813 58,578
  5
  721,673
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  61,136 60,331
  -5
  5,163,029
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  20,558 20,783
  5
  4,263,577
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  46,304 46,487
  5
  2,214,378
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  94,269 94,900
  0.84
  136,861
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  15,536 15,690
  2.66
  3,540,119
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  24,118 24,199
  0.13
  2,026,830
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  47,816 48,039
  1.64
  974,224
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  47,003 47,760
  1.99
  1,162,013
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  44,193 44,110
  -0.22
  745,031
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  26,063 25,950
  1.26
  1,917,805
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  20,407 20,548
  5
  10,402,429
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  78,123 79,499
  3.05
  335,196
 • فلزات اساسی
  فجر
  31,736 32,109
  5
  8,732,071
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  5,314 5,443
  5
  5,312,567
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  8,146 8,150
  0.85
  5,072,277
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  20,453 20,350
  -0.43
  1,260,440
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  6,258 6,271
  4.99
  140,178,307
 • قند و شکر
  قصفها
  81,781 83,913
  5
  334,966
 • قند و شکر
  قزوین
  26,296 27,247
  5
  566,541
 • قند و شکر
  قهکمت
  30,234 31,510
  5
  257,891
 • قند و شکر
  قشهد
  22,791 23,773
  5
  310,179
 • قند و شکر
  قلرست
  23,307 24,033
  5
  880,129
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  99,577 99,577
  5
  4,025,738
 • قند و شکر
  قمرو
  34,584 35,443
  5
  1,015,468
 • قند و شکر
  قنیشا
  19,924 20,630
  5
  752,123
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  39,866 39,500
  0.73
  4,268,458
 • قند و شکر
  قپیرا
  60,751 62,902
  5
  456,954
 • قند و شکر
  قثابت
  50,196 49,647
  -5
  11,276,358
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  38,543 38,931
  3.63
  981,388
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  31,575 31,100
  -0.02
  4,379,803
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  33,717 33,900
  -1.25
  1,403,400
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  22,137 22,166
  5
  3,713,306
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  20,330 20,396
  5
  7,051,100
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  5,982 6,171
  4.98
  3,328,730
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  587 583
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  14,747 15,319
  5
  809,671
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  20,488 20,105
  -3.96
  9,561,558
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  50,848 52,942
  4.12
  3,814,915
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  78,044 81,144
  5
  124,755
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  29,120 30,164
  5
  492,176
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  54,335 54,100
  0.57
  521,974
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  62,263 61,280
  -2.35
  273,850
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  19,045 19,165
  5
  5,226,752
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  13,351 13,430
  5
  6,983,986
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  10,776 11,166
  4.99
  1,302,738
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  19,893 20,077
  5
  3,390,187
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  49,226 50,000
  2.41
  1,120,168
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  101,676 106,759
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  25,650 25,304
  -4.37
  2,001,563
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  17,598 17,682
  5
  19,566,143
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  40,347 41,090
  5
  1,061,070
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  82,272 81,992
  0.05
  231,290
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  49,669 51,100
  5
  431,375
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  40,721 41,623
  5
  10,109,979
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  73,523 75,951
  5
  538,002
 • فلزات اساسی
  فلوله
  25,154 25,158
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  7,449 7,713
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  27,925 28,377
  5
  3,739,469
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  7,244 7,245
  5
  106,016,555
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  8,297 8,141
  -4.13
  24,668,626
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  6,104 6,106
  4.99
  10,780,272
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  58,186 57,650
  -0.09
  836,937
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  15,827 15,957
  4.99
  2,986,130
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  19,212 19,885
  4.99
  851,669
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  90,466 91,000
  -1.89
  529,762
 • منسوجات
  نمرینو
  38,493 39,968
  5
  301,442
 • فلزات اساسی
  فنوال
  15,054 15,054
  4.99
  91,030
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  61,409 62,486
  5
  599,494
 • فلزات اساسی
  فنورد
  53,628 53,790
  0.18
  289,614
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  11,944 12,414
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  39,868 38,900
  2.38
  3,877,503
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  142,401 139,777
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  6,727 6,837
  4.99
  39,879,409
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  10,273 10,536
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  21,093 21,750
  5
  984,093
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  61,187 62,224
  2.68
  389,808
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  66,149 68,174
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  47,358 48,579
  5
  518,214
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  26,454 26,700
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  3,174 3,174
  5
  34,530,527
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  8,508 8,676
  5
  3,966,221
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  124,968 124,968
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  40,853 40,902
  0.52
  883,864
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  96,470 96,470
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,921 3,931
  4.99
  22,075,961
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  26,827 27,377
  5
  1,248,832
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  16,667 16,863
  2.06
  904,901
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  21,125 20,891
  -4.71
  3,675,907
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  33,915 34,493
  5
  1,027,717
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  42,901 44,051
  5
  630,197
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  33,159 33,159
  5
  37,677
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  7,064 7,323
  4.99
  2,014,292
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  30,147 31,345
  5
  340,183
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  74,869 74,874
  -2.44
  1,703,073
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,959 9,332
  5
  935,203
 • فلزات اساسی
  فسپا
  23,499 23,576
  5
  4,028,639
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  91,458 91,460
  -0.06
  141,147
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  60,483 60,000
  3.6
  2,798,333
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  34,589 34,653
  5
  1,483,963
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  15,372 15,620
  -0.63
  4,117,899
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  58,010 58,677
  5
  788,628
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  12,736 13,270
  4.99
  642,517
 • قند و شکر
  قشکر
  30,969 31,469
  5
  2,477,139
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  37,082 37,696
  5
  1,029,238
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  18,875 19,143
  5
  2,167,855
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  117,933 117,000
  -1.47
  210,888
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  13,483 13,966
  5
  1,073,979
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  8,775 8,922
  4.99
  7,097,788
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  623 625
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  23,460 23,200
  -2.95
  5,375,213
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  65,661 65,664
  5
  833,669
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  125,733 126,387
  5
  6,171,753
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  8,964 8,975
  5
  6,510,352
 • فلزات اساسی
  فسرب
  50,670 51,708
  5
  2,744,633
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  83,272 88,461
  5
  6,229,836
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  22,380 22,710
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  222,817 221,000
  -0.97
  88,676
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  22,254 22,080
  -0.77
  2,016,623
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  3,792 3,765
  1.62
  57,698,952
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  51,839 53,706
  5
  284,774
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  64,530 65,052
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  84,107 87,156
  5
  166,534
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  46,667 47,160
  5
  1,302,832
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  49,853 52,345
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  38,764 40,377
  5
  217,776
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  39,153 39,796
  5
  1,005,125
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  28,719 28,826
  5
  3,318,537
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  13,081 12,900
  -1.56
  4,148,708
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  15,806 16,026
  5
  2,233,613
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  5,594 5,656
  1.71
  30,645,637
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  13,151 13,333
  4.99
  3,188,704
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  4,471 4,491
  4.98
  26,421,668
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  5,439 5,462
  5
  17,991,174
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  9,475 9,540
  5
  13,051,338
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  9,522 9,506
  1.06
  34,120,659
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  8,688 8,797
  4.99
  45,682,663
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  4,930 4,945
  15.08
  51,229,694
 • مخابرات
  همراه
  24,630 24,510
  -0.61
  14,269,012
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  3,185 3,258
  5
  8,498,421
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  14,245 14,416
  5
  11,590,350
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  42,965 42,601
  -3.6
  4,684,918
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  16,253 16,310
  -1.99
  4,920,466
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  5,855 6,017
  4.99
  4,269,819
 • فلزات اساسی
  کاوه
  7,030 7,040
  5
  21,407,921
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  5,234 5,334
  5
  6,233,957
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  15,951 15,800
  1.42
  8,521,325
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  32,722 32,989
  5
  1,501,757
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  8,582 8,643
  1.43
  12,887,973
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  7,951 8,014
  4.99
  10,631,021
 • محصولات شیمیایی
  جم
  18,047 18,200
  0.23
  10,266,478
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  18,559 18,801
  1.89
  8,174,850
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  6,296 6,483
  4.99
  3,284,917
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  22,221 22,214
  1.73
  2,647,576
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  4,816 4,822
  4.99
  142,612,807
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  24,834 24,700
  1.2
  5,215,158
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  7,175 7,100
  0.16
  112,491,008
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  11,193 11,248
  4.99
  17,090,309
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  4,790 4,905
  4.99
  5,639,722
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  33,487 33,598
  5
  1,919,879
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  14,769 15,168
  5
  106,955,293
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  29,514 29,744
  5
  2,404,941
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  22,688 22,688
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  54,479 55,020
  1.45
  585,144
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  77,358 77,777
  1.01
  998,118
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  63,984 64,100
  1.95
  2,821,612
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  6,600 6,602
  4.99
  71,242,252
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  121,553 120,689
  -0.04
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  7,059 7,083
  5
  14,704,700
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  24,113 24,113
  5
  7,808,183
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  42,079 42,099
  2.33
  1,656,983
 • فلزات اساسی
  فسازان
  26,582 26,620
  2.99
  1,123,036
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  43,139 42,680
  -1.98
  2,785,171
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  6,481 6,562
  4.99
  6,615,337
 • فلزات اساسی
  کویر
  33,933 34,013
  5
  14,475,575
 • مخابرات
  صایتل902
  999,901 1,000,000
  0
  17,524
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  980,000 980,000
  -0.42
  4
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  979,000 979,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  985,000 985,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  5,244,678 5,244,678
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  1,557,693 1,557,693
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  987,000 987,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  917,094 917,094
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  881,000 881,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  940,000 940,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  930,000 930,000
  -1.06
  102
 • مخابرات
  صخابر102
  875,851 885,000
  0.55
  2,135
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  1,210,000 1,210,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  836,191 836,100
  -1.63
  2,005
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  907,001 907,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  831,006 831,000
  -0.89
  2,000
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  462,665 465,486
  1.01
  33
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  896,818 895,000
  0.22
  22
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  900,000 900,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1404
  920,000 920,000
  -1.48
  14,165
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  925,800 925,800
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  929,352 930,000
  -0.06
  54
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  875,200 875,200
  -1.3
  50
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد112
  780,000 780,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  980,000 980,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  پارسا211
  812,500 812,500
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران112
  990,000 990,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,010,000 1,010,000
  1
  18,000
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  945,001 945,001
  -2.78
  1,000
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  42,360 42,431
  5
  1,604,401
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  10,381 10,300
  3.69
  22,403,983
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  10,980 11,076
  5
  9,999,049
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  33,957 34,290
  2.5
  1,209,333
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  6,539 6,683
  5
  12,164,367
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  27,317 27,390
  5
  8,819,725
 • فلزات اساسی
  فولای
  28,171 28,758
  5
  1,145,046
 • هتل و رستوران
  سمگا
  17,488 17,355
  1.4
  32,571,113
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  8,067 8,121
  0.61
  10,387,189
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  6,322 6,270
  0.35
  41,225,202
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  5,819 5,936
  4.99
  5,485,503
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  75,885 75,899
  0.75
  1,711,969
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  23,889 24,144
  5
  2,197,094
 • فلزات اساسی
  میدکو
  6,869 7,022
  4.99
  8,623,998
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  8,287 8,288
  4.99
  9,294,848
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,370 3,387
  4.99
  174,547,526
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  3,577 3,719
  5
  2,956,247
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  60,889 61,105
  0.3
  224,026
 • قند و شکر
  قشیر
  31,168 31,675
  5
  7,191,281
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  14,116 14,152
  4.99
  4,225,064
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  72,306 73,001
  0.19
  1,487,416
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  77,118 78,115
  5
  18,811,005
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  50,290 50,000
  -1.57
  489,009
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  18,236 18,236
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  7,774 7,961
  5
  3,513,880
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  13,946 13,990
  1.72
  2,920,228
 • فلزات اساسی
  زنگان
  59,295 59,335
  5
  1,876,010
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  79,634 81,132
  5
  1,316,114
 • فلزات اساسی
  فزرین
  20,225 20,225
  5
  26,009,793
 • قند و شکر
  قچار
  46,124 46,736
  2.69
  664,760
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  50,746 50,890
  -0.04
  1,871,987
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  5,405 5,449
  4.99
  14,174,003
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  15,628 15,630
  1.01
  3,123,955
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  16,262 16,312
  -0.84
  3,675,348
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  28,231 28,673
  5
  1,314,878
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  19,932 19,730
  2.48
  9,920,076
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  34,664 35,603
  5
  4,742,509
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  34,685 33,700
  -3.29
  4,541,031
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  37,716 37,746
  5
  2,491,740
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  22,517 22,806
  5
  1,936,336
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,698 5,719
  4.99
  36,737,222
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  23,961 24,510
  5
  1,812,661
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  47,594 47,594
  5
  1,284,715
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  7,622 7,898
  5
  1,896,617
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  34,120 34,120
  5
  2,273,927
 • فلزات اساسی
  ارفع
  8,362 8,450
  2.8
  8,015,662
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  21,740 21,775
  5
  10,101,987
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  8,795 8,850
  4.99
  8,637,505
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  40,393 41,494
  5
  3,862,282
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  7,216 7,388
  4.99
  4,797,380
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  69,167 70,866
  5
  402,629
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  16,823 16,828
  5
  3,965,789
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  5,133 5,176
  4.99
  11,399,846
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  33,632 34,175
  5
  1,115,732
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,000,614 1,002,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  26,803 26,804
  5
  2,573,609
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  42,997 44,196
  5
  5,174,332
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  80,765 80,110
  0.43
  1,298,994
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  16,669 16,675
  5
  3,737,836
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  46,967 47,442
  5
  1,385,089
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  8,156 8,130
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  19,920 20,594
  5
  890,665
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  55,787 55,400
  -2.02
  1,377,907
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  37,921 38,550
  1.81
  1,133,760
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  65,039 65,320
  5
  33,576,041
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  5,096 5,232
  3.77
  9,723,793
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  36,165 36,568
  5
  1,274,756
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  15,715 15,783
  5
  15,439,395
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  52,890 52,890
  -5
  1,354,196
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  11,776 11,814
  1.44
  4,110,988
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  4,599 4,680
  1.96
  8,114,645
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  10,384 10,614
  5
  2,873,841
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,749 3,764
  1.35
  71,582,293
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  1,049,284 1,049,284
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صشرق99
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  31,451 32,796
  5
  241,543
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,000,003 1,000,004
  -0.03
  118
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  31,899 31,899
  5
  2,709,964
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  17,525 17,669
  5
  4,336,500
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,003,257 1,002,000
  -0.05
  58
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  49,430 49,401
  4.37
  3,402,022
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  80,182 83,000
  2.88
  890,667
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  68,335 70,141
  5
  1,076,827
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  58,840 59,000
  4.18
  3,810,994
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,010,000 1,010,000
  1
  5
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  989,925 989,925
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  8,885 9,019
  4.99
  4,241,440
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  14,393 14,599
  5
  2,816,380
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  69,252 69,256
  5
  5,010,029
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  30,911 31,596
  4.79
  3,986,677
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,008,000 1,008,000
  0
  0