• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  19,930 19,570
  -5
  2,662,935
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  14,810 14,360
  -4.96
  1,566,260
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  25,080 24,580
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  26,380 26,500
  -4.3
  4,432,408
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  13,060 12,950
  -4.71
  5,066,751
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  27,750 26,960
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  8,470 8,400
  -4.98
  4,852,726
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  63,570 63,410
  -4.99
  766,018
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  4,070 4,020
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  10,090 9,890
  -0.8
  27,574,528
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  172,520 172,120
  -5
  1,207,286
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  19,780 19,520
  -4.97
  8,624,235
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  25,000 24,940
  -4.99
  7,710,746
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  3,850 3,700
  -4.88
  2,343,071
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,770 5,770
  -4.94
  222,648,475
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  83,360 79,210
  -4.99
  1,830
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  4,790 4,790
  -4.96
  24,395,752
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  4,190 4,140
  -4.83
  1,350,916,480
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  3,400 3,380
  -4.79
  246,212,267
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  22,640 21,510
  -4.99
  8,465
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  20,840 20,520
  -4.96
  30,957,123
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  29,600 29,180
  -4.98
  1,127,715
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  21,150 20,300
  -4.96
  470,894
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  124,070 122,000
  -3.76
  189,466
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  73,400 72,070
  -5
  1,487,540
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  43,400 42,660
  -4.99
  977,881
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  27,270 25,920
  -4.99
  14,856
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  17,250 16,710
  -4.95
  1,247,258
 • فلزات اساسی
  فخاس
  39,410 38,030
  -5
  852,678
 • فلزات اساسی
  فخوز
  50,620 50,190
  -5
  9,622,639
 • فلزات اساسی
  فولاد
  20,550 20,270
  -4.97
  139,013,548
 • فلزات اساسی
  فروس
  23,390 22,920
  -4.98
  2,905,979
 • فلزات اساسی
  فرآور
  28,190 27,490
  -0.07
  15,447,820
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  10,080 10,080
  -5
  4,620,131
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  17,540 17,370
  -4.98
  98,524,221
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  4,180 4,140
  -4.83
  31,143,700
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  25,500 24,990
  -4.98
  55,496,838
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  5,590 5,440
  -4.9
  7,172,385
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  12,090 11,940
  -4.94
  2,867,332
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  30,110 29,470
  -5
  2,168,157
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  10,900 0
  8.17
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  6,740 6,450
  -4.87
  824,279
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  228,730 217,330
  -5
  535
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  27,870 26,500
  -4.98
  23,651
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  14,620 14,620
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  38,500 36,600
  -4.98
  15,841
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  56,340 56,070
  -5
  1,274,130
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  19,170 18,300
  -4.98
  245,421
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  10,330 10,330
  -4.97
  10,115,667
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  10,260 9,760
  -4.97
  126,646
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  18,410 18,180
  -4.97
  16,897,025
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  29,330 29,260
  -5
  4,369,351
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  6,180 5,980
  -4.93
  2,769,069
 • مخابرات
  اخابر
  20,750 20,130
  -4.96
  2,237,629
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  45,570 45,110
  -4.99
  2,631,185
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  31,010 29,710
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  7,550 7,220
  -5
  829,099
 • فلزات اساسی
  فملی
  35,560 35,270
  -4.98
  64,536,658
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  13,920 13,230
  -4.96
  913
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  14,930 14,580
  -4.95
  5,635,633
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  65,890 65,630
  -4.99
  1,428,563
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  39,340 38,680
  -4.99
  1,596,445
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  72,270 68,700
  -4.99
  8,038
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  45,540 45,430
  -5
  3,468,986
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  9,440 9,030
  -4.95
  608,902
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,270 4,210
  -4.97
  98,932,903
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  65,440 62,550
  -5
  130,555
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  43,790 42,070
  -4.99
  720,003
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  27,850 27,840
  -4.98
  2,456,218
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  26,610 26,510
  -4.98
  5,917,712
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  17,340 17,040
  -4.96
  5,006,865
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  305,930 303,050
  -2
  686,670
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  51,100 50,000
  1.81
  12,403,680
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  32,020 30,540
  -4.8
  443,161,319
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  39,120 38,430
  -4.99
  19,281,330
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  70,550 70,070
  -4.99
  2,040,640
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  11,730 11,160
  -4.94
  108,898
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  39,320 38,450
  -4.99
  675,965
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  4,540 4,380
  -4.99
  3,202,232
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  49,620 47,310
  -4.98
  110,846
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  42,960 42,940
  -5
  1,727,514
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  18,150 17,750
  -4.98
  1,478,859
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  17,640 17,580
  -4.97
  9,224,429
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  18,990 18,050
  -5
  30,828
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  21,920 21,600
  -4.2
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  13,020 12,380
  -4.99
  75,024
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  17,600 17,570
  -4.98
  2,802,077
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  33,970 33,450
  -2.73
  426,632
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  21,610 20,650
  -4.97
  257,616
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  19,080 18,800
  2.4
  2,308,093
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  28,550 27,740
  -5
  925,680
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  39,670 39,810
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  31,400 29,860
  -5
  30,712
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  17,210 16,350
  -5
  11,088
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  11,190 10,640
  -4.92
  36,207
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  9,900 9,870
  -4.91
  7,794,493
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  9,120 8,940
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  17,500 17,360
  -4.98
  5,083,272
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  15,870 15,080
  -4.98
  19,230
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  10,140 9,670
  -4.92
  290,128
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  8,020 7,650
  -4.97
  460,381
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  33,420 33,350
  -4.99
  4,560,885
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  20,170 19,190
  -4.95
  45,719
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  38,540 38,190
  -4.98
  989,699
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  25,200 24,550
  -4.99
  1,013,023
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  20,550 19,750
  -4.96
  522,123
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  26,950 26,930
  -4.98
  15,858,950
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  13,650 13,580
  -4.97
  6,779,517
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  60,540 57,530
  -4.99
  1,865
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  41,520 40,400
  -3.05
  1,305,526
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  12,090 11,900
  -4.95
  5,422,291
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  15,370 14,630
  -5
  116,101
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  24,240 23,040
  -4.99
  24,214
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  43,400 41,990
  -8.57
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  16,470 16,460
  -4.97
  7,466,574
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  22,670 21,830
  -4.96
  537,071
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  17,700 17,060
  -4.96
  741,828
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  29,330 28,940
  -4.8
  2,317,829
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  10,840 10,650
  -5
  14,653,477
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  11,730 11,760
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  47,850 46,910
  -4.96
  4,693,618
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  121,440 120,320
  -5
  1,930,599
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  29,270 28,780
  -4.99
  22,643,844
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  14,040 13,470
  -4.94
  618,725
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  11,680 11,510
  -4.95
  54,616,865
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  11,430 10,870
  -4.98
  68,755
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  58,040 57,100
  -1.47
  1,814,986
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  20,730 20,400
  2.31
  6,378,501
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  40,640 40,640
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  26,930 26,990
  0.04
  2,226,629
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  26,990 26,970
  -4.97
  2,103,787
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  38,630 38,360
  -4.86
  1,646,103
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  49,870 49,870
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  49,760 47,380
  -4.99
  18,770,508
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  33,740 32,060
  -4.98
  857
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  35,590 34,040
  -7.28
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  18,800 18,700
  -4.98
  2,989,391
 • فلزات اساسی
  فمراد
  158,100 150,220
  -5
  906
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  27,260 25,900
  -4.99
  5,805
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  70,820 70,810
  -4.99
  1,165,032
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  32,940 32,100
  -4.97
  729,906
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  8,320 7,920
  -4.92
  84,277
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  33,230 32,770
  -4.99
  1,191,557
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  20,360 20,200
  -4.45
  1,902,181
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  7,560 7,410
  -4.88
  4,074,567
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  65,710 62,480
  -4.99
  11,184
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  14,610 14,680
  -3.8
  3,418,272
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  11,190 10,940
  -4.95
  2,672,248
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  4,970 4,810
  -4.94
  3,540,561
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  53,140 51,490
  -4.98
  342,135
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  10,890 10,370
  -4.95
  194,564
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  59,730 59,360
  -3.4
  664,962
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  41,140 41,100
  0.66
  395,768
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  14,120 13,550
  -4.98
  719,812
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  60,750 58,960
  -5
  462,997
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  36,470 34,650
  -4.99
  2,711
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  309,490 294,040
  -5
  207
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  138,470 141,850
  5
  185,837
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  20,990 19,970
  -5
  56,749
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  34,910 33,200
  -4.98
  23,127
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  51,030 50,010
  -2.31
  170,348
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  230,560 219,040
  -5
  67
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  42,920 41,030
  -4.98
  140,737
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  33,220 31,680
  -4.98
  106,092
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  13,010 12,510
  -4.94
  815,048
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  101,920 99,060
  -3.58
  137,853
 • فلزات اساسی
  فجر
  61,560 60,790
  -4.99
  3,487,464
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  11,530 10,970
  -4.94
  56,807
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  9,230 8,770
  -4.98
  20,093
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  28,670 27,250
  -4.99
  9,985
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  5,960 5,860
  -4.87
  5,222,514
 • قند و شکر
  قصفها
  187,980 186,910
  0
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  37,870 36,660
  -4.98
  466,168
 • قند و شکر
  قهکمت
  47,410 45,710
  -4.99
  322,464
 • قند و شکر
  قشهد
  33,160 31,540
  -4.97
  25,617
 • قند و شکر
  قلرست
  27,340 25,980
  -4.97
  3,615
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  593,020 564,300
  -5
  3,252
 • قند و شکر
  قمرو
  37,270 35,410
  -4.99
  2,900
 • قند و شکر
  قنیشا
  108,680 109,130
  4.98
  6,764,793
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  38,470 40,000
  0
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  80,350 76,450
  -5
  19,785
 • قند و شکر
  قثابت
  92,740 92,710
  -4.99
  721,342
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  79,960 80,190
  4.99
  1,528,431
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  30,900 30,190
  -3.52
  2,310,692
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  32,400 0
  -7.41
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  15,940 15,160
  -4.95
  32,487
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  29,140 27,780
  -4.99
  114,634
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  8,240 7,830
  -4.98
  34,094
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  3,200 3,190
  -4.78
  290,821,456
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  59,950 56,970
  -4.99
  2,057
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  23,640 22,550
  -4.97
  152,094
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  61,650 58,600
  -4.99
  7,852
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  120,770 124,330
  5
  185,544
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  27,320 25,980
  -4.97
  20,774
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  59,610 57,950
  -5
  489,741
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  140,820 141,400
  5
  1,176,975
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  21,050 20,000
  -4.99
  7,775
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  15,250 15,070
  -4.98
  4,756,734
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  19,800 18,830
  -4.99
  57,148
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  14,570 14,490
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  87,320 84,380
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  4,700 4,560
  -4.8
  4,072,031
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  67,680 64,310
  -4.99
  2,393
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  30,580 30,580
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  39,700 37,730
  -4.99
  5,904
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  34,040 32,990
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  74,210 70,500
  -5
  735
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  9,650 9,290
  0
  907,480
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  97,260 92,460
  -4.99
  6,156
 • فلزات اساسی
  فلوله
  27,150 25,830
  -4.97
  46,115
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  17,850 17,020
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  29,420 27,970
  -4.99
  19,670
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  10,680 10,270
  -5
  1,027,891
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  10,140 9,640
  -4.93
  29,495
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  8,680 8,270
  -4.94
  293,898
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  83,790 80,950
  -5
  222,250
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  23,760 24,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  53,210 50,550
  -5
  1,284
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  110,480 104,960
  -5
  52
 • منسوجات
  نمرینو
  68,050 64,660
  -5
  1,545
 • فلزات اساسی
  فنوال
  38,250 36,350
  -4.99
  6,410
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  42,770 40,780
  -4.99
  85,002
 • فلزات اساسی
  فنورد
  117,080 122,750
  5
  12,217
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  92,170 87,910
  -4.99
  40,923
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  31,750 31,050
  -4.99
  2,783,778
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  12,710 12,090
  -4.95
  42,781
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  10,850 10,350
  -4.96
  370,696
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  27,200 25,850
  -5
  13,334
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  100,800 96,520
  -5
  86,386
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  390,910 372,050
  -5
  4,682
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  93,850 89,240
  -4.99
  8,774
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  51,920 49,330
  -4.99
  955
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  9,880 9,460
  -4.92
  1,286,596
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  9,590 9,120
  -4.9
  46,503
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  6,940 6,830
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  55,640 52,890
  -4.99
  10,526
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  40,550 38,150
  -4.98
  6,804,120
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  6,350 6,040
  -4.88
  78,873
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  28,490 27,170
  -5
  128,688
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  20,650 19,620
  -4.99
  2,977
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  23,430 22,260
  -4.99
  3,369
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  115,210 109,710
  -5
  20,528
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  61,420 59,710
  -3.33
  218,861
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  33,060 31,550
  -4.68
  210,361
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  8,720 8,300
  -4.93
  103,576
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  37,160 38,880
  5
  97,070
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  115,130 109,450
  -5
  5,718
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  10,810 10,270
  -5
  6,850
 • فلزات اساسی
  فسپا
  47,420 45,440
  -5
  171,556
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  109,290 103,890
  -4.99
  4,638
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  26,300 25,000
  -4.98
  12,840
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  43,970 42,320
  -4.98
  298,383
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  23,280 22,120
  -4.98
  628
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  7,970 7,600
  -4.88
  328,200
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  35,150 33,420
  -4.98
  13,209
 • قند و شکر
  قشکر
  47,350 45,020
  -4.98
  14,680
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  50,310 48,060
  -4.98
  102,529
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  23,220 22,060
  -5
  3,741
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  591,120 591,600
  4.88
  306,853
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  16,840 16,170
  -4.99
  641,624
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  12,810 12,170
  -5
  4,064
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,760 2,760
  -4.83
  238,014,299
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  21,060 20,010
  -4.99
  995
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  77,680 74,250
  -4.99
  76,361
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  5,160 5,150
  -4.98
  10,452,889
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  10,150 9,670
  -4.92
  162,127
 • فلزات اساسی
  فسرب
  127,430 124,030
  -4.99
  272,703
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  59,090 60,000
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  28,240 26,850
  -4.99
  22,125
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  284,510 285,220
  5
  244,772
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  26,370 25,070
  -4.97
  21,134
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  12,120 11,670
  -4.97
  1,149,582
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  96,650 91,820
  -5
  256
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  47,880 45,510
  -4.99
  8,732
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  45,070 43,310
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  105,360 101,890
  -5
  158,589
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  64,150 61,180
  -4.99
  56,112
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  124,120 119,010
  -5
  72,921
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  53,830 51,160
  -5
  7,965
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  19,460 18,500
  -4.98
  14,828
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  15,430 14,660
  -4.99
  5,215
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  20,660 20,660
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  12,050 12,050
  -4.97
  14,479,453
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  24,830 23,890
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  17,170 16,450
  -4.97
  465,226
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  5,570 5,510
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  17,590 16,720
  -5
  18,699
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  43,010 42,560
  1.5
  205,360,894
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  31,480 30,970
  -4.97
  40,401,377
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  19,340 19,280
  -4.98
  25,336,296
 • مخابرات
  همراه
  42,550 42,370
  -5
  2,104,255
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  7,240 7,180
  -4.9
  12,226,083
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  21,860 21,660
  -4.96
  4,859,318
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  76,010 76,530
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  48,970 48,500
  -5
  2,492,392
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  7,650 7,270
  -4.97
  16,439
 • فلزات اساسی
  کاوه
  24,760 24,760
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  7,810 7,590
  -4.89
  2,776,973
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  26,480 26,450
  -4.99
  6,534,467
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  15,300 14,610
  -4.94
  299,436
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  11,200 10,800
  -4.51
  16,353,860
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  6,550 6,240
  -4.88
  285,841
 • محصولات شیمیایی
  جم
  47,890 47,740
  -5
  3,575,737
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  30,260 30,220
  -5
  4,903,430
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  12,580 11,980
  -5
  185,135
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  18,990 18,400
  -4.96
  983,226
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  15,090 15,090
  4.94
  445,712,405
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  21,980 21,800
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  29,280 28,590
  -4.99
  152,373,823
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  18,030 17,890
  -4.99
  12,647,872
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  17,260 16,420
  -4.98
  74,268
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  42,510 43,380
  0.35
  561,911
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  29,590 29,400
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  57,760 56,950
  -4.99
  669,130
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  3,940 4,080
  4.88
  3,947,028
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  21,960 21,890
  -4.74
  2,934,823
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  71,720 70,470
  -4.46
  425,747
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  164,400 163,610
  -5
  1,524,232
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  184,730 183,640
  -5
  1,455,952
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  11,030 11,020
  -5
  8,768,855
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  72,290 71,240
  1.55
  3,737,929
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  15,160 15,040
  -4.99
  3,276,245
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  18,530 19,000
  1.12
  7,395,301
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  92,610 91,580
  -4.99
  575,555
 • فلزات اساسی
  فسازان
  43,730 42,630
  -1.34
  20,197,853
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  87,880 88,000
  -4.38
  1,787,721
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  13,050 13,040
  -4.96
  9,627,431
 • فلزات اساسی
  کویر
  14,450 13,990
  -4.96
  1,594,746
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  53,760 53,590
  -5
  1,084,499
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  21,580 21,370
  -4.98
  1,736,134
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  12,360 12,350
  -5
  5,328,531
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  68,120 65,930
  -5
  251,874
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  419,280 419,280
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  419,280 419,280
  -4.6
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  413,060 398,320
  -5
  67,197
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  20,000 19,990
  -4.99
  18,564,450
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  25,910 24,920
  -4.99
  451,149
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  11,240 11,140
  -4.95
  30,896,695
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  4,510 4,450
  -4.91
  172,683,933
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  14,380 14,210
  -4.95
  2,471,006
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,030 2,070
  4.55
  15,223,233
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,350 1,410
  4.44
  76,308
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,350 1,410
  4.44
  190,870
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  997,000 997,000
  -0.1
  5
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,014 1,004,900
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  990,000 990,000
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک1404
  928,000 928,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  969,600 969,600
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,001,294 1,474,342
  50
  9,973
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  1,000,380 1,009,000
  0.5
  6,395
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,005,000 1,005,000
  0
  10
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  992,879 1,000,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  1,009,796 1,010,000
  1.41
  2,020
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,005,896 1,000,000
  0
  1,552
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  980,000 980,000
  -4.76
  8
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  955,000 955,000
  -0.03
  26
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  178,244 178,244
  -5
  84
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  1,005,000 1,005,000
  0
  88
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  950,000 950,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  911,000 911,000
  -2.88
  200
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  970,000 970,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,067,999 1,067,999
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,001,006 1,001,006
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  990,000 990,000
  2.06
  1,000
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  52,308 49,775
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  21,783 21,725
  -5
  2,974,472
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  22,206 21,117
  -5
  44,024
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  39,550 38,168
  -5
  517,918
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  28,254 26,852
  -5
  13,447
 • فلزات اساسی
  فولای
  53,523 50,894
  -5
  17,069
 • هتل و رستوران
  سمگا
  18,731 18,074
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  16,408 16,408
  5
  24,261,907
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  48,565 48,789
  5
  101,931,591
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  15,947 15,204
  -5
  221,393
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  173,041 173,041
  5
  1,528,894
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  68,782 65,377
  -5
  7,300
 • فلزات اساسی
  میدکو
  21,259 21,101
  -5
  7,275,358
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  6,920 6,644
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  6,584 6,521
  -5
  61,227,977
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  5,445 5,441
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  132,739 132,700
  -5
  831,216
 • قند و شکر
  قشیر
  27,286 25,940
  -5
  25,189
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  58,911 59,070
  5
  3,169,679
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  89,357 84,931
  -5
  5,545
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  82,710 79,849
  -5
  181,753
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  110,028 107,280
  -5
  336,587
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  16,349 15,988
  -5
  1,635,048
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  25,192 24,057
  -5
  202,543
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  23,943 24,010
  -4.05
  2,356,598
 • فلزات اساسی
  زنگان
  163,623 155,468
  -5
  990
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  100,053 95,114
  -5
  6,348
 • فلزات اساسی
  فزرین
  21,341 21,380
  -3.41
  5,378,940
 • قند و شکر
  قچار
  178,201 182,706
  5
  145,215
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  128,317 126,820
  -5
  451,770
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  14,417 13,701
  -5
  25,339
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  22,874 22,518
  -5
  2,610,515
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  28,124 28,104
  -5
  4,970,225
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  31,873 32,656
  3
  1,683,799
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  39,952 39,363
  -5
  1,188,783
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  57,011 56,717
  2.61
  1,391,125
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  49,468 49,467
  -5
  9,039,428
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  48,087 48,087
  5
  3,269,531
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  15,424 14,671
  -5
  78,164
 • فلزات اساسی
  هرمز
  14,043 13,850
  -4.71
  23,865,168
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  26,604 25,299
  -5
  35,340
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  125,317 122,531
  -5
  260,659
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  12,482 11,970
  -5
  733,447
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  37,573 36,024
  -5
  589,581
 • فلزات اساسی
  ارفع
  19,195 19,195
  5
  24,105,805
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  14,544 13,818
  -5
  2,800
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  13,047 12,396
  -5
  5,108
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  27,571 26,224
  -5
  43,707
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  10,857 10,355
  -5
  363,272
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  16,101 15,304
  -5
  31,650
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  10,167 9,681
  -5
  210,048
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  18,283 17,495
  -5
  373,184
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  15,134 14,728
  -5
  2,181,244
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  43,756 41,618
  -5
  27,027
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  39,304 38,351
  -5
  752,904
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  28,710 27,914
  -5
  1,048,772
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  151,313 143,827
  -5
  3,605
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  41,778 41,176
  -5
  5,182,235
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  59,486 56,623
  -5
  102,813
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  9,335 9,274
  -5
  8,094,058
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  15,141 14,477
  -4.99
  414,819
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  177,497 188,876
  5
  832,118
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  31,834 31,670
  -5
  2,460,751
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  63,034 62,461
  -5
  4,850,328
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  7,442 7,580
  1.47
  5,448,533
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  69,245 66,478
  -5
  146,291
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  35,912 34,278
  -5
  128,050
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  18,033 17,254
  -5
  384,121
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  10,596 10,495
  -5
  4,180,756
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  14,414 13,731
  -5
  187,169
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  4,490 4,342
  -4.99
  3,765,566
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  71,462 70,749
  -5
  540,373
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  35,435 33,852
  -5
  153,664
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  27,132 26,190
  -5
  560,256
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  40,485 39,091
  -5
  386,230
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  16,087 15,312
  -4.99
  114,388
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  77,394 73,671
  -5
  25,580
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  47,303 45,999
  -5
  516,556
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  27,846 26,613
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  5,606 5,344
  -5
  601,700
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  92,423 89,333
  -5
  176,537
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  37,700 36,092
  -5
  199,632
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,042,000 1,042,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,000,004 1,000,004
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,004 1,000,004
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,004 1,000,004
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,005,000 1,005,000
  0
  0 </