• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  32,810 32,910
  -0.3
  19,138,297
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  22,890 22,800
  1.6
  5,219,261
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  36,350 36,350
  5
  3,694,588
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  43,700 43,700
  5
  4,730,071
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  19,090 18,970
  -4.86
  15,392,660
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  46,040 43,440
  -4.99
  19,556,933
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  14,990 14,980
  4.32
  19,755,441
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  83,290 83,440
  5
  4,875,070
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  22,660 22,660
  4.96
  48,767,041
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  25,230 25,240
  4.99
  27,050,478
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  298,720 289,990
  -4.66
  15,592,520
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  32,770 32,750
  4.83
  259,879,222
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  34,110 34,110
  4.99
  22,139,379
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  10,190 10,290
  3.63
  31,252,091
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  6,550 6,590
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  114,000 113,560
  -4.96
  1,148,590
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  4,460 4,560
  4.83
  2,122,523,417
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  3,970 3,990
  -3.16
  1,573,830,064
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  3,850 3,770
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  27,740 26,410
  -3.75
  15,471,865
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  20,280 20,210
  -2.6
  22,422,828
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  48,290 48,770
  1.9
  1,754,985
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  29,980 30,960
  0.52
  4,127,548
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  150,090 150,060
  0.44
  259,061
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  89,950 89,610
  -2.68
  2,233,386
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  64,380 64,020
  -4.99
  3,565,839
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  34,600 36,080
  4.98
  10,306,976
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  29,750 29,400
  -4.98
  2,579,975
 • فلزات اساسی
  فخاس
  53,550 51,700
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  47,370 48,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  20,940 20,370
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  38,880 39,670
  4.97
  844,067
 • فلزات اساسی
  فرآور
  23,750 23,690
  -4.97
  6,545,973
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  16,950 17,100
  4.97
  10,956,041
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  22,480 22,990
  4.98
  98,488,550
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  8,270 8,180
  -4.99
  165,767,417
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  20,650 20,670
  -2.78
  19,951,192
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  12,320 12,320
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  18,760 18,800
  -3.44
  52,618,801
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  50,340 49,840
  3.08
  15,406,206
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  20,170 20,200
  3.59
  7,682,464
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  225,970 232,090
  5
  115,836
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  36,680 36,680
  4.98
  1,762,914
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  17,750 17,710
  -4.99
  8,380,119
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  56,730 57,200
  4.74
  6,096,449
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  70,750 72,160
  4.99
  13,767,474
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  14,000 14,210
  4.95
  2,726,725
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  17,000 16,820
  -4.97
  18,827,280
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  14,750 14,690
  -4.98
  25,094,595
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  17,760 17,700
  -0.67
  74,674,051
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  44,500 44,650
  -3.44
  44,727,623
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  11,060 10,830
  -4.83
  56,914,867
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  68,530 68,010
  -4.97
  4,037,900
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  60,730 57,690
  -3.77
  19,090,626
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  12,150 12,050
  2.29
  47,693,692
 • فلزات اساسی
  فملی
  30,380 30,250
  -4.99
  174,474,789
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  16,540 16,760
  4.95
  2,467,294
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  27,050 27,690
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  92,840 94,100
  5
  747,440
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  36,440 38,050
  4.99
  306,970
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  90,840 90,860
  4.99
  790,185
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  53,460 53,930
  4.98
  10,097,929
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  17,070 16,750
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  6,690 6,690
  4.86
  79,452,066
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  91,020 89,050
  -2.86
  1,166,069
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  48,130 47,550
  -0.04
  10,404,669
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  43,180 43,870
  -2.92
  11,513,647
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  29,740 29,980
  -0.96
  11,043,207
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  23,170 23,040
  -4.99
  5,854,892
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  360,740 364,700
  0.52
  342,598
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  49,850 49,530
  -2.56
  3,381,545
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  55,200 55,080
  -4.99
  25,946,993
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  65,020 65,760
  5
  4,138,691
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  19,420 19,420
  -4.99
  7,179,604
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  64,710 66,420
  5
  15,837,583
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  8,920 8,910
  -4.91
  138,563,073
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  66,270 67,360
  4.97
  80,993,390
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  64,110 64,040
  0.85
  6,157,870
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  31,970 32,100
  4.97
  5,215,718
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  23,940 23,990
  4.99
  50,115,878
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  33,950 35,260
  4.97
  11,945,062
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  32,640 33,000
  1.51
  5,298,109
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  17,230 16,990
  -4.98
  3,558,307
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  27,700 27,800
  -1.24
  28,066,176
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  36,570 36,900
  0.38
  1,483,993
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  25,270 25,310
  -1.63
  2,096,545
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  37,160 36,700
  -0.76
  2,569,603
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  39,750 38,560
  -3.41
  6,246,708
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  43,650 44,610
  4.99
  2,209,858
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  46,950 46,190
  -5
  4,351,170
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  23,300 23,810
  -0.67
  3,202,109
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  13,490 13,360
  -4.98
  11,028,112
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  13,940 14,150
  4.97
  53,388,794
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  9,410 9,420
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  22,070 22,080
  4.99
  38,473,468
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  19,490 19,230
  -4.99
  5,635,479
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  15,000 15,010
  -4.15
  23,533,650
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  13,090 13,040
  -0.46
  29,310,891
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  39,930 39,510
  -4.19
  22,330,502
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  28,240 28,240
  -4.98
  2,306,681
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  66,830 69,730
  5
  21,175,781
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  33,640 33,800
  0.09
  2,969,030
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  24,770 24,700
  -5
  15,966,437
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  29,410 29,430
  4.99
  19,159,506
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  18,200 18,300
  4.99
  16,833,678
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  57,450 59,320
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  81,290 81,290
  5
  855,234
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  26,160 26,590
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  21,520 21,520
  4.98
  5,557,604
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  36,580 37,300
  -1.06
  5,203,469
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  66,290 66,460
  4.99
  27,208,599
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  29,120 29,120
  4.97
  5,664,938
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  36,530 36,400
  -4.99
  5,408,349
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  25,690 24,670
  -3.97
  19,679,058
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  31,620 32,000
  -2.97
  8,168,167
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  13,260 13,260
  4.99
  94,321,037
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  19,030 18,810
  0
  12,127,267
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  48,680 48,000
  0.04
  5,271,745
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  118,700 117,970
  2.76
  4,827,449
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  36,100 36,440
  4.98
  50,251,680
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  23,370 22,780
  0.31
  17,320,737
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  18,130 18,980
  4.98
  272,601,994
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  13,950 13,400
  -1.83
  32,626,369
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  67,160 67,900
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  26,210 26,750
  4.98
  6,479,326
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  121,250 119,950
  -3.8
  4,177,933
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  121,250 121,250
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  121,250 121,250
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  31,510 31,090
  -4.98
  3,055,231
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  43,660 43,660
  4.98
  7,917,249
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  52,350 52,700
  -2.19
  2,818,870
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  72,570 72,570
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  72,570 71,250
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  72,570 72,570
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  41,350 42,930
  4.99
  302,457
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  45,990 45,100
  -4.97
  3,241,837
 • فلزات اساسی
  فایرا
  27,450 27,870
  4.97
  10,312,900
 • فلزات اساسی
  فمراد
  157,670 158,870
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  30,580 32,000
  1.68
  4,885,053
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  142,810 137,210
  -3.02
  547,394
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  55,900 53,700
  -3.23
  2,216,074
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  36,860 35,180
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  12,460 12,460
  4.97
  6,293,525
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  38,440 38,350
  -4.89
  6,701,066
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  32,570 31,840
  -1.49
  7,961,509
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  11,900 11,900
  4.94
  13,597,951
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  93,110 92,500
  -0.73
  780,879
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  30,100 30,130
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  16,680 16,590
  -4.98
  20,506,375
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  9,680 9,420
  -4.94
  87,535,103
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  68,930 69,800
  1.06
  1,931,083
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  15,890 16,410
  0.55
  20,754,920
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  96,890 96,870
  -4.99
  883,255
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  49,800 49,710
  2.83
  1,227,131
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  20,530 20,370
  -4.99
  4,313,071
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  73,210 73,980
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  37,760 37,820
  5
  2,737,727
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  296,540 298,720
  5
  167,982
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  75,750 76,960
  4.99
  478,269
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  24,040 23,840
  -4.98
  2,574,847
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  57,750 57,760
  5
  4,907,652
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  67,970 66,210
  -3.43
  745,790
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  240,900 240,960
  5
  357,644
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  60,660 61,410
  4.9
  2,693,632
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  45,570 45,970
  4.98
  1,601,112
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  24,810 24,340
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  112,940 112,500
  -3.94
  555,856
 • فلزات اساسی
  فجر
  66,730 67,200
  -0.21
  3,762,617
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  14,110 14,180
  4.96
  3,617,584
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  14,970 14,940
  -4.96
  5,532,719
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  32,250 31,510
  -3.17
  564,453
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  13,670 13,440
  -4.95
  281,704,515
 • قند و شکر
  قصفها
  274,820 286,580
  5
  2,239,732
 • قند و شکر
  قزوین
  63,240 63,990
  4.99
  674,429
 • قند و شکر
  قهکمت
  60,490 62,710
  4.99
  230,258
 • قند و شکر
  قشهد
  32,700 33,950
  4.98
  359,320
 • قند و شکر
  قلرست
  34,720 33,300
  0
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  795,610 820,730
  0
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  40,090 40,800
  -1.57
  1,163,515
 • قند و شکر
  قنیشا
  75,670 74,470
  -4.99
  1,655,621
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  52,930 53,710
  4.98
  3,727,028
 • قند و شکر
  قپیرا
  88,680 90,500
  1.83
  110,324
 • قند و شکر
  قثابت
  144,140 145,800
  4.9
  15,371,607
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  56,910 58,850
  5
  295,562
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  34,080 34,130
  -2.71
  3,495,407
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  35,330 36,930
  2.93
  916,004
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  24,550 23,960
  -3.74
  4,610,200
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  50,090 50,220
  5
  10,292,387
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  10,440 10,530
  4.99
  4,620,568
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  76,180 76,180
  4.99
  740,928
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  36,090 36,010
  -4.81
  8,431,218
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  66,050 66,010
  -4.99
  1,396,487
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  126,400 130,430
  5
  143,993
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  33,030 33,320
  4.98
  1,363,730
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  130,730 133,000
  1.4
  571,085
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  143,170 139,490
  -5
  161,522
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  27,100 27,300
  5
  4,086,588
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  13,820 13,770
  -4.97
  8,822,161
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  32,210 32,070
  -4.98
  12,850,645
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  18,150 18,130
  -4.98
  4,801,186
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  104,060 104,020
  -5
  888,987
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  8,960 8,930
  -4.9
  19,217,474
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  71,280 71,280
  4.99
  2,675,462
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  75,860 78,400
  3.98
  104,025,216
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  45,080 44,650
  -5
  971,891
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  140,200 140,200
  5
  334,819
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  78,050 76,120
  -4.95
  363,949
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  39,970 39,220
  1.42
  4,300,643
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  100,200 100,680
  5
  467,041
 • فلزات اساسی
  فلوله
  39,430 39,430
  4.98
  1,867,263
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  19,630 19,530
  -4.96
  7,706,796
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  47,570 46,000
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  21,300 21,430
  5
  435,603,535
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  13,890 13,810
  -4.96
  14,139,204
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  14,760 15,010
  4.97
  33,408,588
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  92,150 93,350
  4.99
  842,435
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  31,400 30,190
  -4.85
  2,649,523
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  67,010 65,040
  -5
  13,526,798
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  122,470 123,200
  0.83
  58,301
 • منسوجات
  نمرینو
  69,210 72,520
  4.99
  28,994
 • فلزات اساسی
  فنوال
  53,350 53,510
  4.98
  6,001,001
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  57,160 57,080
  -4.99
  1,577,770
 • فلزات اساسی
  فنورد
  106,250 111,430
  4.99
  11,054
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  103,660 103,670
  4.99
  4,298,893
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  51,220 52,530
  5
  6,955,567
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  12,060 11,940
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  19,020 18,690
  1.96
  40,990,512
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  38,930 39,190
  4.98
  3,227,192
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  116,090 113,730
  -4.48
  312,277
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  500,100 500,180
  5
  2,924,331
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  53,300 54,190
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  61,010 60,700
  -4.99
  2,620,303
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  18,940 18,890
  -4.98
  148,222,085
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  13,670 13,360
  -4.98
  10,992,668
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  157,730 157,730
  5
  1,082,798
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  64,090 61,770
  -5
  218,861
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  51,860 51,850
  -4.98
  1,508,336
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  9,040 8,930
  -5
  34,781,284
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  43,950 43,620
  -4.99
  3,467,282
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  22,280 22,500
  1.12
  695,408
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  30,640 30,340
  -4.98
  6,043,871
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  133,220 129,950
  -4.99
  674,619
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  70,310 69,500
  -1.22
  734,698
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  44,180 44,510
  -3.49
  1,507,921
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  11,440 11,450
  -2.22
  9,176,290
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  37,080 37,000
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  179,800 177,130
  -5
  193,844
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  13,250 13,150
  -4.99
  4,972,572
 • فلزات اساسی
  فسپا
  75,070 75,070
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  134,990 134,650
  -4.96
  411,166
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  56,130 56,150
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  55,690 55,740
  -2.98
  915,896
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  24,190 24,190
  4.99
  2,955,514
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  10,780 10,700
  -4.89
  12,019,929
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  51,320 51,780
  4.99
  3,304,370
 • قند و شکر
  قشکر
  72,010 72,040
  5
  2,922,871
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  60,600 60,500
  -4.2
  3,496,366
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  27,070 26,720
  -4.98
  3,610,324
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  448,270 453,000
  5
  92,329
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  20,990 20,920
  -4.17
  2,600,933
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  16,010 16,080
  1.77
  3,164,184
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  26,150 25,170
  -4.98
  521,307
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  87,310 88,350
  4.99
  625,952
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  9,410 9,330
  -4.89
  77,402,437
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  15,550 15,990
  4.99
  21,190,216
 • فلزات اساسی
  فسرب
  175,500 177,900
  2.29
  1,467,735
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  79,950 79,010
  -2.85
  1,503,869
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  31,820 31,830
  4.98
  1,833,901
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  263,600 275,680
  5
  15,437
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  33,320 34,520
  4.99
  3,999,241
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  22,790 22,790
  -4.96
  13,427,642
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  75,210 77,530
  5
  270,409
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  65,880 64,790
  -4.99
  1,472,794
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  137,130 143,790
  4.99
  9,857
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  105,330 105,590
  4.99
  521,431
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  108,140 107,210
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  177,970 177,970
  5
  389,249
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  57,110 57,070
  -4.53
  2,118,623
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  26,950 27,050
  4.97
  5,533,583
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  18,680 18,100
  -4.99
  883,993
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  31,190 31,080
  -4.98
  6,910,895
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  21,210 21,180
  4.59
  10,208,804
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  30,470 31,120
  -0.95
  5,103,340
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  26,840 27,340
  4.99
  62,054,757
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  10,140 10,040
  -4.92
  19,682,927
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  27,700 28,500
  4.74
  22,442,328
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  49,660 49,050
  -2.02
  151,617,226
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  30,640 30,900
  4.99
  53,190,336
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  22,620 22,820
  4.97
  57,448,514
 • مخابرات
  همراه
  70,710 70,860
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  9,140 9,010
  -0.66
  38,480,968
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  38,020 38,020
  5
  5,143,377
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  59,960 61,070
  4.99
  10,838,047
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  48,900 49,000
  0.78
  3,819,696
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  11,140 11,400
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  21,530 21,280
  -4.96
  36,813,648
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  12,870 12,990
  4.93
  17,699,338
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  31,020 31,040
  -2.85
  8,810,571
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  23,790 23,770
  -5
  7,047,973
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  13,450 13,450
  5
  13,310,142
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  21,250 21,500
  2.14
  2,812,249
 • محصولات شیمیایی
  جم
  49,290 48,500
  0.06
  8,329,709
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  34,950 35,290
  0
  9,178,710
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  16,820 16,980
  3.22
  7,900,282
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  32,710 32,730
  4.97
  3,343,183
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  20,130 19,770
  -2.95
  406,917,111
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  36,600 37,140
  4.97
  13,297,372
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  48,720 47,360
  -4.99
  135,666,228
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  44,610 43,500
  1.35
  137,685,339
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  25,160 25,180
  4.96
  3,729,944
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  53,020 55,030
  5
  3,535,132
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  40,520 40,440
  -4.98
  14,264,196
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  86,000 83,100
  -3.12
  4,104,407
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  39,500 39,390
  -4.99
  6,279,149
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  135,170 136,200
  -3.5
  1,192,871
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  153,260 152,130
  -4.99
  2,541,351
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  175,530 175,020
  -2.58
  1,921,742
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  15,420 15,440
  4.96
  23,272,223
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  73,760 75,570
  4.99
  4,367,976
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  19,130 18,900
  -1.46
  14,797,829
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  29,920 30,130
  4.98
  8,334,203
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  97,590 97,590
  4.99
  9,489,294
 • فلزات اساسی
  فسازان
  45,980 46,100
  4.99
  8,213,089
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  101,580 97,920
  -0.04
  3,154,057
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  15,120 15,100
  -3.58
  19,643,115
 • فلزات اساسی
  کویر
  20,150 19,960
  -5
  10,872,827
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  69,820 69,320
  1.48
  4,408,601
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  39,790 39,340
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  18,210 18,310
  4.99
  35,561,887
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  445,690 445,690
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  445,690 445,690
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  445,690 446,190
  5
  234,386
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  10,670 10,590
  -4.42
  140,243,759
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  998,161 990,051
  -1.78
  46
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  994,950 994,950
  -0.99
  45
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  1,000,000 1,000,000
  50
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  1,029,990 1,029,990
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  961,000 961,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  985,100 985,100
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  909,200 909,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,043,750 1,043,750
  0
  19
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,011,584 1,005,000
  -0.14
  29
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  977,653 999,999
  2.92
  369
 • مخابرات
  صخابر102
  952,858 953,000
  -1.29
  1,024
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  974,030 970,000
  -0.96
  67
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,039,052 1,039,052
  5
  43
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  957,887 950,000
  -0.42
  89
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  217,577 217,577
  -0.72
  221
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  970,000 970,000
  -0.17
  332
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  955,000 955,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  970,000 970,000
  0
  10
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,020,000 1,020,000
  1.3
  3
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,100 990,100
  5
  283
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  پارسا211
  819,020 819,020
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,000,033 1,000,033
  0
  18,000
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  73,002 71,568
  -5
  1,482,938
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  26,490 27,686
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  27,561 27,700
  5
  7,124,950
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  50,460 50,447
  -5
  1,288,776
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  29,381 29,381
  5
  3,048,399
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  7,699 7,809
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  48,787 50,125
  5
  494,828
 • هتل و رستوران
  سمگا
  25,515 24,860
  -8.52
  64,765,165
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  22,417 22,453
  5
  5,380,930
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  69,671 70,126
  5
  119,510,006
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  19,712 19,332
  -5
  14,441,453
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  193,479 189,350
  -1.54
  1,852,284
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  71,976 72,137
  5
  7,956,151
 • فلزات اساسی
  میدکو
  22,455 22,180
  0.73
  14,217,638
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  14,604 14,490
  -0.96
  40,750,668
 • فلزات اساسی
  ذوب
  10,169 10,169
  -5
  80,794,980
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  10,648 10,547
  -5
  3,842,807
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  168,201 168,201
  5
  1,909,240
 • قند و شکر
  قشیر
  37,005 36,985
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  73,625 73,890
  3.78
  1,767,052
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  73,612 73,889
  5
  2,870,597
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  140,850 140,922
  5
  19,222,138
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  151,666 146,000
  -2.97
  855,112
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  27,318 27,152
  -5
  9,985,801
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  29,900 30,333
  5
  1,283,020
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  20,052 20,078
  -4.24
  4,733,150
 • فلزات اساسی
  زنگان
  189,919 182,990
  -2.92
  1,208,340
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  149,039 150,000
  2.5
  1,371,284
 • فلزات اساسی
  فزرین
  28,126 27,938
  -5
  18,657,350
 • قند و شکر
  قچار
  155,544 157,670
  5
  687,992
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  155,452 154,000
  -4.64
  4,875,138
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  16,322 16,532
  5
  4,366,647
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  35,761 35,245
  -2.32
  2,948,058
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  40,560 39,161
  -5
  6,130,428
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  53,665 53,721
  5
  2,235,472
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  65,824 65,075
  -1.75
  3,780,315
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  75,059 74,030
  -2.86
  1,231,938
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  39,805 39,528
  -5
  1,298,891
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  58,607 58,219
  -5
  10,740,515
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  22,903 22,805
  -5
  4,141,700
 • فلزات اساسی
  هرمز
  13,558 13,513
  -5
  31,650,545
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  41,520 41,860
  5
  3,722,677
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  190,250 186,121
  2.2
  1,937,692
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  24,054 24,055
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  53,646 53,647
  5
  1,067,925
 • فلزات اساسی
  ارفع
  16,523 16,548
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  20,038 20,250
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  15,813 15,470
  -3.6
  5,234,433
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  57,333 57,345
  5
  1,716,366
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  12,987 12,679
  -4.99
  10,425,468
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  16,580 17,154
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  13,543 13,400
  -4.47
  7,681,694
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  32,961 32,700
  3.61
  6,057,238
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  13,639 13,770
  0.02
  8,970,656
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  50,118 51,681
  5
  402,213
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  47,148 47,289
  5
  5,091,342
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  39,955 40,200
  -4.36
  6,223,052
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  199,635 200,404
  5
  1,868,857
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  45,071 45,071
  -5
  2,568,742
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  71,199 71,701
  5
  636,239
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  14,914 14,660
  2.87
  56,230,792
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  39,737 38,632
  1.08
  3,586,716
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  157,908 157,000
  3.05
  373,559
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  42,590 43,601
  2.48
  1,482,679
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  85,181 83,910
  -4.99
  16,969,777
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  10,763 10,412
  -5
  20,498,620
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  105,753 100,890
  -4.57
  3,472,854
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  12,640 12,350
  -0.87
  186,533,706
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  65,810 66,078
  5
  6,042,693
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  32,157 32,157
  5
  2,200,862
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  12,547 12,650
  2.27
  9,651,721
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  23,634 23,088
  -5
  10,048,717
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  8,205 8,250
  -3.86
  65,361,778
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  90,398 90,080
  -5
  3,447,111
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  58,440 58,087
  -5
  1,522,666
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  44,693 44,693
  5
  5,466,667
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  48,458 49,399
  -2.28
  1,985,458
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  84,801 85,601
  5
  1,076,676
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  93,144 90,237
  -5
  232,639
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  74,320 73,614
  -5
  1,874,787
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,010,000 1,010,000
  3.96
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  23,729 23,807
  5
  5,793,357
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  30,210 29,953
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  124,697 124,500
  -0.36
  897,073
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  70,857 68,477
  -5
  4,343,523
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,000,002 1,000,002
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,010 1,000,010
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,022,000 1,022,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  1,000,003 1,000,003
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  17,027 17,027
  4.99
  29,649,911
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  14,572 14,750
  -1.42
  15,302,560
 • هتل و رستوران
  گکوثر
  212,975 212,975
  5
  375,367
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا
  18,780 18,740
  -2.84
  6,688,171
 • مواد و محصولات دارویی
  ریشمک
  53,761 53,912
  5
  4,855,409
 • منسوجات
  نطرین
  30,398 28,973
  -5
  14,720,911
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولشرق
  9,075 9,075
  5
  10,457,485
 • اوراق تامین مالی
  اجاد42
  980,000 980,000
  0